Publikálás feltételei/Conditions of publication

A folyóiratban történő publikálás feltételei, folyamata

A kiadványban bárki publikálhat, akinek az írásművét a lektorálási folyamatot követően a Szerkesztőbizottság a tartalmi és formai követelmények alapján, a kiadványban történő megjelentetésre, valamint az Interneten történő közzétételre alkalmasnak találja.

A Szerkesztőség minden kéziratot lektoráltat, amely eredményéről a szerzőt elektronikus úton értesíti. A lektori vélemény alapján az írásmű további szerzői módosítás nélkül, szerzői átdolgozással (azonban újabb lektori folyamat nélkül), illetve jelentős átdolgozást (újabb lektorálást követően) követően kerülhet szerkesztésre. A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Átdolgozás esetén a Szerkesztőség kéri a javított szöveg mielőbb megküldését. Ennek elmaradása esetén a megjelentetés további folyamata leáll.  

A Szerkesztőség által megjelenésre előkészített, már szerkesztett írásművek megjelenéséről a Szerkesztőbizottság dönt.  A közlemény elfogadásáról a szerkesztőség e-mailben értesíti a szerzőt.

A kézirat beküldésével és a lektorálási folyamat megkezdésével a felek elfogadják az Etikai Kódexben megfogalmazott erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

 

Az írásművekkel szemben támasztott követelmények

Tartalmi követelmények

 • A folyóirat, céljaival és jellegével összhangban a nemzetbiztonsággal, annak területeivel, nyílt szakmai - tudományos kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témákban, tudományos igényű írásokat, kérdéseket feldolgozó és elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket jelentet meg.
 • Az írásmű logikus, áttekinthető, tartalmilag összefüggő, jól tagolt kell, hogy legyen. A témával kapcsolatos saját koncepció megfogalmazása érthető, a következtetések megalapozottak, érvekkel, adatokkal alátámasztottak kell, hogy legyenek.

Formai követelmények

 • A szerzői kéziratok terjedelme ne haladja meg az egy szerzői ívet (szóközökkel 40 ezer karakter).
 • A kéziratot Calibri 11 pontos betűmérettel, normál sortávolsággal, a képeket és ábrákat a szövegben az elhelyezni kívánt helyre illesztetten kérjük feltölteni.
 • A tervezett publikáció első oldalán, kérjük a magyar nyelvű cím mellett annak angol nyelven történő szerepeltetését is.
 • A kéziratban a szerző nevénél lábjegyzetben kérjük feltüntetni a szerző internetes oldalon megjelentetni kívánt adatait, és kötelező jelleggel a szerző ORCID azonosítóját.

A közlemény kötelező elemei

 • közlemény címe;
 • szerző(k) neve;
 • szerző(k) tudományos fokozata, e-mail címe, ORCID-azonosítója. (ORCID-információ és -regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid illetve https://orcid.org/register);
 • rövid összefoglaló (Abstract) (8-10 sor, amely röviden ismerteti a cikk főbb eredményeit és következtetéseit;
 • kulcsszavak (Keywords) (4-5 db);
 • illusztrációk és táblázatok pontos (!) forrása;
 • a közlemény végén a következtetések önálló fejezetben;
 • felhasznált (csak a hivatkozott) irodalom.

Általános tudnivalók

A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg. A kézirat beküldése a szerkesztőségnek, azaz a feltöltése az Open Journal System (OJS-) rendszerbe:  http://journals.uni-nke.hu/index.php/nbsz

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

 • az ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthetők;
 • az ábrákat magas felbontású (min. 300 dpi vagy nagyobb) kivitelben, jpg formátumban kérjük megadni;
 • amennyiben a szerző nem saját illusztrációit (kép, ábra, térkép, táblázat stb.) használja, akkor fel kell tüntetni azok pontos forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez.
 • az illusztrációkat a szövegben helyezzék el a megfelelő helyen;

Hivatkozások ‒ felhasznált irodalom

Alapszabály

Egyetlen név (forrásdokumentum) se szerepeljen a törzsszövegben, amely nem szerepel a Felhasznált irodalomban, és fordítva: egyetlen név (forrásdokumentum) sem szerepeljen a Felhasznált irodalomban, amely nem szerepel a törzsszövegben!

A hivatkozásokat lábjegyzetekben - az irodalomjegyzékre vonatkozó utalással - kell megadni az alábbiak szerint:

(szerző, megjelenés éve), pl. (Szabó, 2017); vagy (Boss et al., 2015); szó szerinti idézésnél: (szerző, megjelenés éve: oldalszám[ok]) pl. (Szabó, 2017: 45); vagy (Szabó, 2017: 33‒35). Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. betűkkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben, mind az felhasznált irodalomban.

A szövegben hivatkozott személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük kiírni azok első előfordulásakor. Kérjük, az irodalomjegyzékben adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object Identifier) kódját is, illetve, ha a cikkhez, könyvhöz ismernek szabad, ingyenes internetes elérést, akkor azt is. Amennyiben olyan internetes írásra hivatkozik a szerző, amelynek nincs szerzője, címe stb. ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb. A felhasznált irodalomban ennek a megjelenítése a következők szerint történik:

URL1:   Magyar Nemzeti Bibliográfia. http://mnb.oszk.hu (A letöltés dátuma: 2018. 02. 07.)

URL2:   Biztonsági tippek a Gmail használatával kapcsolatban. https://support.google.com/mail/answer/7036019?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu (A letöltés ideje: 2016. 09. 25.)

Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, nem az ABC szerinti helyükön.

A legfontosabb tételek formája a felhasznált irodalomban a következő legyen:

LEÍRÁS

PÉLDA

Hivatkozott művek főbb típusai

A hivatkozás tartalmi elemei

Az felhasznált irodalomba felvett mű

Hivatkozás feltüntetése
a szövegben (zárójelben)

Monográfia

Szerző Neve (kiadás éve): Cím. Kiadás helye: Kiadó.

Rechnitzer J. (2016): A területi tőke a városfejlődésben. A Győr-kód. Budapest–Pécs, Dialóg Campus.

(Rechnitzer, 2016) szó szerinti idézés esetében: (Rechnitzer, 2016: 235) vagy (Rechnitzer, 2016: 14–15)

Tanulmány/
tanulmánykötet

Szerző Neve (kiadás éve): Cím. In Szerkesztő Neve (szerk.): Kötet címe. Kiadás helye, Kiadó. oldalszámtól–oldalszámig. [nyelv szerint: szerk./ed., eds./Hrsg.]

Hoffmann I. ‒ Linder V. (2016): Az állam kiterjedése az egészségügyben. In Horváth M. T. ‒ Bartha I. szerk.: Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest, Dialóg Campus. 401–487.

(Hoffmann‒Linder, 2016)
szó szerinti idézés
esetében: (Hoffmann, Linder, 2016: 404)

Cikk/
periodika

Szerző Neve (kiadás éve): Cím. Folyóirat címe, évfolyam szám kötetszám, oldalszámtól–oldalszámig. DOI.

Howard, M. – Wilson, A. J. (1974): Military Science in an Age of Peace. The RUSI Journal, Vol. 119. No. 1. 3–11. https://doi.org/10.1080/03071847409421160

(Howard–Wilson, 1974)

Többszerzős mű

Összes Szerző Neve (kiadás éve): Cím. Folyóirat címe, évfolyam szám, kötetszám, oldalszámtól–oldalszámig.

Boss, S. R. ‒ Galletta, D. F. ‒ Lowry, P. B. ‒ Moody, G. D. ‒ Polak, P. (2015): What Do Systems Users Have to Fear? Using Fear Appeals to Engender Threats and Fear that Motivate Protective Security Behaviors. MIS Quarterly, Vol. 39, No. 4. 837‒864.

de a törzsszövegben: (Boss et al., 2015)

Egyéb
(pl. kézirat)

Szerző Neve (kiadás éve): Cím. A megjelenés helye. (A dokumentum jellege)

Nárai M. (2011): Társadalmi részvétel, politikai aktivitás – szabadidő eltöltés. „Családi politikai szocializáció.” (OTKA K78579) Budapest. (Kézirat)

(Nárai, 2011)

Internetes tartalom

Szerző Neve (megjelenés éve): Cím. webcím (A letöltés dátuma) s.d. = sine dato (dátum nélküli)

Szabó M. (d. n.): Globális civil tiltakozások, globális civil társadalom és tiltakozási kultúra. www.kka.hu (A letöltés dátuma: 2013. 08. 11.)

(Szabó, s.d.)

Egy évből
a szerző több műve

Szerző Neve (kiadás éve a): Cím. Kiadás helye, Kiadó.

Szerző Neve (kiadás éve b): Cím. Kiadás helye, Kiadó.

Az évszámokhoz szóköz nélkül kapcsolt latin betűvel különböztetjük meg a műveket.

Bőhm A. (1999a): Civil szervezetek a helyi társadalomban. Comitatus, 3, 19–26.

Bőhm A. (1999b): Helyi önkormányzatok, a pártok és a civil szervezetek. In Csefkó F. ‒ Horváth Cs. szerk.: Magyar és európai civil társadalom. Pécs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület. 303–308.

(Bőhm, 1999a)

(Bőhm, 1999b)

Törvény

A kihirdetés éve. „évi” a törvény sorszáma római számmal. „törvény” a törvény címe.

Rövidítés: a jogszabályban meghatározott rövidítés vagy a gyakorlatban elterjedt rövidítés.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

(Ptk. 6. §)

[Ptk. 183. § (1) bekezdés]

[Ptk. 183. § (1)‒(3) bekezdések]

[Ptk. 183. § (1) c) pont]

Rendelet

A jogszabály sorszáma/a kihirdetés éve (a kihirdetés dátuma), a jogszabály megalkotója megjelölésének rövidítése. „rendelet” a rendelet címe.

100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról.

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről.

[100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet]

[61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet]

Határozat

Lásd „Rendelet” címszót.

 

 

Európai uniós
rendelet

A jogszabály kibocsátója, a jogszabály megalkotásának napja, a jogszabály kibocsátásának sorszáma/éve/rövidítése, a jogszabálytípusa és elnevezése. (Rövidítés: EG, EKG, EU)

A Tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról.

(1346/2000/EK tanácsi rendelet)

Legfontosabb rövidítések:

(s.d.) =   sine dato    –   dátum nélkül (d. n.)

(s.l.) =   sine loco     –   hely nélkül (h. n.)

(s.n.)  =   sine nomine    –        kiadó/név nélkül

et al. =   et altera      –   és mások, mások is. (Háromnál több szerző esetén (csak!) a szövegközi hivatkozásban az első szerző neve után írható ez a rövidítés. De a felhasznált irodalomban minden szerző nevét fel kell tüntetni!)

Vol.   =   volume       –   évfolyam

No.    =   number       –   szám

Howard, Michael – Wilson, Alex J. (1974): Military Science in an Age of Peace. The RUSI Journal, vol. 119. no. 1. 3–11. https://doi.org/10.1080/03071847409421160

 

 

Authors’ Guide

 • The National Security Review is an electronic (online) scientific journal of the National Security Institute of NUPS. Its purpose is to provide opportunity to publish the scientific results of academics, researchers, professionals and students dealing with the national security sphere.
 • The scope of the author's manuscripts should not exceed 40,000 characters.
 • Please upload the manuscript with Calibri 11 font size, normal line with images and illustrations in the text.
 • On the first page of the publication, please include the Hungarian title in English as well.
 • Please indicate in the first footnote the author's information to be published, and the ORCID of the author.

The obligatory elements of the publication

 • the title of the publication;
 • the name of the author(s);
 • the academic degree, e-mail address and ORCID ID of the authors; (ORCID information and registration: http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid and https://orcid.org/register);
 • an Abstract of 8–10 lines presenting the main results and conclusions of the publication;
 • Keywords (4–5 words);
 • the exact (!) source of the figures and tables;
 • conclusions in a separate chapter at the end of the publication;
 • literature used (only those referred to).

General information

The journal exclusively publishes articles and comprehensive reviews that have never been published before. Submission of the manuscript via Open Journal System (OJS): http://journals.uni-nke.hu/index.php/nbsz

 Figures, tables, illustrations

 • the figures and their explanation should be simple and clear;
 • the illustrations and figures must be given in a minimum 300 dpi definition in JPG format;
 • in case the author does not use his/her own illustrations (pictures, photographs, figures, graphs, maps, tables etc.) the precise source (in a verbatim citation!) of the illustration must be provided; it is the duty and responsibility of the author to find out the owner of the copyright and, in case it is not freely applicable, purchase the authorisation for publication;
 • the illustrations are to be placed in their appropriate places in the text;

 References and literature used (the Harvard system)

 Basic rules

No single name (source document) should appear in the main body of the text that is not present in the references and vice versa: no single name (source document) should appear in the references that is not present in the main body of the text!

References should be given in footnotes by reference to the bibliography as follows:

(author, year of publication); e.g. (Weber, 1978); or (Boss et al., 2015); in case of a verbatim citation (author, year of publication: page number[s]); e.g. (Weber, 1978: 16.); or (Boss et al., 2015: 33–35.) When there are references to author(s) with the same year of publication, then the differentiation is made by putting a, b, c, etc. after the given year of the publication; e.g. (Weber, 1958a) and (Weber, 1958b).

The name of the referenced institution or person (last name and the first letter of the first name) is to be given at the first occurrence. In references please give the DOI (Digital Object Identifier) code of the cited publication, as well as its Internet link, if available. In case the cited publication found on the Internet does not have an author or title, etc. its referenced form in the text should be (URL1), (URL2), etc. In the list of references this is to be given in the following form:

URL1:       World Justice Project. worldjusticeproject.org/what-rule-law (Downloaded: 07.02.2018)

URL2:       Useful Tips for Social Media Security. https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/ (Downloaded: 25.09.2016)

 

The URL sources are to be placed at the end of the list of references, and not at their customary places in the alphabetical order.

 

Formal requirements for references:

DESCRIPTION

EXAMPLE

Main types of
referenced works

Formal contents of the reference

A work included in the references

References in the text

(in parentheses)

Monograph

Author’s Name (year of publication): Title. Place of publication, Publisher.

Weber, M. (1978): Economy and Society. Berkley, University of California Press.

 

(Weber, 1978) in case of verbatim citations: (Weber, 1978: 103) or (Weber, 1978: 14–19)

Study/
collection of studies

Author’s Name (year of publication): Title. In Editor’s Name (ed.): Title of the volume. Place of publication, Publisher. initial page–last page. [by languages: szerk./ed., eds./Hrsg.]

 

Young, E. A. (2006): Taming the Most Dangerous Branch: The Scope and Accountability of Executive Power in the United States. In Craig, P. – Tomkins, A. eds.: The Executive and Public Law. Power and Accountability in Comparative Perspective. Oxford, Oxford University Press. 136–198.

 

(Young, 2006)
in case of verbatim citations: (Young, 2006: 144)

Article/
periodical

Author’s Name (year of publication): Title. Name of the journal, Volume, Number. initial page–last page. DOI.

Howard, M. – Wilson, A. J. (1974): Military Science in an Age of Peace. The RUSI Journal, Vol. 119, No. 1. 3–11. https://doi.org/10.1080/03071847409421160

(Howard–Wilson, 1974)

More than one author for one work

every Author’s Name (year of publication): Title. Name of the journal, Volume, Number. initial page–last page.

Boss, S. R. ‒ Galletta, D. F. ‒ Lowry, P. B. ‒ Moody, G. D. ‒ Polak, P. (2015): What Do Systems Users Have to Fear? Using Fear Appeals to Engender Threats and Fear that Motivate Protective Security Behaviours. MIS Quarterly, Vol. 39, No. 4. 837‒864.

In the main body of the text: (Boss et al., 2015)

Other
(e.g. manuscript)

Author’s Name (year of publication): Title. Place of the publication. (The type of the document.)

Ürmösné Simon, G. (2017): Technical English for Officers. Budapest. (Manuscript.)

(Ürmösné Simon, 2017)

Internet content

Author’s Name (year of publication): Title. website address (Access date) s. a. = sine anno (without year)

Lesch, A. M. (s.d.): Egypt’s Spring: Causes of the Revolution. www.mepc.org/egypts-spring-causes-revolution (Downloaded: 03.06.2017)

(Lesch, s.d.)

Identical year of publication of the same author

Author’s Name (year of publicationa): Title. Place of publication, Publisher.

Author’s Name (year of publicationb): Title. Place of publication, Publisher.

We differentiate the works by putting Latin letters without space after the year of publication.

Weber, M. (1958a): The Three Types of Legitimate Rule. Berkeley Publications in Society and Institutions, Vol. 4, No. 1. 1–11.

Weber, M. (1958b): The Rational and Social Foundations of Music. Carbondale,
Southern Illinois University Press.

(Weber, 1958a: 1–11)

(Weber, 1958b)

Main abbreviations:

(s.d.)  =    sine dato      –    without year

(s.l.)    =    sine loco       –    without place

(s.n.)  =    sine nomine –    without publisher’s name

et al.   =    et alia             –    and others. (In case of more than three authors this abbreviation should (only!) be used in intra-text references. However, in the list of references the names of all the authors should be given in full!)

Vol.     =    volume

No.     =    number

 

Szerzői útmutató / Style sheet