2016/3 szám

TARTALOM

  • Balog Károly: The use of propagation prediction programs for the purpose of detection of PMR devices
  • Dr. Resperger István: A válságkezelés kicsit másképp
  • Tóth Zoltán Balázs: Biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió szomszédságában I. – Líbia
  • Szűcs Péter: Műholdas felmenő hívások detektálása Winrádióval
  • Prohászka Petra: Magyarország védelmi rendszerének elemzése a migrációs helyzet szemszögéből
  • Makai József: Könyvismertető (David E. Hoffman: A milliárddolláros kém című könyvéről)


 

__________________________________________________________________________________________________________

Balog Károly: The use of propagation prediction programs for the purpose of detection of PMR devices

Abstract:

In these days, both the licensed and license-free PMR radio technology is going through massive paradigm shift as formerly seen at mobile phone technologies. In fact, the new types of digital PMR systems today show a significant relevance in practice. Since these devices can completely bypass the traditional telecommunications infrastructure, their detection and control is only possible by communication intelligence.

In this article I present the results of simulation experiments carried out with a radio propagation prediction program, built upon the theoretical basis I summarized in my previous article. I examine the operation of the selected program and its applicability in communication intelligence, which helps optimize the installation site in practice.

Keywords: PMR, digital PMR, simulation, RF propagation prediction programs

Absztrakt:

Napjainkban az engedélyhez kötött és engedély nélkül is üzemeltethető PMR rádiótechnológia a mobiltelefonoknál már megtapasztalt paradigmaváltáson megy keresztül. Az újfajta digitális PMR rendszerek napjainkra jelentős elterjedtséget mutatnak a gyakorlatban. Mivel ezek az eszközök a hagyományos távközlési infrastruktúrákat kikerülhetik, felderítésük, ellenőrzésük adott esetben kizárólag a rádiófelderítés eszközrendszerével történhet. Cikkemben egy rádiófrekvenciás terjedés becslő programmal elvégzett szimulációs-kísérleteim eredményeit mutatom be, az előző cikkemben* összefoglalt elméleti alapokra építkezve. A kiválasztott program működését és alkalmazhatóságát vizsgálom a polgári rádiófelderítés támogatásában, amely a települési hely optimalizálását segíti elő a gyakorlatban.

Kulcsaszavak: PMR, digitális PMR, szimuláció, RF terjedésbecslő programok

*Balog Károly: Térinformatika alkalmazása a PMR eszközök rádiófelderítésében, Nemzetbiztonsági Szemle 2016/1. szám

__________________________________________________________________________________________________________

Dr. habil. Resperger István: A válságkezelés kicsit másképp

Abstract:

Nowadays, the spread of the Islamic State, and the Russian-Ukrainian conflict give indications to military scientists that they have to examine the emerging military science issues and changes. One of these important issue could be the crisis management, because our task is to provide suitable answers to the threats by scientific theories. The asymmetric and hybrid war requires a new kind of approach by military science professionals. In this essay, the author searches the answer to the questions of current crisis management.

Keywords: crisis, crisis management, crisis period, the intensity of the crisis, challenges, risks and threats, diplomacy

Absztrakt:

A jelen korban az Iszlám Állam térnyerése, az orosz-ukrán konfliktus, jelzéseket ad a hadtudomány művelői számára, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk az újonnan jelentkező hadtudományi kérdéseket, változásokat. Az egyik ilyen fontos kérdés lehet, a válságok a válságkezelés kérdése, hiszen feladatunk, hogy tudományos elméletekkel megfelelő választ adjunk a fenyegetésékre. Az aszimmetrikus- és hibrid hadviselés újfajta megközelítést kíván a hadtudomány elméleti és gyakorlati szakemberei részéről. A szerző jelen tanulmányában a válságkezelés aktuális kérdéseire keresi a választ.

Kulcsszavak: válság, válságkezelés, válság időszakai, a válság intenzitása, kihívások, kockázatok, fenyegetések, diplomácia

__________________________________________________________________________________________________________

Tóth Zoltán Balázs: Biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió szomszédságában I. – Líbia

Abstract:

The civil war in Libya – likewise in Syria – had been posing challenges for the European Union. Arm in arm with the member states of the UN and the NATO it has to find a solution to the crisis-management, whereas as a result of the civil war the EU has to face new regional challenges.

Keywords: Libya, European Union, Arab Spring, civil war, peacekeeping

Absztrakt:

A líbiai polgárháború – hasonlóképpen Szíriához – új kihívások elé állította az Európai Uniót. Az ENSZ én NATO tagállamaival karöltve kell megoldást találnia a válságkezelésre, miközben a polgárháború következtében soha nem látott regionális kihívásokkal kell szembenéznie.

Kulcsszavak: Líbia, Európai Unió, Arab tavasz, polgárháború, békefenntartás

__________________________________________________________________________________________________________

Szűcs Péter: Műholdas felmenő hívások detektálása Winrádióval

Absztrakt:

Kutatási témám a „Műholdas személyi távközlési rendszerek felderíthetősége, a felderítés végrehajtásának metodikája, a keletkezett információk felhasználása Magyarország biztonsága érdekében”. A „Haza Szolgálatában 2014” konferencián bemutattam kutatási témám első eredményét, az Iridium rendszer felmenő hívásainak felderíthetőségét. Folytatva kutatásaimat második cikkemben jelentést teszek a Thuraya rendszerben indított telefonhívások detektálhatóságáról. A sorozat folytatásaként bemutatom, hogyan lehet felderíteni egy Inmarsat telefonról kezdeményezet hívást. Mindhárom rendszerben a detektáláshoz Winrádiót használtam, ezért jelen cikkemben, e rádiók felépítését, felhasználási sokoldalúságát kívánom bemutatni.

Kulcsszavak: szoftverrádió, vevőkártya, spektrumkép, moduláció, demoduláció, IQ.

Abstract:

My research topic is the detection of personal satellite communication systems, method of detection procedure and use of acquired information in order to protect the security of Hungary. ”In the service of my country 2014” conference presented the first results of the research topic, the Iridium system calls to the ascending detectable. Continuing my research in my article I launched a report on the Thuraya system calls reconnaissance. As a continuation of the series shows how to detect an Inmarsat phone to make a call. All three detection system to Winradios were used, so in this article I build this radio, I intend to present the versatility of use.

Keywords: Winradio, SDR, softvware defined radio, IQ

__________________________________________________________________________________________________________

Prohászka Petra: Magyarország védelmi rendszerének elemzése a migrációs helyzet szemszögéből

Abstract:

The analysis of Hungary’s defense system from the aspect of the migration crisis.

The study introduces Hungary in the aspect of special legal situations. The escalation of the migration crisis means an entirely new challenge. Presently five qualified periods exist from which four have already been a part of the constitution while the fifth was introduced in 2015. The constitution defines the following cases of special law: state of extraordinary measure, state of necessity, preventive defensive situation, unexpected attack and state of emergency. In order to handle migration crisis related threats declaring ‘preventive defensive situation’ proved to be the most efficient solution. In September 2015 a new category ‘crisis of mass migration’ was introduced. Hungary’s National Security Strategy states that in the case of new security related challenges comprehensive and coordinated political, economical and – if it’s necessary – military measures have to be taken. This study examines the additional authority of the army in the case of mass migration in details.

Keywords: migration, defence situation, special law, crisis

Absztrakt:

A tanulmány Magyarország védelmi helyzetét a különleges jogrend szemszögéből kiindulva mutatja be. A migrációs válság fokozódása új kihívást jelent. Jelenleg különleges jogrendi időszak létezik, ebből négyet már az Alkotmány is nevesített, az ötödik nevesítésére pedig Alaptörvény megalkotásakor került sor. Az Alaptörvény által meghatározott különleges jogrend esetkörei a következők: rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás esete és veszélyhelyzet. Migrációs helyzetből adódó fenyegetettség esetére leginkább a megelőző védelmi helyzet kihirdetése tűnt megfelelő megoldásnak. 2015 szeptemberében a jogalkotó azonban létrehozott egy új kategóriát, ez a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája leszögezi, hogy az újonnan jelentkező biztonságpolitikai kihívások kezeléséhez átfogó és összehangolt politikai, gazdasági és – indokolt esetben – katonai fellépésre van szükség. A tanulmány részletesen vizsgálja, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállta esetén a honvédség milyen többletjogosítványokkal rendelkezik.

Kulcsszavak: migráció, megelőző védelmi helyzet, különleges jogrend, válsághelyzet

__________________________________________________________________________________________________________

Makai József: Könyvismertető - David E. Hoffman: A milliárddolláros kém című könyvéről

David E. Hoffman: A milliárddolláros kém (Maxim Könyvkiadó, Szeged, é. n., fordította Béresi Csilla, ISBN: 978 963 261 370 3. Az eredeti mű címe: The Billion Dollar Spy) 376 oldalas kötete érdekes és izgalmas beszámoló a hidegháborús hírszerzés egyik epizódjáról.