2016/2 szám

TARTALOM

  • Háber Péter: aszimmetrikus hadviselés és az ehhez kapcsolódó elméletek megjelenése a hazai szakirodalomban
  • Horváth Ferenc: Egy korszerű integritásmenedzsment rendszer kiépítésének lehetőségei az NBSZ-nél
  • Vajda Endre: A terrorista robbantás jelenségének analízise a katasztrófavédelem perspektívájából
  • Kovács Róbert: Térinformatikai fogalmak és felhasználási lehetőségek  a többforrású adatfúziós rádiófelderítő rendszerekben
  • Dr. Deák József: Könyvismertető – Boda József „Szigorúan titkos”? Nemzetbiztonsági almanach című könyvéről

 

__________________________________________________________________________________________________________

Háber Péter: Az aszimmetrikus hadviselés és az ehhez kapcsolódó elméletek megjelenése a hazai szakirodalomban

Absztrakt:

A hidegháború végét követő technikai és információs forradalom, a globalizáció, az instabil államok, a nem állami szereplők megjelenése, valamint a fegyveres szervezetek között létrejött hatalmas különbségek változásokat generáltak a hadviselés területén is. Az új, kialakulóban lévő elméletek főként a hadtudomány XXI. századi változásaira koncentrálnak. Ezek közül néhány – például az aszimmetrikus hadviselés, a gerilla, vagy irreguláris harcmodor, a terrorizmus és az ellene folytatott harc elmélete – mára széleskörűen ismertté és alkalmazottá vált. Tanulmányomban, időrendben és tömörített formában azt szeretném bemutatni, hogy ezek a változások és elméletek hogyan jelennek meg a hazai hadtudományi irodalomban.

Kulcsszavak: a XXI. századi hadviselés, terrorizmus, aszimmetrikus hadviselés, terrorizmus elleni harc, gerilla-hadviselés, felkelők elleni harc.

Abstract:

Asymmetric warfare and related theories in the Hungarian military science literature.

The revolution of technology and information, the globalization, the unstable states, the appearance of non-governmental actors, and the huge difference formed between the armed organizations which took place after the end of the Cold War generated changes in the military science. The new, emerging theories are mainly focusing on the changes of military studies in the 21st century. Some of these – such as the asymmetrical warfare, the guerrilla or irregular warfare, terrorism and the theory of the war on terrorism – have become widely known, and used. In my study I would like to introduce, in chronological order and compressed form, how these changes and theories appear in the Hungarian military science literature.

Keywords: the 21st century warfare, terrorism, asymmetric warfare, war on terrorism; guerilla warfare, counterinsurgency.

__________________________________________________________________________________________________________

Vajda Endre: A terrorista robbantás jelenségének analízise a katasztrófavédelem perspektívájából

Absztrakt:

Magyarország komplex biztonságának szempontjából alapvető követelmény, hogy egy határainkon belül esetlegesen bekövetkező terrorista robbantásra a katasztrófavédelem beavatkozó egységei hatékonyan és szakszerűen tudjanak reagálni, amelyhez elengedhetetlen kritérium a szükséges erőforrások folyamatos biztosítása, mind a prevenció, mind a tényleges operatív végrehajtás időszakában. A tanulmány bemutatja a nemzetünk biztonságát kiemelten veszélyeztető robbantásos merényletek által okozható károk elhárításának és felszámolásának összetettségét, a speciális ismeretek szükségességét, továbbá az említett veszélyhelyzetre fókuszálva javaslatokat fogalmaz meg a tűzoltóságoknak, melyek előrelépést jelenthetnek a katasztrófavédelem terrorizmus elleni küzdelmében.

Kulcsszavak: komplex biztonság, nemzetbiztonság, terrorizmus, terrorista robbantás, katasztrófavédelem, kárelhárítás, kárfelszámolás.

Abstract:

To reach complex safety of Hungary it is a must that catastrophe management units can react effectively and professionally to a terrorist blast attack accomplished inside the country territory. To do so it is an inevitable criterion to continuously provide the necessary resources during the prevention period as well as the operative implementation. This study shows the complexity of defusing and eliminate possible damages caused by blasting outrages, which are highly endangering the safety of our nation; it also points out what special knowledge is necessary. Furthermore by focusing on the abovementioned risk it makes recommendations with regard to the fire services; this could result in an improvement in the fight against terrorism.

Keywords: complex safety, national safety, terrorism, terrorist blast, catastrophe management, damage defusion, damage elimination.

__________________________________________________________________________________________________________

Kovács Róbert: Térinformatikai fogalmak és felhasználási lehetőségek a többforrású adatfúziós rádiófelderítő rendszerekben

Absztrakt:

A rádiófelderítő rendszerekben végzett adatfeldolgozás sajátossága különleges követelményeket támaszt a képernyőn megjelenítendő információk formai és mennyiségi jellemzőivel szemben. Ezen információk meghatározó része térbeli vonatkozású, amelyek kezelése különös elvárásokat támaszt. A többforrású felderítés szintén sajátos információs környezetben működik. Ezen egyediségek alapján a cikk bemutatja és értelmezi azokat a térinformatika és adatfúzió témakörébe tartozó fogalmakat, melyek meghatározó jelentőséggel bírnak a rádiófelderítő rendszerekben.

Kulcsszavak: térinformatika, adatfúzió, adattér, stratégiai felderítés, többadatforrású

Abstract:

The specificity of data processing proceeded in radio reconnaissance systems provides particular requirements to qualitative and quantitative traits of the information being displayed on the screen. Determined part of these information is of spatial nature, therefore proccessing them is a special requirement. The multi sensor radio intelligence also acts in a specific enviroment of information. Based on these singularities this article presents and interprets the concepts belonging to a scope of spatial informatics and data fusion having a determinative importance in communications intelligence systems.

Keywords: spatial informatics, data fusion, data space, strategic reconnaissance, multi sensor

__________________________________________________________________________________________________________

Dr. jur. Deák József: Könyvismertető - Boda József: „Szigorúan titkos!”? Nemzetbiztonsági almanach – a felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdései, c. könyvéről