2015/3 szám

TARTALOM

  • Dely Péter: Afganisztán Nemzeti Rendőrsége II.  A rendőrségi rendszer felépítése, és a szervezetépítés nehézségei
  • Szűcs Péter: Műholdas telefonok felmenő hívásainak közeltéri felderítése
  • Suha György: A biztonság-fogalom spirituális és geopolitikai értelmezése Afrikában
  • Kovács István: A rendőri korrupció és a prostitúció
  • Hazai Lászlóné dr.: Okmányvédelem, az NBSZ okmányvédelemmel kapcsolatos szakértői, hatósági tevékenysége

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dely Péter: Afganisztán Nemzeti Rendőrsége II.  A rendőrségi rendszer felépítése, és a szervezetépítés nehézségei

Absztrakt:

Az Afgán Rendőrségről szóló tanulmány második része bemutatja a rendőrség teljes és részletes felépítését, és annak törvényi szabályozását, az abban megbúvó ellentmondásokkal együtt. Foglalkozik azokkal az alapvető problémákkal is, melyek a szervezetépítés során jelentkeztek. Ezek közül a legfontosabb az oktatás, és a korrupció kérdése. Az írás a rendőrségi bérezésen és a nyilvántartási rendszereken keresztül bemutatja, hogyan emelkedik a korrupció állami szintre.

Kulcsszavak: Afganisztán, ANP, Szervezetépítés, Korrupció, LOTFA, Tashkil

Abstract:

The second part of the contribution is about the full structure of the ANP, with details, and it’s measure, and the hiden contradictions of the different laws. Additionally deals with the emerging problems of building an organisation, high of priority the question of the education and the corruption. Trough the LOTFA and the Tashkil, the disquisition shows how the corruption infiltrate to the govermental level.

Keywords: Afghanistan, ANP, organisation building, corruption, LOTFA, Tashkil

______________________________________________________________________________________________

Szűcs Péter: Műholdas telefonok felmenő hívásainak közeltéri felderítése

Absztrakt:

Kutatási témám a műholdas személyi távközlési rendszerek felderíthetősége, a felderítés végrehajtásának metodikája, a keletkezett információk felhasználása Magyarország biztonsága érdekében. „A haza szolgálatában 2014” konferencián bemutattam a kutatási témám első eredményét, az Iridium rendszer felmenő hívásainak felderíthetőségét. Folytatva kutatásaimat cikkemben jelentést teszek a Thuraya rendszerben indított telefonhívások detektálhatóságáról.

Kulcsszavak: műholdas kommunikáció, műhold pályák, műholdas távközlés, műholdas személyi kommunikációs rendszerek

Abstract:

My research topic is the detection of personal satellite communication systems, method of detection procedure and use of acquired information in order to protect the security of Hungary. " In the service of my country 2014" conference presented the first results of the research topic, the Iridium system calls to the ascending detectable. Continuing my research in my article I launched a report on the Thuraya system calls reconnaissance.

Keywords: satellite personal communication systems, MEO, GEO, LEO, felderítés, detektálás, TDD, FDMA, TDMA, uplink, downlink.

______________________________________________________________________________________________

Suha György: A biztonság-fogalom spirituális és geopolitikai értelmezése Afrikában

Absztrakt:

Az afrikai kontinens békéje és biztonsága a kontinens integrációjának, gazdasági felemelkedésének alapvető feltétele. A feszültséggócok Szomáliától, Darfúron át Dél-Szudánig vagy a Közép Afrikai Köztársaságig rendkívüli mértékben nehezítik a nemzetközi közösség fejlesztési, béketeremtési erőfeszítéseit, ide értve az Egyesült Nemzetek és az Afrikai Unió globális felelősségének számonkérhetőségét is. A biztonság fogalmának átalakulását kísérő, sajátos afrikai történeti és szociológiai kontextus ismerete nélkül komoly kihívás a valódi béke megteremtése. A cikk kísérletet tesz arra, hogy a kulturális, társadalmi összefüggések mellett érdemben vizsgálja a biztonság megteremtésének geopolitikai és jogi dimenzióit, azon belül értelmezze az Afrikai Unió politikai stratégiájának releváns elemeit.

Kulcszavak: Afrikai Unió, biztonság, geopolitika, etnofilozófia, ENSZ

Abstract:

Violence and conflict in the African continent continue to inhibit social and political progress and limit economic growth. Protracted violent conflicts, such as that in Somalia, the continuing violence in Darfur, conflict in South Sudan as well as Central African Republic pose huge challenges of peace- making and peace-keeping to African states and considerable stress on international organizations, -including the United Nations - that are still in the process of development. This article examines the concepts of security culture to explore some the political dimensions of the African Union’s security policies. After providing an overview of spiritual and ethnographic approach of security concepts in Africa, I use these insights to analyse the geopolitical context and interpretation of the current political strategy. The final section discusses the origins and present legal framework of the AU’s security culture.

Keywords: African Union, security, geopolitics, United Nations

______________________________________________________________________________________________

Kovács István r. százados: A rendőri korrupció és a prostitúció

Absztrakt

Az élet minden területén etikai, erkölcsi és morális kérdésekbe ütközünk, amelyeket a társadalom tagja, - egyénenként különbözőképpen -, akár ellentétes vagy megegyező módon is megválaszolhat. Az impulzusokra adott válaszok szükségképpen kételyeket ébresztenek a morális ítélet objektivitása kapcsán. Vajon ezek az impulzusok a szubjektív érzelmek kifejezését, vagy csupán a felháborodás objektív jogosságát tükrözik? Tanulmányomban a rendőri szabályzókban tilalmazott korrupció meghatározott értékeinek gyakorlati megvalósulását kutatom. Van-e összefüggés a prostitúció és a rendőri korrupció között? A rendvédelmi szerv értékviszonya, hagyománya, szervezeti kultúrája több évtizeden át folyamatosan alakul. Az ehhez kapcsolódó erkölcsi értékeket nem lehet parancsba adni, de a kódexen keresztüli iránymutatás, az értékek megjelenítése, a hagyományok tisztelete erősíti a szervezet erkölcsi megbecsülését.

Kulcsszavak: rendőrség, erkölcs, korrupció

Abstract

We clash on all of the areas of the life into ethic, ethical and moral questions, that the society's member, - individually diversely -, may respond contrary or eventually. The answers given to the impulsions awaken doubts in connection with the objectivity of the moral judgement necessarily. Are these impulsions the expression of the subjective emotions reflected or are these impulsions the objective equity of the indignation? In my study I research the practical fruition of values defined corruption. Is there any connection between the prostitution and the corruption? The value relation, tradition, organization culture  of the organization consisting in the civil service, develop continuously through more decades. The ethical values being attached it is not possible to send it in a command, but on the Codex guiding will help to strength the organisation's ethical appreciation.

Keywords: police, moral, corruptions

______________________________________________________________________________________________

Hazai Lászlóné dr.: Okmányvédelem, az NBSZ okmányvédelemmel kapcsolatos szakértői, hatósági tevékenysége

Absztrakt:

A tanulmány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett, az okmányvédelemmel kapcsolatos szakértői, hatósági tevékenység általános bemutatásával, főbb jellemzőivel foglalkozik (Fogalmak, az okmányvédelem alapelvei, okmányvédelmi és okmányellenőrzési szintek jellemzői, hatósági tevékenység a biztonsági okmányokkal kapcsolatban, szakhatósági feladatkörök.)

Kulcszavak: biztonsági okmány, biztonsági papír, biometria

Abstract:

Identity, authentication and higher document security are key-questions in connection with the security documents and other similar security products. The most important characteristics and principles carried out by our civil services connected with the expert and legal work on the field of document security are presented. The technical and govermental tasks of the Special Service for National Security are showed and discussed. Most important terms of the security of documents and the security methods are particularly analized.

Keywords: security document, security paper, biometrics