2015/2 szám

TARTALOM

  • Szijártó Lívia: Az európai szélsőséges szervezeteket érintő hírszerző tevékenység - a radikális csoportok jellemzői térségünkben
  • Bányász Péter: A közösségi média, mint a nyílt forrású információszerzés fontos területe
  • Dely Péter: Afganisztán Nemzeti Rendőrsége I. - Az Afgán Rendőrség fejlesztését célzó nemzetközi törekvések
  • Kovács Róbert: Nemzetbiztonsági célú rövidhullámú stratégiai COMINT rendszerek elektronikai védelmi megfontolásai
  • Balog Károly: A digitális PMR-ek szerepe a szervezett bűnözésben és a kiscsoportos direkt kommunikációban
  • Dr. Dobák Imre: Könyvismertető

 

__________________________________________________________________________________________________________

Szijártó Lívia: Az európai szélsőséges szervezeteket érintő hírszerző tevékenység - a radikális csoportok jellemzői térségünkben

Absztrakt:

A jelen tanulmány a szélsőséges csoportokkal összefüggő hírszerző tevékenységet és ezen szervezetek európai helyzetét mutatja be. Napjainkban kiemelt feladattá vált az információs fölény kivívása, emiatt a korábban használt hírszerzés fogalom helyét átvette a rendszerszemléletű információszerzés és -feldolgozás, mely tevékenység reflektál az új típusú biztonsági kihívásokra is. A nemzetközi terrorizmus és a szélsőséges csoportok működése elleni küzdelemhez szükséges ismerni azokat a gazdasági, politikai és társadalmi körülményeket, melyek segítségével ezek a szervezetek létrejöttek. Az európai trendek azt mutatják, hogy habár hazánkban még nem jelent magas biztonsági kockázatot a radikalizálódás, azonban a jövőben a destruktív folyamatok egyre súlyosabb problémát okozhatnak.

Abstract:

The current study describes the intelligence activity related to extremist organizations with a focus on the European situation. Information superiority is a crucial issue; therefore, the previously used intelligence term is replaced by the concept of system approach in information acquisition and processing, which approach is reacting to the new security challenges. Regarding the international terrorist and extremist organizations, it is important to account for the economical, 0political and social circumstances, which resulted in the establishment of these groups. Although the radicalization is not a high security risk in Hungary similarly to other European examples, the extremist groups might cause a serious issue in the future. 

______________________________________________________________________________________________

Bányász Péter: A közösségi média, mint a nyílt forrású információszerzés fontos területe

Absztrakt:

A közösségi média napjaikban az otthonok, munkahelyek elválaszthatatlan részévé vált, beszivárogva szinte az összes társadalmi alrendszerbe, mindezt alig egy évtized lefolyása alatt. Nem véletlen tehát, hogy a különböző nemzetbiztonsági szolgálatok korán felismerték az új technológiában rejlő lehetőségeket. Jelen tanulmány a nyílt forrású információszerzés közösségi médiában történő alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja meg, ismertetve a közösségi média trendjeit.

Kulcsszavak: közösségi média, nyílt forrású információgyűjtés, OSINT

Abstract:

Barely within one decade the social media became the part of our home, workplace and filter into almost each social subsystem.  Consequently the national security early realised the  opportunities of this new technology. This document research the possibilities of OSINT in the social media, beside set forth the trend of the social media.

Keywords: social media, open source intelligence, OSINT

______________________________________________________________________________________________

Dely Péter: Afganisztán Nemzeti Rendőrsége I. - Az Afgán Rendőrség fejlesztését célzó nemzetközi törekvések

Absztrakt:

A cikk az Afganisztáni polgári válságkezeléssel foglalkozik. Bemutatja a Rendőrség képesség- növelésére irányuló nemzetközi projekteket 2001-től napjainkig. Egyrészről az Európai Unió civil kezdeményezéseit, a bilaterális programoktól az Eupolig, másrészt a NATO és az Amerikai Haderő által vezetett rendőrségi fejlesztésekig. Kiemelten foglalkozik a magyar szerepvállalással. Leírja annak történetét, a magyar kiképzők által tartott képzéseket, és a misszió körülményeit.

Kulcsszavak: Afganisztán, polgári válságkezelés, képesség fejlesztő programok, Eupol, ISAF


Abstract:

The contribution deals with the civilian crisis management of Afghanistan. Introduces the international policeo the capacity building programs since 2001 till lately. On the one hand the EU civilian initiatives, from the bilateral programs to the Eupol, on the other hand the police development of the NATO and the OEP. The hungarian role is accentuated described. Shows its history, the trainings led by hungarian instructors, and the mission conditions.

Keywords: Afghanistan, civilian crisis management, capacity-building programs, Eupol, ISAF

______________________________________________________________________________________________

Kovács Róbert: Nemzetbiztonsági célú rövidhullámú stratégiai COMINT rendszerek elektronikai védelmi megfontolásai

Absztrakt:

Az 1990-es rendszerváltást követően Magyarországon létrejött demokratikus nemzetbiztonsági szolgálatok struktúrája új keretet adott a magyarországi rádiófelderítő tevékenységnek. A közelmúlt technológiai fejlődése (szélessávú feldolgozás, szoftverrádió technológia, többcsatornás vevőrendszerek) a rövidhullámú felderítésben is új technológiai, szervezési megközelítéseket követelt meg. A stratégiai adatszerző rendszerek egyik legfontosabb jellemzője, hogy az elektronikai védelem eszközeivel hogyan képes az elektronikai támadásokkal szemben fellépni.

A cikk a rövidhullámú sávú adatszerzés sajátosságainak bemutatásával, rövid történeti áttekintést nyújt a jelenlegi magyarországi rádiófelderítés szervezeti rendszerének kialakulásáról és tematikusan vizsgálja a rövidhullámú stratégiai adatszerző rendszer elemeinek (stacioner RH központ, stacioner és mobil RH szenzorok) lehetséges elektronikai védelmi aspektusait.

Kulcsszavak: stratégiai, rádiófelderítés, rövidhullámú, elektronikai védelem, nemzetbiztonság

Abstract:

After the change of regime in 1990, the new democratic structure of national security services provided a new framework for radio reconnaissance activity in Hungary. The recent technological improvements (wideband proccessing, software radio technology, multi-channel receiver systems) also required a new technological, organizational approaches in shortwave signal intelligence. The key feature of strategic data gathering systems is how to use the measures of electronic protection to act against electronic attacks.

Based on introducing the particularities of data gathering in HF band, this article is intended to provide short historical overview of the current Hungarian radio reconnaissance formations and thematically examines the potential electronic protection aspects of a strategic shortwave data acquisition system components (stationary HF centers, stationary and mobile HF sensors).

Keywords: strategical, SIGINT/COMINT, shortwave-high frequency, electronic protection measures, national security

______________________________________________________________________________________________

Balog Károly: A digitális PMR-ek szerepe a szervezett bűnözésben és a kiscsoportos direkt kommunikációban

Absztrakt:

Napjainkban az engedélyhez kötött és engedély nélkül is üzemeltethető PMR* rádiótechnológia a mobiltelefonoknál már megtapasztalt paradigmaváltáson megy keresztül. Újfajta digitális PMR rendszerek és egyedi készülékek kezdenek elterjedni a gyakorlatban, melyek frekvenciaengedélyhez nem kötött változatai ráadásul olcsók, bárki számára hozzáférhetők, és mozgásuk sem korlátozott. Cikkemben megvizsgálom az ilyen típusú kommunikáció jelentőségét és alkalmazási lehetőségeit, majd a jelenleg forgalomban lévő eszközök típusait és képességeit tekintem át. Megvizsgálom a piaci trendeket, az új vagy egyedi technológiákat.

Abstract:

In these days, both the licensed and license-free PMR radio technology is going through massive paradigm shift as formerly seen at mobile phone technologies. In fact, the new digital PMR systems and individual devices are spreading in practice, which the license-free versions moreover cheap, easily accessible for everyone and not limited in their movements. My article will examine the importance of this type of communication and application possibilities and the types and capabilities of the devices currently on the market is reviewed. I analyze market trends, new or specific technologies.

*PMR: Professional / Private Mobile Radio - professzionális / magán mobil rádió: A felhasználók által saját maguknak nyújtott zártkörű rádióalkalmazások gyűjtőneve

______________________________________________________________________________________________

Dr. Dobák Imre: Könyvismertető - Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században,

A mozaikmódszer c. könyvéről

Alfred Rolington – Hírszerzés a 21. században – A mozaikmódszer (Magyar kiadás. Antall József Tudásközpont 2015, Fordította: Szabó Mihály 2014, ISBN 978-963-87486-3-8, Eredeti mű: Alfred Rolington: Strategic Intelligence in the 21st Century: The Mosaic Method, Oxford University Press) című könyvéről