2015/1 szám

TARTALOM

 • Vedó Attila: A Magyar Királyi Csendőrség hírszerzési és kémelhárítási feladatai
 • Less Ferenc: A közösségi hálózatok és a közösségi rendőrség kapcsolata (Mi keresni valója van a rendőrségnek a Facebookon?)
 • Benedek Márta: A kül- és biztonságpolitika stratégiai kérdései nemzetbiztonsági szempontból az 1990-es években
 • Horváth Ferenc: A pályaszocializáció pszichológiai kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál
 • Kovács István: „Olajozás”, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon
 • Dr. Regényi Kund Miklós - Dr. Dobák Imre: Hírszerzési és Kémelhárítási Szabályzat a két világháború között
 • Dávid Ferenc: Az új évezred nemzetbiztonsági feladatellátásának súlypontjai
 • Dr. Regényi Kund Miklós: Könyvismertető
   
 • Nemzetbiztonsági Szemle 2015/1

__________________________________________________________________________________________________________

Vedó Attila: A Magyar Királyi Csendőrség hírszerzési és kémelhárítási feladatai

Absztrakt:

A Magyar Királyi Csendőrség a szervezet fennállásának teljes időtartama alatt számos szolgálati tevékenységével támogatta a hírszerző és elhárító rendszer működését. A testület alapvető rendeltetése nem állambiztonsági jellegű volt, a dualizmus időszakában mégis hatékonyan működött együtt a hírszerző szervekkel, az első világháborút megelőző időszakban támogatta a katonai felderítést, a háborús években pedig az ellenséges hírszerzőkkel szembeni fellépést segítette. A két világháború között a megváltozott társadalmi viszonyok és fejlődő technológia a csendőrség hírszerző tevékenységét is megújulásra késztette. A nyomozószervek megszervezése és a híradó szakterület felértékelődése újra a hírszerzés támaszává tette a szervezetet. A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenységei szervesen illeszkedtek az állami apparátus hírszerző és elhárító rendszerébe, melynek főbb kapcsolódási pontjait foglalja össze tanulmányom.

Kulcsszavak: Magyar Királyi Csendőrség, hírszerzés, kémelhárítás, katonai felderítés, rádiófelderítés, határszéli felderítés

Abstract:

The Hungarian Royal Gendarmerie activities on the fields of intelligence and counterintelligence: The Hungarian Royal Gendarmerie supported the intelligence and counterintelligence systems with several service activities all time. This institution’s main task was not a state security nature but during the Dualism effectively collaborated with the intelligence agencies. Before the 1st World War it assisted military intelligence afterwards during wartime helped the struggle with the enemy intelligence agents. Between the world wars the changeable social relations and the technological development made the intelligence functions of The Hungarian Royal Gendarmerie renewal. Thereafter this institution would be the main promoter of the national intelligence because formation of the criminal investigation division and appreciation of signaller section’s importance. The service activities of The Hungarian Royal Gendarmerie exactly fitted in to the national intelligence and counterintelligence system. My treatise summarizes the major points of this interesting connection.

Keywords: Hungarian Royal Gendarmerie, intelligence, counterintelligence, military intelligence, radio reconnaissance, border edge intelligence 

______________________________________________________________________________________________

Less Ferenc: A közösségi hálózatok és a közösségi rendőrség kapcsolata (Mi keresni valója van a rendőrségnek a Facebookon?)

Absztrakt:

A világháló elterjedésével párhuzamosan felbukkantak a közösségi hálózatok, melyek célja az emberek közötti virtuális kapcsolatrendszer kialakítása, a köztük lévő kommunikáció, illetve tartalommegosztás lehetővé tétele. Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogy a közösségi hálózatok és az elektronikus média miként mozdíthatják elő a rendvédelemi tevékenységet, milyen hatást képesek kifejteni a rendőri munkára, illetve ezeket az eszközöket hogyan használják azok az európai rendőri szervezetek.

Kulcsszavak: közösségi média, rendvédelem, közösségi rendészet, tömegkezelés

Abstract:

It is a common place that the information society has an enormous impact on our daily life, the Internet penetrates into all aspect of it. Parallel with the growing of the World Wide Web, social networks emerged with the aim to establish virtual systems for maintain relationship and communication among people and sharing contents with each other. In my study, I show how the social networks and the social media can support and improve the public order activity and how some European police organizations has already utilized them for achieving their goals.

Keywords: social media, law enforcement, community policing, public order management

______________________________________________________________________________________________

Benedek Márta: A kül- és biztonságpolitika stratégiai kérdései nemzetbiztonsági szempontból az 1990-es években

Absztrakt:

A szerző a jelen írásban felvázolja a rendszerváltozás utáni első magyar kormány elképzeléseit a kül- és biztonságpolitikáról, bemutatva és elemezve a jelenlegi stratégiai gondolkodás és stratégiaalkotás alapdokumentumának tekinthető biztonságpolitikai alapelvek összefüggésében az adott időszak külpolitikai folyamatait. Be kívánja továbbá mutatni a kormányzati politika feltételrendszerének változó és stabil elemeit a választási kampányban vázolt elképzelésektől kezdve a ciklus végén elért eredményekig és kudarcokig. Áttekintésre kerül a kilencvenes évek kiút és identitás keresése, majd az elfogadott biztonsági alapelvek elemzése. Mindezeket alapul véve a szerző fel kívánja vázolni a nemzetbiztonsági szervezetrendszer átalakulását és a nemzetbiztonsági szféra új kihívás és feladatkezelési keretrendszerét, különös tekintettel a kül- és biztonságpolitikát érintő stratégiai feladatokra.

Kulcsszavak: nemzetbiztonság, titkosszolgálatok, rendszerváltás

Abstract:

The author describes the ideas of foreign and security policy of first Hungarian goverment selected after transition, introduces and analyzes actual strategy development documents are considered basic security principles in the context of foreign policy processes. Furthermore wants to introduce stable and variable elements of conditions of goverment’s policy started the election campaign’s ideas and ended the results and failures achieved at the end of cycle. The search of identity and ways out in the 90’s and the analysis of accepted security principles were reviewed. Based on that, author wants to draft the transformation of national security system and new challenges and frameworks of national security sector, the strategic tasks related to foreign and security policy in particular.

Keywords: national security, secret services, transition

______________________________________________________________________________________________

Horváth Ferenc: A pályaszocializáció pszichológiai kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál

Absztrakt:

A tanulmányban megvizsgáljuk a szervezeti szocializáció folyamatának sajátosságait a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál. Megismerjük e speciális szervezet rendeltetését, szervezeti kultúráját, mint szocializációs közeget, megvizsgáljuk, melyek a titkosszolgálati szerepkörnek azok a specifikumai, melyekhez az új munkatársaknak mindenképpen alkalmazkodniuk kell. Végigvesszük a szervezeti szocializáció főbb lépcsőfokait, összetevőit és megvizsgáljuk, hogyan lehetséges e folyamatot képzési módszerekkel elősegíteni, katalizálni.

Kulcsszavak: szervezeti szocializáció, nemzetbiztonsági szolgálatok

Abstract:

In this study the specific attributes of the procedure of organizational socialization at Special Service of National Security (SSNS) of Hungary are analysed. After the short review of the organizational culture and the role of SSNS within the Hungarian law enforcement agencies the author examines what it means – in terms of accomodation – to be a member of a secret service since it is a spcecial role in one's life. Finally the main stages and elements of organizational socialization are discussed while sthe study shows how the training methods can contribute to the success of this procedure.

Keywords: organizational socialization, national security

______________________________________________________________________________________________

Kovács István: „Olajozás”, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon

Absztrakt:

A bűncselekmény elkövetése alapvetően veszélyes a társadalomra, még veszélyesebb, ha azt összehangolt, jól működő csoportokban teszik az elkövetők. Cikkemben Magyarországon a 90-es években teret hódító bűnözői csoportok tevékenységét kutatom. Hogyan gazdagodhattak meg, miből és hogyan tudták finanszírozni tevékenységüket. Valóban összemosódott a bűnözés az állami vezetéssel? Olajozás, sztriptíz bárok és leszámolások Magyarországon. Cikkemben célul tűztem ki a nézetem szerinti modern szervezett bűnözés fogalom megalkotását, valamint olyan titkos információgyűjtésen alapuló módszer továbbfejlesztését, amely alkalmas lehet a konspirált információk beszerzésére, majd a bizonyításban történő felhasználására.

Kulcsszavak: szervezett bűnözés, prostitúció, olajozás, rendőrség, titkos információgyűjtés

Abstract:

Oiling, organized crime and prostitution in the 90’s Hungary

The criminal offense is basically dangerous to society, even more dangerous when it is coordinated in well-functioning teams.  In my publication I search activities in Hungary in the 90s creeping criminal groups. How can they finance their activities, from where get they their money. Is there any connection with the state management? Oiling, striptease bars and showdowns in Hungary. In my publication I intended in my shown the concept of the creation of modern organized crime , as well as a method of gathering information on the secret development , which can be used to gather the information conspired , and use in the evidence at the Judge.

Keywords: organized crime, prostitution, oiling, police, secret development

______________________________________________________________________________________________

Dr. Regényi Kund Miklós – Dr. Dobák Imre:​ Hírszerzési és Kémelhárítási Szabályzat – a két világháború között

 


 

 

 

 


 

______________________________________________________________________________________________

Dávid Ferenc: Az új évezred nemzetbiztonsági feladatellátásának súlypontjai

Absztrakt:

Tanulmányában a szerző a magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer ezredfordulót követő első évtizedének meghatározó területeiről nyújt áttekintést. Hat meghatározó biztonság- és védelempolitikai kihívást világít meg úgy, mint nemzetközi terrorizmus elleni harc, szervezett bűnözés, migráció, politikai extrémizmus, ellenérdekelt szolgálatokkal szembeni fellépés és a (párt) politikai tevékenység hatása. A tanulmány célja, hogy a hivatkozott időszak feladatellátásának horizontális lenyomatát nyújtsa és erősítse a nemzetbiztonsági tanulmányok folytatásának jelentőségét.

Kulcsszavak: nemzetbiztonság, nemzetbiztonsági tanulmányok, biztonság- és védelempolitika

Abstract:

Focal Points of National Security Task in the New Millennium

In his article the author gives an overview about the most important fields of Hungarian national security organization in the first decade of the new millennium. He highlights six major security policy challenges of this period see as the struggle against international terrorism, organized crime, migration, political extremism, countering secret services activities and the impact of (party) politics. The aim of the study is to give a horizontal view about task and function from the above mentioned period and straighten the importance of national security studies.

Keywords: national security, national security studies, security and defense policy

______________________________________________________________________________________________

Könyvismertető - Dr. Regényi Kund Miklós

Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste, und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken [Megvásárolt újságírók – Hogyan irányítják a politikusok, a titkosszolgálatok és a pénzügyi világ a tömegkommunikációt Németországban] (Rottenburg, Kopp Verlag, 2014 1-3, ISBN 978-3-86445-143-0) c. könyvéről