2014/3 szám

TARTALOM

  • Dr. Günter Warg: Wo wird man Dienstleister für die Demokratie? – Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland
  • Dr. Bernek Ágnes: 21. századi geopolitikai stratégiák - Az ortodox geopolitika újjászületése és az egyre fokozódó biztonsági kockázatok
  • Dr. Solti István: A nemzetbiztonsági stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében
  • Dr. Jávor Endre: Fésületlen gondolatok a biztonságról
  • Benedek Márta: A hírszerzési együttműködés európai lehetőségei

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dr. Günter Warg: Wo wird man Dienstleister für die Demokratie? – Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland

Az NKE Nemzetbiztonsági Intézete 2014. május 14-én „Állambiztonsági Szolgálatok – Nemzetbiztonsági Szolgálatok” címmel Képzéstörténeti Szakmai Tudományos Konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az előadók soraiban üdvözölhettük Dr. Günter Warg-ot, aki szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátotta előadásának írott változatát.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Dr. Bernek Ágnes: 21. századi geopolitikai stratégiák - Az ortodox geopolitika újjászületése és az egyre fokozódó biztonsági kockázatok

Absztrakt:

A Krím-félsziget 2014. évi márciusi annektálása nyomán az ortodox geopolitika újjászületéséről beszélnek a nemzetközi politikai elemzők. Mindez egyben egy új, többpólusú korszak kezdetét is jelenti. Míg az USA külpolitikailag egyre inkább visszahúzódik, és befelé fordul, addig a nagy feltörekvő piacok visszatérnek a katonai erő révén, a „Hard power” alkalmazásához. Az USA-val nyíltan szembehelyezkedő Oroszország az eurázsiaiság geopolitikai elvét alkalmazva egyre inkább szárazföldi hatalommá válik. De természetföldrajzi

adottságai révén tengeri hatalma kétséges, hiszen csak a Krím-félszigeten lévő szevasztopoli kikötő biztosítja az orosz tengeri flotta kijutását a meleg tengerekre. Így Ukrajna ütközőállam szerepköre még tovább nő, s a Nyugat és a Kelet éles szembenállása teljesen megakadályozza azt, hogy a jövőben Ukrajna hídállam, vagyis összekötő állam legyen Nyugat és Kelet között.

Kulcsszavak: ortodox geopolitika, geoökonómia, többpólusú világ, szárazföldi hatalom,

tengeri hatalom, euro-atlanti erőtér, eurázsiai erőtér, ütközőállam, „hídállam”

Abstract:

On the basis of the Russian „Crimea annexation” in March 2014, the international political analysts declare rebirth of the orthodox geopolitics. At the same time this means the beginning of the new multipolar world system. While USA withdraws continually regarding to the foreign policy, and turns inwards, the big emerging markets recur through the military strength till then, to the application of the “Hard power”. Russia opposing USA openly becomes land power applying Eurasian geopolitical principle to one rather. But on the basis of the Russian physical geographical conditions the existence of the Russian sea power is dubious, since the Sevastopol harbour on Crimean Peninsula insures the Russian sea fleet’s getting out only onto the warm seas. Like this Ukraine’s buffer state role increases longer yet, and the sharp opposition of the West and East prevents it totally, that in the future Ukraine becomes bridge state, connection state between West and East.

Keywords: orthodox geopolitics, geoeconomics, multipolar world system, land power, sea power, Euro-Atlantic zone, Eurasian zone, buffer state, bridge state 

______________________________________________________________________________________________

Dr. Solti István: A nemzetbiztonsági stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében

Absztrakt:

A magyar kormány 2012-ben elfogadta az ország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját, amely a stratégia alkotás hierarchiájának legmagasabb szintjén áll. A hierarchia szerint következő szintként az ágazati stratégiák állnak, többek között ide sorolható a Nemzetbiztonsági Stratégia. A tanulmányban a szerző megvizsgálja a Nemzetbiztonsági Stratégia kialakításának hatályos jogszabályi és ágazati környezetét. A megállapítások alapján kiemeli a nemzetbiztonsági ágazati stratégia megalkotásának szükségességét és egy meglévő stratégia pozitív hatásait. Megvizsgálja továbbá, hogy melyek azok a tartalmi elemek, amelyeket fontosnak

tart beemelni egy jövendőbeli stratégiába és javaslatokat fogalmaz meg azok irányára és hangsúlyosságára.

Kulcsszavak: stratégiaalkotás, ágazati stratégia, nemzetbiztonság, titkosszolgálatok

Abstract:

The Hungarian government accepted the Hungarian Security Strategy in 2012, which is on the highest level among different strategies. On the next level of the hierarchy we can find the sector-specific strategies, for examples the National Security Strategy. In this essay, the writer examines the effective legal and sector-specific circumstances of formation of National Security Strategy. The necessity of creation of national sectorspecific

security strategy and the positive effects thereof are emphasized through statements. Those elements of content which are thought to be important to be incorporated into a prospective strategy are examines and proposals are defined concerning to their improvement and importance.

Keywords: creation of strategy, sector-specific strategy, national security, secret services

______________________________________________________________________________________________

Dr. Jávor Endre: Fésületlen gondolatok a biztonságról

Absztrakt:

A biztonság napjaink egyik leggyakrabban, és legsokoldalúbban használt kifejezése. A biztonságra vonatkozó kutatásokkal foglalkozó tanulmányok és írások általában egy meghatározott szakterület egyedi igényeihez kötődnek. Ugyanakkor aránylag kevés olyan tanulmány, vagy írással lehet találkozni, mely a biztonságot általános és átfogó értelemben vizsgálja. Mivel a biztonság fogalma az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül, felmerült a természetes igény a fogalom továbbfejlesztésére. Ez az írás arra tesz kísérletet, hogy a szakirodalom, és saját tapasztalatok felhasználásával hozzájáruljon a biztonság fogalmának kibővítéséhez.

Kulcsszavak: biztonság, működőképesség, információ 

Abstract:

One of the most common and most versatile terms of our days is the security. The security research papers and articles are generally linked to the special demands of a certain professional field. The same time there are relatively few papers and articles dealing with the security generally and comprehensively. Since the concept of the security had had during the last few decades significant developments, the obvious need presents itself, to improve it. Utilizing the appropriate bibliography and the own experiences this article have a try at contribute to expand the concept of the security.

Keywords: Security, operability, information, intelligence

______________________________________________________________________________________________

Bened​ek Márta: A hírszerzési együttműködés európai lehetőségei

Absztrakt:

Az európai hírszerzési együttműködés vitája hiányzik az európai biztonságról folytatott diskurzus palettájáról. Napjainkban a Snowden ügy kapcsán került középpontba, mint egy a kiszivárogtatással napvilágot látott lehallgatási botrány következményeire történő válasz. A Lisszaboni Szerződés értelmében nemzeti hatáskörbe tartozik a hírszerzés, mégis egyre sürgetőbb, hogy kialakításra kerüljön egy integráltabb együttműködés és a közös politika új formája uniós "ernyő" alatt. A dolgozat arra vállalkozik, hogy bemutassa az Európai Unión belüli hírszerző együttműködés fejlődését, különös tekintettel a fennálló rendszer szereplőire, a köztük lévő kapcsolatokra, melynek legfontosabb pillérei a közös kül- és biztonságpolitika, az EU Biztonsági Stratégiája, valamint az EU Belső Biztonsági Stratégiája.

Kulcsszavak: Európai Unió, hírszerzés, biztonság, együttműködés

Abstract:

Discussion on European security has a lack of dispute of European intelligence's cooperation. Today's focus was set to Snowden's case as the answer on consequences of leaked monitoring scandal. According to Lisbon Treaty intelligence is based on national competence, but it's getting more urgent to evolve a new shape of more integrated cooperation and common policy. This paper introduces the evolution of intelligence cooperation of EU particularly the members and their connections as their most important elements, the common foreign and security policy, Security Strategy Of EU and Internal Security Strategy Of EU.

Keywords: European Union, intelligence, security, cooperation