Etikai kódex/Guidelines on publication ethics

ETIKAI KÓDEX

A Nemzetbiztonsági Szemle folyóirat a tanulmányok lektorálására lektort kér fel. A lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – kettős vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, https://publicationethics.org/core-practices) folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

A lektorálás eredményéről a szerkesztőség a szerzőt elektronikus úton értesíti. A lektori vélemény alapján az írásmű további szerzői módosítás nélkül, szerzői átdolgozással (azonban újabb lektori folyamat nélkül), illetve jelentős átdolgozást (újabb lektorálást követően) követően kerülhet szerkesztésre. Átdolgozás esetén a Szerkesztőség kéri a javított szöveg mielőbb megküldését. Ennek elmaradása esetén a megjelentetés további folyamata leáll.  A Szerkesztőség által megjelenésre előkészített, már szerkesztett írásművek megjelenéséről a Szerkesztőbizottság dönt.  A közlemény elfogadásáról a szerkesztőség e-mailben értesíti a szerzőt. A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje.

A kézirat beküldésével és a lektorálási folyamat megkezdésével a felek elfogadják az Etikai Kódexben megfogalmazott erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

 

I. A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI

1. A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt a beérkezett tanulmányok közléséről. Törekszünk az elküldött tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztőbizottság tagja programot is futtathat a plágium kiszűrésére.

2. Esélyegyenlőség

A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.

3. Titoktartás

A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.

4. Közzététel és összeférhetetlenség

A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

 

II. A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI

1. Segítségnyújtás a szerkesztőbizottsági döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

2. Hatékonyság

A felkért lektornak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.

3. Titoktartás

Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

4. Objektivitás

A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.

5. A forrásokra való hivatkozás

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

6. Közzététel és összeférhetetlenség

A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

 

III. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

1. A közlésre vonatkozó irányelvek

Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

2. Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.

3. Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

4. A forrásokra való hivatkozás

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

5. A tanulmányszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint, hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket továbbá, hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

6. Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.

7. Alapvető hibák a megjelentetett művekben

Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

 

GUIDELINES ON PUBLICATION ETHICS

 The National Security Review applies the double-blind peer review process. Each party contributing to the publishing (authors, journal editors, reviewers and publisher) accepts the standards of conduct expected. The present code of ethics is based on the Core Practices for Journal Editors issued by COPE (Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/core-practices).

The editor informs the author electronically about the results of the proofreading. On the basis of the lecturer's opinion, the article can be edited without any further modification of the author, with the author's recast (but without a new lecturer's process), or after a major revision (after a new revision). In the event of revision, the Editorial Board will request that the corrected text be sent as soon as possible. Failure to do so will result in a further process of publishing. The editor will notify the author of the acceptance of the article by email. The Editorial Committee reserves the right to cancel the publication without giving any reason.

 

I. OBLIGATIONS OF EDITORS

1. Decisions on publishing

The editors of the journal decide which of the articles received will actually be published in the journal. The editors shall ask for input from other editors and reviewers before making the final decision. The editors are guided by the guidelines set by the editorial board of the journal and may be limited by the current legislation on libel, copyright infringement and plagiarism. The editors of the journal are allowed to use anti-plagiarism software.

2. Equal opportunity

The editors always evaluate the intellectual content of manuscripts regardless of race, gender, sexual orientation, religious beliefs, ethnic origin, nationality, institutional affiliation or political views of the authors.

3. Confidentiality

The editors and the editorial staff may not provide any information regarding manuscripts submitted for publication. Exceptions to this rule are information provided to the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial consultants and the publisher. Any privileged information or ideas obtained during the evaluation should be handled confidentially and cannot be used for personal promotion.

4. Disclosure and conflict of interest

If there is a conflict of interest, another editor is asked to handle the manuscript. The editors are not allowed to use the unpublished material of the submitted manuscript for their own research without the author's prior written consent.

 

II. OBLIGATIONS OF REVIEWERS

1. Contribution to editorial decisions

Reviewers support the author(s) in enhancing the academic level of the article during the process of peer revision (double-blind review) and assist the editors in decision-making.

2. Criteria for reviewing

Upon being requested to review, potential reviewers are obliged to decline if they judge themselves to be unqualified to evaluate the research, if there is a conflict of interest, or if they are unable to complete the review for any other reason. If anything occurs during the review process that prevents the reviewer from completing the review the editors should be informed immediately.

3. Confidentiality

All manuscripts received for evaluation are considered confidential documents. Before publication the results may only be used or discussed with others based on the prior consent of the editors. Any privileged information or ideas obtained during the evaluation should be handled confidentially and cannot be used for personal promotion.

4. Objectivity

The evaluation shall be carried out objectively. Criticism of the author(s) is not appropriate. The reviewers shall express their views in a straightforward and constructive manner.

5. Reference to sources

Reviewers should identify the relevant published works used but not cited by the authors. Any statement that contains an observation, thought or argument from a work earlier published has to be accompanied by the appropriate reference. Furthermore, if the reviewer/editorial consultant is aware of any substantive similarity or overlap between the manuscript examined and other material previously published, he/she should draw this to the editors' attention.

6. Disclosure and conflict of interest

Those invited to review may not evaluate the manuscript if there is a conflict of interest with the authors, firms, or institutions associated with the study due to a competitive, collaborative or other relationship that may bias the evaluation. The editors should be informed if any author of the manuscript is: a past or current co-author or intended future co-author; a current colleague; a former student; a former advisor; a close personal friend; or a family member. The reviewer must inform the editors if he/she has a financial relationship or a current or past conflict with any of the authors. In addition, if the reviewer’s current research competes with that in the manuscript or if the manuscript contradicts or corrects the reviewer’s research, then the editors should be notified.

 

III. OBLIGATIONS OF THE AUTHORS

1. General guidelines

Authors presenting an original research project should make an accurate report on the work performed. Conclusions may only be based on facts or on the basis of objective and logical evidence. The background data of the study should be presented accurately. The study should provide sufficient detail and references to allow others to repeat the described processes. False or deliberately inaccurate statements are considered unethical and unacceptable behaviour.

2. Originality and plagiarism

Authors shall guarantee that the study is their own, original intellectual work and that when the work and/or words of others are used, they are cited appropriately.

3. Multiple, redundant or simultaneous publishing

It is not good practice to attempt to publish the same research in various separate publications or journals. Submission of the same manuscript to multiple journals is deemed unethical behaviour and is unacceptable.

4. Reference to sources

Authors should refer to all sources that have influenced their work. The reference list should contain all works cited in the text of the manuscript, and all works cited should be included in the reference list.

5. Authorship

Any person who has contributed substantially to the concept, design, implementation and/or interpretation of the presented study should be included as an author. Furthermore, the corresponding author should ensure that all major contributors are listed as co-authors, and that no one is nominated as a co-author who is not entitled to be a co-author. The corresponding author is also responsible for ensuring that all co-authors have seen and approved the final version of the study and have agreed to publish it.

6. Disclosure and conflicts of interest

Each author is obliged to disclose any financial or other material conflicts of interest in the manuscript that may influence its results or interpretation. All funding sources of the project should be made public.

7. Basic errors in the published works

If an author discovers significant errors or inaccuracies in his/her already published work, he/she should immediately notify the editors or the publisher of the journal and cooperate with the editors to correct or withdraw the article.