Alapító okirat

„NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetbiztonsági Intézetének

tudományos, elektronikus (online) megjelenésű folyóirata

ALAPÍTÓ OKIRAT

A folyóirat alapítója, célja:

1) A "NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE" tudományos, lektorált, online folyóirat alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete (továbbiakban: NBI).

 A kiadvány tudományos, szakmai támogatói:

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Tudományos Tanácsa

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

Tudományos Tanácsa

Alkotmányvédelmi Hivatal

Tudományos Tanácsa

2) A folyóirat kiadásának célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére. Szakmai tartalmában a nemzetbiztonság tudományos és képzési ismereteinek és kutatási területeinek elsődleges képviseletét helyezi előtérbe, befogadva a különböző tudományterületek irányából megjelenő, kapcsolódó témákat.

A folyóirat megjelenési és működési körülményei:

3) A " NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE " folyóirat online felületen évente legalább 2 új számmal kerül megjelenésre.

4) A közlésre befogadott publikációk két lektor által végzett lektorálást követően, számokhoz rendelten kerülnek az online felületre feltöltésre és megjelentetésre. Az egyes számok terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően kerül kialakításra.

5) Az online felület az NKE honlapjáról elérhető módon, annak technikai és formai követelményeihez igazodva kerül kialakításra.

6) A " NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE " tudományos online folyóirat működési feltételeiről a Nemzetbiztonsági Intézet, a költséghatékonyság messzemenő figyelembevételével gondoskodik. A kapcsolódó web-es tárhelyet az NKE, rendszerében biztosítja.

7) A folyóirat non-profit kialakítású, ahhoz gazdasági tevékenység nem kapcsolódik.

-  A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez előzetesen írásban hozzájárulnak.

- A szerkesztőbizottság és a szerkesztőség tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket. A szerkesztőbizottság által a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására felkért személyek részére a folyóirat működtetéséhez kapcsolódó anyagi lehetőségek függvényében lektori díj fizethető.

- Az online  folyóirat adminisztrátori feladatainak ellátásáért a folyóirat működtetéséhez kapcsolódó anyagi lehetőségek függvényében tiszteletdíj fizethető.

8) Az online folyóirat számai évente 1 alkalommal külön adathordozón (CD/DVD ROM) történő archiválást követően az NKE Könyvtárának kerülnek átadásra, ahol azok nyilvántartását és tárolását elvégzik. Az online folyóirat archiválásra kerül az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában is.

9) A szerkesztőbizottság elnöki tisztségére az NKE NBI vezetője, és az Intézet Tanszékeinek vezetői közös ülésükön tesznek javaslatot. A szerkesztőbizottság elnökét az NKE rektorhelyettese bízza meg.

10) A szerkesztőbizottság elnökét az NKE NBI vezetője, és az Intézet Tanszékeinek vezetői közös ülésükön évente beszámoltatják.

11) A Szerkesztőbizottság munkáját, a szerkesztőbizottsági üléseken elfogadottak és ott jegyzőkönyvben rögzítettek, valamint a Szerkesztőbizottság Éves Terve alapján végzi. A szerkesztőbizottsági ülésekre az egyes számokat megelőzően kerül sor.

12) A szakmai támogatóként megjelenő szervezetek, valamint azok Tudományos Tanácsai hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódóan - mint tudományos támogató szervezetet – nevük és logójuk a kiadványon feltüntetésre kerüljön.

A folyóirat felépítése:

13) A " NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE " tudományos, lektorált, online folyóirat, meghatározott céljaival összhangban a nemzetbiztonság:

a) általános b) történeti c) oktatási – képzési d) szakspecifikus kérdéseit érintő, illetve fórum rovatokkal működnek. 

14) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

15) A folyóirat megjelenésének nyelve magyar. Idegen nyelvű cikkek befogadása esetén azok nyelvi lektorálásáért a szerző felel.

16) A kiadvánnyal kapcsolatos archiválási szabályok:

  • A kiadványban megjelenő publikációk pdf formátumban 5 évig érhetők el online formában.
  • A cikkek archiválásra és átadásra kerülnek a NKE Egyetemi Könyvtárában, valamint elérhetőek az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában.