Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

 

Bevezető

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (a továbbiakban: Folyóirat) olyan független, lektorált, a legmagasabb tudományos minősítéssel rendelkező „A”-kategóriájú tudományos lap, amely az államélet, a társadalom és a közigazgatás minőségének fejlesztését szolgáló tudás közvetítését tekinti tudományos missziójának.

A hazai közigazgatási szakfolyóiratok legnívósabb folyóiratának célja a szélesebb értelemben vett közigazgatási tudományterületek eredményeinek közzététele, így különösen az általános államtudományok, a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló tudományos igényességű művek, a gyakorlati jogalkalmazást segítő munkák, lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok (a továbbiakban együtt: Mű) közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése érdekében.

A Folyóirat célja emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőoktatási és tudományos rangsorban elfoglalt pozícióinak erősítése, a tudományos láthatóság lehető legszélesebb körben való megvalósítása.

A Folyóirat a fentiekben említetteken túl célul tűzte ki azt is, hogy az elkövetkező öt évben a szélesebb értelemben vett közigazgatási tudományterületek nemzetközi szintéren is ismert és elismert tudományos szakfolyóiratává váljon.

 

A folyóirat története

A folyóirat a Pro Publico Bono című folyóirat és a Magyar Közigazgatás című folyóirat összevonásából jött létre:

A Pro Publico Bonot – Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle alcímmel – 2011-ben alapította a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara. A folyóirat elsősorban az általános államtudomány, a közigazgatás-tudomány és az ahhoz kapcsolódó jogtudományok, valamint a Karon művelt és oktatott egyéb tudományok területéről közölt írásokat.

Az akkori alapító a folyóirat címéül a kar régi jelmondatát választotta: Pro Publico Bono, vagyis a közjóért. Az emelkedett cím gazdag tartalommal párosult, amelyet a közjó [bonum commune, publico bono] eszméje is kifejez. Az Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle alcímmel létrehozott folyóirat elsősorban az általános államtudomány, a közigazgatás-tudomány és az ahhoz kapcsolódó jogtudományok, valamint a Karon művelt és oktatott egyéb tudományok területéről közölt írásokat.

A Magyar Közigazgatás lényegesen hosszabb múltre tekint vissza: előzmény-kiadványának tekinthető az Állam és Igazgatás című folyóirat, mely 1949 és 1989 között jelent meg. Az ‒ első két évében az Állam és Közigazgatás néven közreadott ‒ folyóirat azt tűzte ki alapvető céljául, hogy az államjog, államigazgatási jog, az állam és jogelmélet elvi és gyakorlati kérdéseivel segítse a gyakorlati és tudományos munkát. Ez a szaklap ma is számos kutatás nélkülözhetetlen közigazgatástörténeti és közigazgatáselméleti táptalaja. A folyóirat főszerkesztői a magyar közigazgatás és közigazgatás(i jog)tudomány ismert alakjai voltak, Beér János, Varga András, Dallos Ferenc, Kovács Tibor, illetve Fonyó Gyula. A lap kiadása aztán szünetelt 1957 és 1958 között, majd 1990 januárjától 2006 decemberéig Magyar Közigazgatás címen jelent meg, akkori Belügyminisztérium szakmai tudományos folyóirataként, majd 2011-től a Nemzeti Közigazgatási Intézet adta ki.

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás a jogelőd szakfolyóiratok szellemiségét tovább örökítve a magyar közigazgatás, közigazgatástan, közigazgatás-tudomány, közigazgatási jogtudomány és az ezekhez kapcsolódó egyéb tudomány-területek tudományos eredményeinek közzétételi fórumának eszköze.

A folyóiratot az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottsága „A” kategóriába sorolta.

 

A folyóirat szerkezete

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás az alábbi rovatokkal és rovattartalmakkal működik:

‒     Tudományos közlemények/Tanulmányok: a rovat célja az államtudomány, jogtudomány és társadalomtudományok területén elért hazai és nemzetközi kutatási eredmények bemutatása, tudományos műhelyek, iskolák eszmecseréje.

‒        Szakmai fórum: a rovat célja a közigazgatási jogalkalmazás és gyakorlat kurrens kérdéseinek bemutatása, teret adva a közigazgatási praxis művelői közötti a tapasztalatcserének, a jó gyakorlatok bemutatásának és a közszolgálat változásait bemutatató tudósításoknak.

‒        Nemzetközi kitekintés: a rovat célja a nemzetközi állam – és társadalomtudományi kutatások közvetítése, különösen tekintettel a külföldi közigazgatási stratégiák és gyakorlatok, az európai közigazgatási rendszerek közeledésének és együttműködésénke a bemutatására, az Európai Unió törekvéseinek és a nemzetközi szervezetek közigazgatás-fejlesztési programjainak értékelésére.

‒        Szemle: a rovat tájékoztatást nyújt az államtudományok, az államélet és azon belül a közigazgatás világának szakmai és tudományos eseményeiről, híreiről, programjairól, továbbá recenziókat és konferencia-beszámolókat közöl.

 

Megjelenésre vonatkozó információk

A Folyóirat elektronikus és nyomtatott formában jelenik meg magyar nyelven évente legalább négy alkalommal, azonban a Folyóirat befogad idegen nyelvű Műveket is.

A Művek közzétételének tartalmi és formai irányelvei a Közlési feltételek című menüpontban kerülnek közzétételre.

A közölni kívánt Műveket a Szerkesztőség dupla anonim szakmai lektori véleményeztetés (ún. double blind peer review) után közli. A Mű csak a két független lektor támogató véleménye alapján közölhető.

A Művekhez a szerző által készített magyar és angol nyelvű absztrakt kapcsolódik. A tartalomjegyzék angol, német és francia nyelven is megjelenik.

A megjelentetésre szánt Művek szerzői részére szerzői díj nem jár.

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás megjelentetése online formában a http://ppb.mk.uni-nke.hu portálon érhető el.