2017/3

Tartalom
Köszöntő: Kiss György

Tanulmányok

 • Nyikos Györgyi - Pénzügyi eszközök – magyar tapasztalatok és tanulságok
 • Boros Anita – Kovács László - A hazai közbeszerzési jogorvoslati rendszer átfogó értékelése
 • Petrovics Zoltán - A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a szolgálatadó (munkáltató) jogállására
 • Hazafi Zoltán - A karrier és munkaköri rendszer ötvözésének „francia modellje”
 • Kőmíves Péter Miklós – Szabó Szilvia – Dajnoki Krisztina - A migránsjelenség egyes munkaerőpiaci aspektusai
 • Siska Katalin - A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban
 • Fodor László - A kötelező energetikai audit európai uniós követelményei
 • Drócsa Izabella - A szovjet büntetőjog-tudománynak a magyar büntetőjogra gyakorolt hatása 1945 után – Különös tekintettel az anyagi és eljárási jogban megjelenő alapelvekre és az ennek nyomán elfogadott jogszabályokra
 • Pongrácz Alex - Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai
 • Budai Balázs Benjámin - Települési önkormányzatok az információs tengerben
 • Kriskó Edina - Az állam rendvédelmi feladatai és a média
 • Pallai Katalin - Feszített gubanc – Interdiszciplináris összegzés korrupcióelméletek és antikorrupciós stratégiák összefüggéseiről integritásfejlesztőknek
 • Zoltán Polgár - Circumstances of the Decision Making, and Social Policy and Psychological Factors of Condominiums Due to Ownership Initiatives
 • Csilla Herendy - How to Research Website Usability and User Experience in Public Administration Websites?

__________________________________________________________________________________________________________

Nyikos Györgyi - Pénzügyi eszközök – magyar tapasztalatok és tanulságok

Financial Instruments – Hungarian Experiences and Lessons Learned

A pénzügyi eszközök közpénzekből valósítanak meg megtérülő befektetéseket visszaforgó jelleggel, így alkalmazásuk nagyobb hatékonyságot és hosszabb távú fenntarthatóságot eredményez a közpénzek felhasználásában. Az európai döntéshozók megítélése szerint jelentős értéket hordoz magában a pénzügyi eszközök továbbfejlesztése, valamint a meglévőnél szélesebb szakpolitikai területeken való alkalmazása. Jelen tanulmány elemzi a pénzügyi eszközök alkalmazásával kapcsolatos magyar gyakorlatot, mind az empirikus bizonyítékok vizsgálatával, mind pedig azon kérdés megválaszolásával, hogy a pénzügyi eszközök hatékonyak és hasznosak-e vagy sem. A tanulmány két fő célja: egyrészről a jogszabályok és a tagállamok pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos eltérő megközelítésének elemzése, másrészről a pénzügyi eszközök végrehajtásához kapcsolódó jelenlegi és a korábbi gyakorlati tapasztalatok, problémák és azok megoldásainak vizsgálata.

Kulcsszavak: beruházás, kohéziós politika, kombinált hitel, pénzügyi eszköz

Financial instruments invest public sources on a repayable basis with a revolving character, which allows for a much greater efficiency in the allocation of public capital and the long-term sustainability of public investment. European policymakers see considerable value in supporting the further development of FIs and for their use in both existing and new policy-related areas of activity. The paper analyses the Hungarian practice using financial instruments both looking at the empirical evidences and seeking for answers to the question, whether the financial instruments are effective, useful or not. This paper has two main aims: first, to review the legislation and the approach of the Member States on the utilization of financial instruments; second, to analyse experiences, current and previous practical problems and solutions linked to FIs.

Keywords: cohesion policy, combined-credit, financial instrument, investment

__________________________________________________________________________________________________________

Boros Anita – Kovács László: A hazai közbeszerzési jogorvoslati rendszer átfogó értékelése

The Subjects of the Public Service Legal Relationship with Special Regard to the Legal Status of the Employer

A tanulmány a közszolgálati jogviszony alanyait, azon belül a munkáltatói jogállás jellemző vonásait vizsgálja. Noha számos hasonlóság mutatható ki a szolgálatadó és a magánszféra munkáltatói jogállása között, a közszolgálat munkáltatói lényeges jellemzők tekintetében eltérést mutatnak. A tanulmány a közszolgálat funkcionális megközelítéséből indul ki, fókuszpontjában az egységesebb, szilárd elméleti alapokon nyugvó közszolgálati jogi szabályozás igénye áll. A tanulmány következtetései szerint a közszolgálati munkáltató karakterét tekintve a közszolgálati jogviszonyban iure gestionis jár el, az alanyok között fennálló hatalmi egyensúlyhiány a közszolgálati jogviszonyból természetszerűen következő szubordináción túlmenően a munkáltató külső közjogi helyzetéből, közszolgálati funkciójából is fakad. A közszolgálati munkáltatók jogállásának felülvizsgálata körében – az átjárhatóság, a komparatív előnyök biztosítása, valamint a formális munkáltató szerep felszámolása érdekében – az állam, illetve a helyi önkormányzat munkáltatói szerepének kiterjesztésére tesz javaslatot.

Kulcsszavak: átjárhatóság, munkáltató jogállása, közszolgálat, közszolgálati jog, közszolgálati jogviszony, szolgálatadó

The study examines the subjects of the public service legal relationship, including the characteristic features of the employer’s legal status. Although there are many similarities between public and private employer status, public service employers show a significant difference regarding their essential features. The study is built upon the functional approach of the public service, with a focus on the need of a more unified and theoretically well-founded legislation. The study concludes that the public service employer acts iure gestionis in the public service legal relationship, and the power imbalance between the parties derives from the external public nature and function of the employer, in addition to the inherent subordination stemming from the legal relationship. The study proposes to extend the role of the state and the local government as an employer in order to ensure the “transfer” between public legal relationships, provide comparative advantages of the public employment and eliminate the formal role of the employer.

Keywords: employer’s legal status, public service, public service employer, public service law, public service legal relationship, “transfer” between public legal relationships

__________________________________________________________________________________________________________

Petrovics Zoltán: A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a szolgálatadó (munkáltató) jogállására

The Subjects of the Public Service Legal Relationship with Special Regard to the Legal Status of the Employer

A tanulmány a közszolgálati jogviszony alanyait, azon belül a munkáltatói jogállás jellemző vonásait vizsgálja. Noha számos hasonlóság mutatható ki a szolgálatadó és a magánszféra munkáltatói jogállása között, a közszolgálat munkáltatói lényeges jellemzők tekintetében eltérést mutatnak. A tanulmány a közszolgálat funkcionális megközelítéséből indul ki, fókuszpontjában az egységesebb, szilárd elméleti alapokon nyugvó közszolgálati jogi szabályozás igénye áll. A tanulmány következtetései szerint a közszolgálati munkáltató karakterét tekintve a közszolgálati jogviszonyban iure gestionis jár el, az alanyok között fennálló hatalmi egyensúlyhiány a közszolgálati jogviszonyból természetszerűen következő szubordináción túlmenően a munkáltató külső közjogi helyzetéből, közszolgálati funkciójából is fakad. A közszolgálati munkáltatók jogállásának felülvizsgálata körében – az átjárhatóság, a komparatív előnyök biztosítása, valamint a formális munkáltató szerep felszámolása érdekében – az állam, illetve a helyi önkormányzat
munkáltatói szerepének kiterjesztésére tesz javaslatot.

Kulcsszavak: átjárhatóság, munkáltató jogállása, közszolgálat, közszolgálati jog, közszolgálati jogviszony, szolgálatadó

The study examines the subjects of the public service legal relationship, including the characteristic features of the employer’s legal status. Although there are many similarities between public and private employer status, public service employers show a significant difference regarding their essential features. The study is built upon the functional approach of the public service, with a focus on the need of a more unified and theoretically well-founded legislation. The study concludes that the public service employer acts iure gestionis in the public service legal relationship, and the power imbalance between the parties derives from the external public nature and function of the employer, in addition to the inherent subordination stemming from the legal relationship. The study proposes to extend the role of the state and the local government as an employer in order to ensure the “transfer” between public legal relationships, provide comparative advantages of the public employment and eliminate the formal role of the employer.

Keywords: employer’s legal status, public service, public service employer, public service law, public service legal relationship, “transfer” between public legal relationships

__________________________________________________________________________________________________________

Hazafi Zoltán - A karrier és munkaköri rendszer ötvözésének „francia modellje”

The “French Model” of the Combination of Career-based and Position-based Systems

A francia közszolgálat reformjával azért érdemes foglalkozni, mert nekünk szóló tanulságai vannak. A magyar közszolgálathoz hasonlóan évek óta küzd az irányváltás problémájával. Az alapintézmények átalakítására, illetve a munkaköri rendszer bevezetésére tett legjelentősebb kísérlet, az úgynevezett fehér könyv elbukott ugyan, s az azt követő intézkedések inkább a karrierrendszerhez való visszatérésként értékelhetők, mégis folyamatosan zajlik az emberierőforrás-gazdálkodás fejlesztése, amelynek középpontjában a munkakör áll. Hangsúlyt helyeznek a személyügyi tevékenység fejlesztésére, a humán szakemberek képzésére. Ez annak felismerése, hogy a paradigmaváltáshoz nem elegendő a rendszer megváltoztatása és az új jogszabályok megalkotása, szükség van arra is, hogy a szervezeti kultúra befogadóvá váljon a munkaköri szemlélettel szemben. Ez azonban egy hosszú folyamat, tele politikai, gazdasági kockázatokkal, mivel a paradigmaváltást akadályozó korporációs rendszer, „elmozdíthatatlanság” és szenyoritás feladása a közszolgálat alapjait változtatja meg. Több párhuzam is fellelhető a jelenleg zajló francia és magyar közszolgálati reform között, mert a szakemberek ugyanazokra a szabályozási és működtetési problémákra keresnek megoldást, ezért a karrier és munkaköri elemek „francia modell” szerinti ötvözése a magyar reformereket is orientálhatja rendszert átalakító
munkájukban.

Kulcsszavak: Franciaország, közszolgálat, reform, fehér könyv, humánerőforrás-gazdálkodás

The French public service has many well-established practices to learn from. Similarly to the Hungarian public service, it has been struggling with implementing a more progressive approach for years. Even though the so called “White Book”, the most significant attempt of re-establishing the fundamental institutions as well as introducing the position-based system has ultimately failed, and the actions taken after rather had the tendency to shift back to the career-based system, the development of their HR management is still an ongoing process, centered around the scope of activities. They put an emphasis on the improvement of personnel activities and the training of HR professionals. This means, they realized that changing the system and proposing new laws are not enough for a paradigm shift, they also need the organizational culture to be tolerant of the position-based system approach. However, it is a long process, full of political and economic risks, because quitting seniority, inflexibility and the corporate system, which hampers the paradigm shift would change the very foundations of public service. There are many overlapping objectives in between the current French and Hungarian public service reforms, because the professionals are put up with the same operational and regulatory errors, thus merging the career and position- based elements according to the “French model” might orient the Hungarian system reformers towards a sufficient direction.

Keywords: France, public service, reform, White Book, Human Resource Management

__________________________________________________________________________________________________________

Kőmíves Péter Miklós – Szabó Szilvia – Dajnoki Krisztina - A migránsjelenség egyes munkaerőpiaci aspektusai

Certain Labour Market Aspects of the Migrant Phenomenon

A cikk célja, hogy bemutassuk a migrációval kapcsolatos legfontosabb kihívásokat az oktatás és a munkavállalás területén. Célunk volt az oktatási rendszer szükségességének és hasznainak kiemelése nemzetközi kitekintésben úgy, hogy ugyanakkor a hazai gyakorlati tapasztalatok összefoglalását is közzé tegyük. A cikk további célja a migránsok munkaerőpiaci jelenlétével kapcsolatos legfontosabb kihívások és információk összegyűjtése. Ebben a körben kiemelt figyelmet fordítottunk a diszkrimináció megjelenésére, annak okaira és a bevett kezelési metódusokra is. A migráció mint kiemelten aktuális társadalmi jelenség egyes aspektusainak ismertetése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ennek segítségével lehetőség nyílik a kérdés objektív és tudományos alapú megközelítésére. A mindennapi közbeszédben is folyamatosan jelen lévő helyzet ilyen módon történő elemzése minden érintett fél számára hasznos lehet.

Kulcsszavak: bevándorlók, munkavállalás, oktatás, diszkrimináció, önfoglalkoztatás

The purpose of the article is to present the most important migration challenges in education and in employment. Our aim was to highlight the necessity and benefits of the education system in an international perspective, while publishing a summary of domestic practical experience at the same time. Additional purpose of this article is to gather the most important challenges and information about the labour market presence of migrants. On this point, we paid special attention to the appearance of discrimination, its causes and current treatment methods. The presentation of certain aspects of migration as a highly relevant social phenomenon is important, as this will allow an objective and scientific approach to the issue. This way of analysing the situation that is a continuous common talk can be useful to all parties involved.

Keywords: immigrants, employment, education, discrimination, self-employment

__________________________________________________________________________________________________________

Siska Katalin - A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban

The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey – The Legal Oddity

Törökországban a Vallási Ügyek Elnöksége (törökül: Diyanet İşleri Başkanlığı – a Vallási Ügyek Igazgatósága) egy olyan állami intézmény, amelyet Törökország alkotmányának 136. cikkelye szabályoz. A cikkely szerint a hivatal külön jogszabályban előírt feladatait a közigazgatás keretein belül minden politikai nézettől mentesen, a szekularizmus elveivel összhangban köteles ellátni. A Diyanet hivatalos önmeghatározása szerint, szervezeti identitás szükséges a hithez kapcsolódó vallási ügyek elvégzéséhez, amely az ország saját hagyományaiból és kultúrájából eredő jellemzői szerint alakul. Emellett az iszlám valláshoz kapcsolódó ügyek, amely a lakosság többségének a val- lása, az Oszmán Birodalom óta közszolgálat keretében rendeződtek. 1 A hivatal tehát iszlám valláshoz kapcsolódó ügyeket szabályozza egy alkotmányosan szekuláris államban. Alkotmányjogi kötelessége a szekularizmus biztosítása, miközben az Oszmán Birodalomra visszautalva az iszlám mint többségi vallás igazgatását végzi Törökországban több mint 80 éve. Ez a nyilvánvaló paradoxon volt az oka a témaválasztásomnak, hogy feltérképezzem a hivatal működésének jogalapját képező legfontosabb jogi rendelkezéseket. Analitikus módszerrel vizsgáltam a Török Alkotmány Diyanetre vonatkozó rendelkezéseit, a hivatal történetét feldolgozó szakirodalmat és a Diyanet működését szabályozó kormányrendeleteket. A kutatás során nyilvánvalóvá vált, hogy az említett paradoxon – nevezetesen, hogy az alkotmányjogi szabályozás mellett van-e lehetőség a hivatal alacsonyabb szintű jogszabályokkal történő szabályozására – a török alkotmánybíróság vizsgálatát is képezték. A vákuum feloldása formailag megtörtént ugyan a 2010. július 1-jén hozott 6002. számú törvénnyel, érdemben azonban a hivatal működését illetően változás nem történt.

Kulcsszavak: jog és vallás, jogszabályi hierarchia, szekularizmus, török alkotmányjog, török jogtörténet, török közigazgatási jog, vallási ügyek

In Turkey, the Presidency of Religious Affairs (Turkish: Diyanet İşleri Başkanlığı referred to simply as the Diyanet) is a state institution established in 1924 in Article 136 of the Constitution of Turkey. According to Article 136, the Presidency of Religious Affairs shall exercise its duties prescribed in its particular law within the general administration removed from all political views and ideas, in accordance with the principles of secularism. The official website of the Diyanet states it is obvious that in any case a corporal identity is needed to carry out religious affairs pertaining to faith that stem from the country’s own tradition and culture. Besides the religious affairs of the Islam which is the religion of the majority since the Ottoman Empire conducted in a sense of public service. Therefore the Office regulates Islamic religious affairs in a constitutional secular state. It also has a constitutional duty to ensure secularism, while referring to the Ottoman Empire, the Islamic majority in Turkey for more than 80 years. This obvious paradox was the reason for my choice examining the most important legal provisions that constitute the legal basis of the Office’s operation. By an analytical approach I examined the provisions of the Turkish Constitution on Diyanet, the legal literature dealing with the history of the Office and the governmental decrees on the operation of the Diyanet. During the research, it became obvious that the paradox – the regulation of constitutional law contra the regulation of governmental decrees – was also the subject of the Turkish Constitutional Court in several cases. The abolition of the vacuum was made formally by Act No. 6002 (1 July 2010) but no substantive change was made regarding the operation of the Office.

Keywords: law and religion, religious affairs, rule of law, secularism, Turkish Administration Law, Turkish Constitutional Law, Turkish History of Law

__________________________________________________________________________________________________________

Fodor László - A kötelező energetikai audit európai uniós követelményei

EU Requirements for Mandatory Energy Audit

A 2012-ben elfogadott energiahatékonysági irányelv kötelező intézkedéseket irányoz elő az EU energiahatékonysági céljainak (2020-ra 20%-os hatékonyságnövelés) az elérésére. Az irányelv 8. cikke szerint a nagyvállalatok immár rendszeresen kötelesek magukat energetikai auditnak alávetni, vagy energetikai irányítási rendszert kiépíteni. Az energiahatékonysági intézkedések hazai törvényi keretét a 2015. évi LVII. törvény adja, míg a részletszabályokat az annak végrehaj- tására kiadott, 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A tanulmány a hazai transzpozíció kérdéseivel foglalkozik, figyelemmel más tagállamok megoldásaira is. Az elemzés alapján megállapítható, hogy a hazai szabályozás több bürokratikus elemet tartalmaz, mint ami az EU energiahatékonysági céljainak az eléréséhez szükséges. Az ilyen intézkedések rontják az esélyét annak, hogy a vállalatok költséghatékony módon csökkentsék energiafogyasztásukat.

Kulcsszavak: bürokratikus akadályok, energiahatékonysági irányelv, energetikai irányítási rendszerek, energetikai audit, költséghatékonyság, magyar szabályozás, nagyvállalatok

The 2012 Energy Efficiency Directive (EED) establishes a set of binding measures to help the EU reach its 20% energy efficiency target by 2020. According to Art. 8 EED large companies are now required to regularly undergo mandatory energy audits or to implement energy management systems. The legal basis for energy efficiency action in Hungary is the Act LVII of 2015 on Energy Efficiency. Detailed provisions for industrial energy audits are included in Cabinet Regulation No. 122/2015. (V. 26.). The study deals with some issues concerning the Hungarian transposition in the light of provisions taken by other member states. Based on the analysis, it is the author’s opinion that the Hungarian regulation sets up more bureaucratic burdens, which are necessary to the implementation of the EU energy efficiency targets. These provisions weaken the chance of the companies to reduce their energy consumption in a cost-efficient way.

Keywords: bureaucratic burdens, cost-effectiveness, energy audit, Energy Efficiency Directive, energy management systems, Hungarian regulation, large enterprises

__________________________________________________________________________________________________________

Drócsa Izabella - A szovjet büntetőjog-tudománynak a magyar büntetőjogra gyakorolt hatása 1945 után – Különös tekintettel az anyagi és eljárási jogban megjelenő alapelvekre és az ennek nyomán elfogadott jogszabályokra

The Effects of the Soviet Criminal Law Science on the Hungarian Criminal Law after 1945, with a View on the Principles of Substantive Criminal Law and Criminal Procedure and the Passed Laws Based on Those

A tanulmány a magyar büntetőjog szovjet mintára történő átalakításával foglalkozik, amelynek két nagy vetületét fontos kiemelni: elsőként meg kell vizsgálni a büntetőpolitikai célkitűzéseket, amelyek alapján a jogalkotó teljesen más tartalommal töltötte fel a klasszikus büntetőjogi alapel- veket, másrészt pedig, hogy ennek az átalakulásnak a nyomán milyen új jogszabályokat fogadtak el. E téma bemutatására a kor magyar és szovjet jogirodalma, a különböző jogi szakfolyóira- tokban közölt büntetőjogi publikációk, valamint a rendszerváltás után az e témát feldolgozó szerzők művei adnak iránymutatást. A cikk tehát egy összefoglalót kíván adni e korszak jogfejlődési tendenciájáról, rámutatva arra, hogy a büntetőjog milyen szerepet játszott a kommunista diktatúra kiépítésében, amelyre hivatalosan 1949-ben, a szovjet típusú alkotmány elfogadásával
került sor.

Kulcsszavak: a büntetőjog osztálytartalma, kollektív felelősség, koncepciós per, népbíróság, társadalom- ra veszélyesség, törvény előtti egyenlőség, törvényesség elve

The study deals with the conversion of the Hungarian Criminal Law which was suitable for the Soviet sample. It is very important to emphasise two aspects of this topic: firstly, the objects of the criminal policy, on the basis of which the criminal principles were filled with completely different contents, and secondly, due to this transformation what kind of law has been adopted. This topic has been presented in the earlier Hungarian and Soviet legal literature, criminal law publications which were published in the various legal professional magazines, as well as in the works of authors who processed this theme after the Regime Change. The article would give an overall of this legal development pointing out what functions of the Criminal Law were fulfilled during the building of the Communist Dictatorship. This development ended in 1949, when the Soviet Constitution was accepted.

Keywords: class content in Criminal Law, collective responsibility, show trial, People’s Tribunal, the principle of “social dangerousness”, the principle of equality before the law, the principle of legality

A szovjet büntetőjog-tudománynak a magyar büntetőjogra gyakorolt hatása 1945 után – Különös tekintettel az anyagi és eljárási jogban megjelenő alapelvekre és az ennek nyomán elfogadott jogszabályokra​​​​​​​
Szerező: Drócsa Izabella

__________________________________________________________________________________________________________

Pongrácz Alex - Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai​​​​​​​

The Changing Role of the State in the Economic Policy

Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalása az évszázadok folyamán komoly változásokon esett át, és különböző tartalmakkal telítődött. Az államérdek az abszolutizmus állama idején főként az uralkodó érdekeit juttatta kifejezésre, hogy aztán átadja a helyét a szabad versenyes kapi- talizmus diktálta piaci szükségleteknek, az önérdekek sokszor hektikus birodalmának. A piaci kudarcok nyilvánvalóvá válása, a kapitalizmus ciklikus mivoltának felismerése és a tőke-munka ellentét eszkalálódása szükségeltetett ahhoz, hogy az állam éjjeliőr pozíciót feladva, a 19. század utolsó negyedétől kezdődően fokozatosan a piac szabályozásának nagy fájába vágja fejszéjét. A szociális demokrácia ideájának befogadása, és a jóléti állam intézményeinek kiépítése a második világháborút követően mintegy három évtizednyi „boldog békeidőt” teremtett a nyugat-európai polgárok számára, lehetővé téve, hogy a széles értelemben vett közérdekfogalom hatálya a középosztályt követően immáron az alsóbb osztályokra is kiterjedjen. A monetarista-neoliberális tanok dominánssá válása a 20. század utolsó negyedétől azonban azt eredményezte, hogy korábbi nemzetgazdasági pozíciójukhoz képest „perifériára” kerültek az államok, és kénytelenek voltak a jóléti állam leépítésének „projektjébe” fogni – ezzel párhuzamosan pedig ismét az önérdekkövetést posztuláló szabadpiaci mantrák kerültek a dobogó legmagasabb fokára. A neoliberális irányzatok ugyanis a piaci folyamatok primátusát, az állam gazdasági és társadalmi beavatkozásának drasztikus mértékű redukcióját, valamint a nemzetközi gazdasági integráció szükségességét hirdették. A 2008-ban kitört globális gazdasági és pénzügyi válság hatására azonban sokan gondolták újra a szabadpiaci mechanizmusokról korábban vallott tanaikat.

Kulcsszavak: gazdaságpolitika, abszolutizmus, laissez-faire, szervezett kapitalizmus, jóléti állam, globalizáció, fejlesztő állam

The participation of the state in the economic policy has changed significantly over the centuries, and has been saturated with various contents. During the period of absolutism, the interests of the state expressed the ruler’s interests in the first place, in order to give way later to the market needs of free competitive capitalism, the often hectic realm of self-interests. The obviousness of market failures, the recognition of the cyclical nature of capitalism and the escalation of the capital-labour opposition required that the state would incrementally accept the difficult task of regulating the market from the last quarter of the 19 th century, leaving its watchman position. Adopting the idea of social democracy and building up the institutions of the welfare state after the Second World War has created about three decades of “happy times of peace” for Western European citizens, allowing by then the scope of the widespread concept of the definition of public interest to extend to the lower classes. However, the dominance of monetarist-neoliberal doctrines since the last quarter of the 20 th century resulted in that the states became “marginalised” compared to their previous national economic position, and they were forced to start a “project” to break down the welfare state – in parallel, the free market mantras which required the following of self-interest took the highest level of the podium. Indeed, the neo-liberal trends proclaimed the primacy of the market processes, the drastic reduction of the state’s economic and social intervention and the necessity of the international economic integration. But as a result of the global economic and financial crises which broke out in 2008, many people reconsidered their former beliefs about free market mechanisms.

Keywords: economic policy, absolutism, laissez-faire, organised capitalism, welfare state, globalisation, developmental state

Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai​​​​​​​​​​​​​​
Szerző: Pongrácz Alex

__________________________________________________________________________________________________________

Budai Balázs Benjámin - Települési önkormányzatok az információs tengerben​​​​​​​

Municipalities in a Sea of Information

A hazai önkormányzatok információkezelő és tudás-előállító képessége alacsony. E szervezetek hatékonysága és versenyképessége is romló tendenciát mutat. Távolságunk az OECD-államoktól – e képességek vonatkozásában – egyre nagyobb, holott meggyőződésünk szerint a települési önkormányzatok számára egyértelmű ajánlásokat és eszköztárat kell nyújtanunk, valamint ennek kormányzati támogatását is biztosítanunk kell ahhoz, hogy a helyi igazgatási egységek megfelelő színvonalú (korszerű), tudás- és információalapú működést érjenek el. Meg kell fogalmaznunk, hogy milyen területek fejlesztése szükséges, és ehhez konkrét – kormányzati és a tudományos szférából érkező – segítséget kell adnunk. Be kell bizonyítanunk, hogy miért van szükség az önkormányzatok érdemi webes és közösségi médiában lévő jelenlétére. Meg kell mutatnunk, hogyan feleljenek meg a 21. századi kihívásoknak. Ha ezt nem tesszük meg, az önkormányzatok elsüllyednek az információk tengerében. Az alábbi oldalakon bemutatott kutatás e projekt első felmérési eredményeit mutatja be.

Kulcsszavak: Belügyminisztérium, Facebook, hivatali weboldalak, közösségimédia-használat, önkormányzati kutatás, Twitter

The information management and knowledge generation capacity of local governments is low. The efficiency and competitiveness of these organizations also show a deteriorating trend. The gap between the OECD states – with regards to these abilities – is increasing. However, we must offer clear recommendations and tools to local governments, and we need to provide government support to ensure that local administrations have access to appropriate (up-to-date) knowledge and information-based operations. We have to define what areas need to develop, and we need to provide specific (governmental and scientific) assistance. We have to demonstrate why the importance of the local and community presence of local governments is needed. We must show them how to respond to the challenges of the 21 st century. If we do not do this, the local governments will sink into a sea of information. The research on the following pages shows the first survey results of this project.

Keywords: Community Media Usage, Facebook, Local Government Research, Local Government Offices’ websites, Ministry of the Interior, Twitter

Települési önkormányzatok az információs tengerben​​​​​​​
Szerző: Budai Balázs Benjámin

__________________________________________________________________________________________________________

Kriskó Edina - Az állam rendvédelmi feladatai és a média​​​​​​​

Law Enforcement Tasks of the State and the Media

Jelen tanulmány első lépcsőfoka ama kutatómunkának, amely a rendvédelem és a sajtó viszonyáról meglévő ismereteinket kívánja gyarapítani. Mint a tradicionális alapozó kutatások jó része, jelen dolgozat is történeti perspektívában vizsgálja tárgyát, amely ezúttal a rendőri sajtó kialakulása (párhuzamban a hazai rendészet intézményes és jogi alapjainak lefektetésével), a sajtórendészet és a sajtószabadság. Rendőrség és újságírás kapcsolatának összetettségét az adja, hogy míg egyrészről az állam – alkotmányos viszonyok között rendvédelmi feladatainak keretében – sajtórendészetet működtet, amelynek hosszú időn át (hazánkban is) eszköze a rendőrhatóság, addig a rendőri működés mint kurrens közéleti és sajtótéma, tárgyát is adja a zsurnalisztikának. A nyilvánosság a két intézmény számára ellentétes érdekek mentén kialakuló ütközőzóna, ha nem is mindig csata-, de egyfajta piactér, ahol a tájékoztatás igénye és kötelezettsége, valamint a rendvédelmi szervek szeparáció, titkosság iránti igénye keresi törékeny egyensúlyát egyfajta államhatalmi kontextusban.

Kulcsszavak: rendészet, rendészettörténet, sajtószabályozás, sajtótörténet, szólásszabadság, újságírás

The current essay is the first milestone of the research that aims to enlarge our knowledge about the relationship between policing and press. Like the significant part of traditional exploratory researches, this study also examines the subject in a historical perspective, which is the establishment of the police press in parallel with the institutional and legal domestic law enforcement, regulation of the press and freedom of speech. The complexity of the relationship between police and journalism is the fact that, while on the one hand, the state, – in constitutional conditions – acts as a law enforcement officer, the state police supervises the press for a long time (in Hungary as well), at the same time the police is a frequent topic on journalism. Publicity is a buffer zone, where the two institutions are in conflict, if not always a battlefield, but a kind of marketplace, where the need and obligation of public information and the intention of separation of the law enforcement agencies are seeking a fragile balance in a state power context.

Keywords: freedom of speech, journalism, policing, police history, press history, press regulation

Az állam rendvédelmi feladatai és a média
Szerző: Kriskó Edina

__________________________________________________________________________________________________________

Pallai Katalin - Feszített gubanc – Interdiszciplináris összegzés korrupcióelméletek és antikorrupciós stratégiák összefüggéseiről integritásfejlesztőknek

“Stretched Tangle” – Interdisciplinary Summary of the Correspondence between Corruption Analysis and Anti-corruption Strategies for Integrity-developers

Pozitivista tudományok sokféle elméletet, modellt és koncepcionális keretet alkottak a korrupciós jelenségek elemzésére a posztpozitivista elemzők egy-egy környezet szereplőinek helyzetértelmezésének fontoságára irányították a figyelmet. A cikkben bemutatott feszített gubanc mint ábra a korrupció elméletek sokféleségének és összefüggéseinek megragadására alkalmas. Mint metafora azt a diszkurzív folyamatot segítheti, amely feltárhatja és összekapcsolhatja a szakértők és az adott közegben élők korrupcióértelmezéseit és tapasztalatait, és elindíthatja a kontextuális megoldáskeresés folyamatát. A metafora ereje, hogy közös irányt ad a személyes értelmezéseket megosztó diszkurzív folyamatnak, amely során a személyes tapasztalatok és meglátások összekapcsolódhatnak, és olyan közös értelmezések és stratégiák formálódhatnak, amelyek elkötelezett és koordinált integritásfejlesztő tevékenységet alapozhatnak meg. Így a metafora eszközként is felhasználható lehet a közigazgatási szervezetekben 2016-ban bevezetett integrált kockázatelemzési folyamat indításához.

Kulcsszavak: korrupcióértelmezések, integritásmenedzsment, kollektív cselekvés, dialogikus folyamat, posztpozitivista közpolitikai gyakorlat, argumentatív módszer, argumentatív eszközök, korrupciómetafora

Positivist corruption theories and conceptual frames offer universal but simplifying problematization of complex phenomena. Interventions elaborated based on such models and introduced by top-down measures often hollow out during implementation. Post-positivist corruption theorists propose contextual analysis of corruption that explores local perceptions, corruption concepts and narratives in order to develop contextualized strategies. The article proposes to combine the rational analysis of structural conditions and post-positivist inquiry of the cultural context. The “Stretched Tangle” aims to capture the multiple aspects of corruption analysis and the interdependence of the factors analysed by different theoretical fields and models. The author proposes that, during the integrated risk management process, introduced in Hungarian public organizations in 2016, the Stretched Tangle, as a metaphor, is an excellent tool to initiate a discursive analytic process among stakeholders. The metaphor helps stakeholders to share their perceptions, experiences and concepts about corruption, and the evolving dialogue can connect stakeholders’ sense making and aspirations. The power of such a dialogue is that it can lead to shared understanding and strategies that can become the foundation of collective and coordinated action during implementation.

Keywords: corruption theories, integrity management, collective action, dialogic process, post-positivist policy, argumentative method, corruption metaphor

Feszített gubanc – Interdiszciplináris összegzés korrupcióelméletek és antikorrupciós stratégiák összefüggéseiről integritásfejlesztőknek
Szerző: Pallai Katalin

__________________________________________________________________________________________________________

​​​​Zoltán Polgár - Circumstances of the Decision Making, and Social Policy and Psychological Factors of Condominiums Due to Ownership Initiatives​​​​​​​

Condominiums are the most common housing solutions in Hungary. Condominiums, as operational forms, allow the preservation of the proper technical condition of buildings. This operational form enables community decision in which we can also discover psychological and social psychological factors. Due to the high number of condominium communities, factors affecting community decisions, and the significance of those also affecting urban rehabilitation have to be examined. Condominium decisions involve information asymmetry, where owners are vulnerable to the elected representative of the condominium, and therefore the owners’ ability to enforce their interests must be examined. The owners’ informal and formal relations have a significant influence on the capacity to assert their own interests; psychological and social psychological factors can be highlighted from these relations, which can also change the individual’s preferences. Besides the significant involvement, the justification for the topic is also supported by the interests of the owners.

Keywords: community decision-making, condominium, conflicts of interest of condominiums, conflict of interest, economic decision

Circumstances of the Decision Making, and Social Policy and Psychological Factors of Condominiums Due to Ownership Initiatives​​​​​​​
Szerző: Zoltán Polgár

__________________________________________________________________________________________________________

​​Csilla Herendy - How to Research Website Usability and User Experience in Public Administration Websites?​​​​​​​

Municipalities in a Sea of Information

The users (citizens) need well designed, easy-to-use and usable websites, but in most countries they have difficulties orienting and using public administration websites. This paper tries to unfold the possible basics of the problem. Some available and tried testing methods are presented, which are useful for testing the websites. Case studies are also shown from the field of public administration, which are based on the author’s academic research conducted in Bologna, Italy (2010) and in Hungary (continuously since 2009); these were tested with different testing methods. The examples presented in this study show that the websites of the government and the city governments do not work without systematic user testing, particularly the investigation of the mental models. This paper is based on the author’s presentation at NKE-WUD 2015 conference in Budapest.

Keywords: Community Media Usage, Facebook, Local Government Research, Local Government Offices’ websites, Ministry of the Interior, Twitter

How to Research Website Usability and User Experience in Public Administration Websites?​​​​​​​
Szerző: Csilla Herendy