2017/2

 

Tartalom
Köszöntő: Kiss György

Tanulmányok

 • Cs. Kiss Lajos - Államelméleti helyzetkép
 • Hazafi Zoltán - A stratégiai munkaerő-tervezés és a HRM-fejlesztés szerepe a versenyképes közszolgálat utánpótlásának biztosításában
 • Lentner Csaba - Szemelvények a magyar közpénzügyi rendszer fejlődéstörténetéből
 • Ludányi Dávid - Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok
 • Kollár Csaba – Vinogradov Szergej- A magyarországi községi és városi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek információbiztonság-tudatossága
 • Kovács Gábor – Tőzsér Erzsébet - A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon
 • Mátyás Szabolcs - A bűnelemzés kartográfiai lehetőségei – avagy a bűnözési térképek alkalmazása a mindennapi rendőri munka során
 • Ágnes Orosz - Development of Welfare State Theory: A Review of the Literature
 • Ajmal Waheed – Taqveem Tayyasar Zahra - Impact of Turnover on the Remaining Employee’s Organizational Commitment, Job Satisfaction and Job Stress
 • Angyal Miklós - Eskütétel és istenítélet – Gondolatok a kriminalisztika mécsese mellől Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán
 • Potoczki Zoltán - A lottójövedék magyarországi története
   
 • Pro Publico Bono 2017/2 tartalomjegyzek
 • Pro Publico Bono 2017/2 Lectori Salutem

__________________________________________________________________________________________________________

Cs. Kiss Lajos: Államelméleti helyzetkép

State Theories – an overview

A tanulmány célja a magyar államelmélet aktuális helyzetének az áttekintése és elemzése. Az államelméleti állapotfelvételt az államtudományok diszciplináris és intézményi értelemben történő önállóvá válása, a jogtudományból való kiválás tudománytörténeti fordulata elkerülhetetlenné tette. Az elemzés kiindulópontját és vezérfonalát az „állam létezik, az államelmélet elenyészik” tézisben megfogalmazott probléma jelenti. A tanulmány a magyar államelméleti kutatás hét irányzatát különbözteti meg, s amellett érvel, hogy a szociológiai társadalomelméleti kutatási program keretében kidolgozott reflexív államelmélet képes az államtudományok önállóságának megalapozására és tudományrendszertani pozíciójának meghatározására.

Kulcsszavak: államtan, reflexív államelmélet, államtudományok, tudománytörténeti fordulat, jogelmélet

The aim of this study is to overview and to analyze the current situation of the Hungarian state theory. The state-theoretical stocktaking was made unavoidable by the autonomy of the political sciences in disciplinary and institutional sense and by the history of science’s turn of its departure from jurisprudence. The starting point and the guideline of the analysis comes from the problem formulated in the thesis of „the state exists, the state theory vanishes”. The study distinguishes seven trends of the Hungarian state-theoretical research, and it argues in favour of that the reflexive state theory developed in the context of the sociological social theory research program is able to lay down the foundations of the political sciences’ autonomy, and to determine its science-taxonomic position.

Keywords: studies on the state (Staatslehre), reflective state theory, political sciences, theory of the law

__________________________________________________________________________________________________________

Hazafi Zoltán: A stratégiai munkaerő-tervezés és a HRM-fejlesztés szerepe a versenyképes közszolgálat utánpótlásának biztosításában

The Role of Workforce Planning and HRM Improvement Ensuring the Recruitment of Competitive Civil Service

A humántőkével való gazdálkodás a közszolgálat versenyképességi tényezője. A globális pénzügyi, gazdasági válság vagy a társadalom elöregedése azonban veszélyeztetik a humántőkét. Az országok többségében csökkentették a béreket, a létszámot, ami miatt gyengült a közszolgálat vonzereje, munkaerő-megtartó képessége. Ezek a tényezők együttesen csökkentik a kormányzatok humánkapacitását, a közszolgálat versenyképességét. A létszám és a bérköltségek, valamint a demográfiai kihívások kezelésének eszközeként egyre több országban vezetik be a humántőke stratégiai tervezését, amely restriktív működési környezetben a feladatellátáshoz szükséges humánkapacitás közép- és hosszú távon történő előrejelzésével tartja fenn a HRM hatékonyságát. Magyarországon a stratégiai munkaerő-tervezés kialakításának még csak a kezdeti lépéseinél tartunk. Ehhez mutat be a cikk egy olyan személyzetpolitikai döntéstámogató modellt, amely egyszerre biztosítja a HRM fejlesztését és az utánpótlás közép- és hosszú távú tervezését.

Kulcsszavak: munkaerő-tervezés, stratégia, közszolgálat, humánerőforrás-gazdálkodás, utánpótlás

Human Capital Management is one of the components of the civil service’s competitiveness. The global financial and economic crisis and the aging society has been putting it in danger. The majority of the countries had decreased the wages as well as the headcount in the public sector, which weakened employee retention and the public appeal of civil service. These variables altogether decreased its human capacity and competitiveness. Several countries are currently under the process of the implementation of Human capital strategic planning as a managerial tool for wages, headcount and demographic challenges. It is capable of making a medium and long-term estimation for capacity needs, even in a restrictive environment. The introduction of Strategic Human Resource Planning to the Hungarian civil service is at an early stage. This article intends to put forward a Personnel Decision Making model, which aids the development of HRM and the medium and long-term planning of employee supply.

Keywords: workforce planning, strategy, civil service, human resource management, recruitment

__________________________________________________________________________________________________________

Lentner Csaba: Szemelvények a magyar közpénzügyi rendszer fejlődéstörténetéből

Excerpts about Phylogeny of Hungarian Public Finance System

A tanulmány az 1867-es kiegyezést követő gazdasági fellendülés közegében erőre kapó állampénzügyi tudományok főbb képviselőinek tanait, a kort meghatározó állampénzügyi történéseket exponálja a két világháború közötti időszakkal bezárólag. A fontosabb teoretikusokra és eseményekre történő visszatekintés jó alapot adhat napjaink állampénzügyi gyakorlatának és tudományának értelmezéséhez.

Kulcsszavak: állampénzügyek, fiskális politika, magyar gazdaságtörténet

The paper explores the tenets of the major representatives of public finances in the period of economic recovery following the Austro-Hungarian Compromise of 1867, up to the period between the two World Wars. The historical retrospection of the major theorists and events can provide a good basis for interpreting the practical and scientific aspects of today’s public finances.

Keywords: public finance, fiscal policy, Hungarian history of economy

__________________________________________________________________________________________________________

Ludányi Dávid: Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok összefüggésében

Civil Service Systems in the Context of Convergence and Empirical Data

Tanulmányom az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának Közigazgatási Jogi Tagozatában nyertes pályamunkám kivonatát tartalmazza. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy kimutatható-e bármiféle összefüggés a közszolgálati személyzeti rendszerek egyes típusai és a létszám, illetve korösszetétel alakulása között.

Az értékeléshez hozzátartozik, hogy az egyes országok gyakorlatai, reformjai mennyire esnek egybe a nemzetközi trendekkel, milyen mértékben konvergálnak más országok folyamataival. A kiválasztott és az egységes értékelési keret által besorolt országok szolgálnak e gyakorlatok tanulmányozásának tárgyául. A dolgozatban a komparatív módszerek segítségével megállapítható Magyarország jelenlegi helyzete is személyállománya korszerűsítése tekintetében, s így feltérképezhető, hogy hol tart a vizsgált országokkal összevetve.

A dolgozat terjedelmi korlátai ugyan nem teszik lehetővé, hogy egy minden részletre kiterjedő elemzés jöjjön létre. Az alapvető kérdések megválaszolása azonban iránymutatásként szolgálhat az elkövetkezendő hazai közszolgálati fejlesztésekre vonatkozólag, amely a téma aktualitását is
megteremti.

Kulcsszavak: közszolgálati reformok, közszolgálati pragmatika, zártabb közszolgálati rendszerek, nyitottabb közszolgálati rendszerek, létszámösszetétel, korosztályi megoszlás

This article contains the excerpt of one of my acknowledged study at the National Conference of Scientific Students Association, Section of Political Sciences and Law Division of Administrative Law. I am looking for answers whether there can be any relation shown among the types of public service staffing systems and staff figures and the evolution of age composition.

The evaluation includes a summary about how much the practices of various countries and reforms coincide with international trends and to what extent do they converge with the processes of other countries. The selected and classified member states in accordance with the criteria of literature serve as subjects of studying these practices. Hungary’s current situation can be stated in this study together with the terms of modernizing the personnel portfolio with the help of comparative methods in order to determine its position in context with the examined countries.

The study can serve as a guideline for the coming national public service development.

Keywords: civil service reforms, civil service law elements, career-based systems, position-based systems, staff figures, age composition

__________________________________________________________________________________________________________

Kollár Csaba – Vinogradov Szergej: A magyarországi községi és városi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek információbiztonság-tudatossága

Information Security Awareness of Senior Local Government Officers in Hungarian Villages and Towns

Tanulmányunkban először az információbiztonság teoretikus vonatkozásait ismertetjük, nevezetesen a jogalkotói szándék törvényi lenyomatait, az önkormányzati vezetők munkáját segítő fontosabb szakirodalmakat, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tankönyveit. Az írásunkban feldolgozott forrásokon keresztül azt vizsgáljuk, hogy az információbiztonság-tudatosság fejlesztése mennyire hangsúlyosan jelenik meg ezekben a könyvekben, melyeknek célcsoportjai többek között az önkormányzati vezető tisztségviselők. A KSH országos településadatainak rövid elemzése után saját, nagy mintás online kutatásunk lebonyolításának bemutatásával foglalkozunk, majd a városok és a községek vezető önkormányzati tisztségviselőinek információbiztonság-tudatosságában esetleges eltérések kimutatására irányuló empirikus kutatásunk eredményeit mutatjuk be, három hipotézis mentén. Tanulmányunk záró részében rámutatunk az információbiztonság- tudatosság fejlesztésének fontosságára, illetve javaslatot teszünk néhány, a gyakorlatban is megvalósítható szakmai szolgáltatási módszerre.

Kulcsszavak: információbiztonság, információbiztonság-tudatosság, képviselő-testület, önkormányzat, polgármester

The study first of all discusses the theoretical aspects of information security, namely the legal imprints of legislative intentions, the main references of specialised literature used by heads of local governments for their work and the textbooks of the National University of Public Service. With the help of references reviewed in the present paper, we examine the importance of the development of information security awareness in these books and their targets. These targets are mostly the senior officers of local governments. Following the short analysis of national settlement data provided by KSH (Hungarian Statistical Office), our large-sample online research is discussed, then we introduce the results of our empirical research exploring the possible deviations in the information security awareness of senior local government officers in cities and villages. The research results are drafted around three hypotheses. The closing chapter of our study highlights the importance of developing information security awareness and includes recommendations for several professional service methods which can be implemented in practice.

Keywords: information security awareness, information security, local government, mayor, members
of local government

__________________________________________________________________________________________________________

Kovács Gábor – Tőzsér Erzsébet: A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon

Researching the Relationship between Leadership Attitudes, Leadership Styles and Employee Satisfaction at one County Police Headquarters

Jelen vizsgálat egy megyei rendőr-főkapitányság állományának elégedettségi felmérését, valamint a vezetők vezetői stílusának és készségeinek vizsgálatát mutatja be, azzal a feltételezéssel, hogy az alacsonyabb elégedettségi mutatóval rendelkező szervezeti egységek vezetői eltérő vezetői viselkedést mutatnak, és nehézségek tapasztalhatók szervezeti szinten.

Az állomány elégedettségi felmérése a munkahelyi megelégedettséget mérő kérdőívvel, a vezetési stílus és attitűd mérése többféle kérdőívvel történt.

A kérdőívekre adott válaszok változatos képet mutattak, egyértelműen körvonalazódott, hogy szignifikánsan jobb eredményeket mutattak a vezetői kérdőívek eredményeiben a magasabb beosztásban lévők. Az egyes szervezeti egységekhez tartozó elégedettségi adatokat és a vezetők válaszait összevetve, tendencia szinten csak a vezetői kontrollgyakorlás igénye szerint lehetett különbséget kimutatni. A vezetői stílus és az elégedettség közötti összefüggést nem sikerült igazolni, aminek hátterében az állhat, hogy a vizsgálatot nem vállalták a legalacsonyabb elégedettségi szintű szervezeti egységek vezetői. Az elégedettségi mutatók mintázatai alapján bizonyítást nyert, hogy az állomány elégedettségi mértéke jelentős faktora a rendőr-főkapitányság szervezeti kultúrájának, ezért a jellegzetességek alaposabb megismerése nélkülözhetetlen a vezetők képzése és fejlesztése során.

Kulcsszavak: munkahelyi elégedettség, munkahelyi légkör, rendészet, rendőrség, szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra, vezetéspszichológia, vezetői stílus

This research examined the job satisfaction of a county police headquarter and the attitude and skills of its leadership. We supposed that the leaders of departments which have lower satisfaction rate, show different behaviour and we can experience difficulties on the organisational level.

The job satisfaction was measured by the ’Index of Organizational Reactions’ questionnaire, the style and attitude of the leadership were evaluated by various questionnaires.

On the basis of the results, there were many correlations between the answers and it became obvious that leaders in higher positions showed significantly better results. Analyzing the received data belonging to various departments leaders revealed that there were only differences in the factor of the ’need for management control’. The correlation between management style and satisfaction could not be shown, because the leaders of the lowest job satisfaction departments were not involved in this study.

We can conclude that job satisfaction is one of the major factors in the organizational culture, so examining the special features of it is essential for education and development of the leaders.

Keywords: Law enforcement, Leadership style, Management psychology, Organizational culture, Organizational development, Policing, Workplace atmosphere, Work satisfaction

__________________________________________________________________________________________________________

Mátyás Szabolcs: A bűnelemzés kartográfiai lehetőségei – avagy a bűnözési térképek alkalmazása a mindennapi rendőri munka során

Cartography Analytic Possibilities of Crime Analysis – The Usage of Crime Mapping in Everyday Police Work

azánkban a  bűnelemzés módszere a  rendészeti szervek mindennapi gyakorlatában a  nyu-gat-európai országokhoz képest közel két évtizedes késéssel jelent csak meg. Ennek részbeni oka a technikai elmaradottság volt, illetve az, hogy sajnos még napjainkban is sokan gyanakvással tekintenek a módszerre, holott évtizedek óta működő, kipróbált elemzési technikákról van szó. Meg kell azonban említeni, hogy a bűnelemzést nem kizárólag egy módszer alkotja, igen széles a bűnelemzés módszereinek a tárháza. Jelen tanulmány egy hazánkban kevésbé ismert és alkal-mazott bűnelemzési technikát, a bűnözési térképezést kívánja bemutatni.

Kulcsszavak: bűnözésföldrajz, bűnözési térképezés, bűnügyi elemzés, kartográfia, térkép

The  method of crime analysis appeared in the daily work of Hungarian law enforcement agencies almost two decades later then in the rest of Western European countries. The reason for this was partly the lack of technical development, but distrust in the method also played an important role in the delay of its adaptation. Unfortunately, many people are suspicious of it even today, despite the fact that these analytic methods have been used for decades and they stand the test of time. However, it has to be mentioned that crime analysis is not a single method: it leverages a  wide range of different methods. This study intends to introduce the crime mapping technique, which is a crime analytic method that is not well known in Hungary.
Keywords: cartography, crime analysis, crime mapping, criminal geography, map

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ágnes Orosz: Development of Welfare State Theory: A Review of the Literature

The already existing challenges of the welfare state, the new social risks and aging population are coupled with the new phenomena of financial crisis, Euro-crisis, debt crisis and the lack of economic growth that has followed in recent years since leads to converging and diverging welfare outcomes as well. Welfare state retrenchment dominates politics today, strict austerity policies have been widely adopted in Europe since 2008. For a better understanding of the current pressures on the welfare states the paper reviews the historical development and the theoretical arguments against and in favour of the concept.

Keywords: welfare state, welfare state recalibration, a review of the literature, new social risks

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ajmal Waheed – Taqveem Tayyasar Zahra: Impact of Turnover on the Remaining Employee’s Organizational Commitment, Job Satisfaction and Job Stress

The organizations providing services are facing a significant challenge of turnover of their employees. This paper is aimed at to study effects of employee’s turnover on remaining organization’s employees commitment, job stress and job satisfaction level. To conduct survey the questionnaires are distributed to teachers in three universities in Punjab, Pakistan. 80 teachers from three universities have participated and filled the questionnaires developed for data collection. Convenience sampling technique was adopted to collect data. Findings of the study show that turnover of teacher’s affect commitment and job satisfaction of other teachers to some extent but it does not affect their job stress level. Thus, the factors that affect job stress level of teachers are other then turnover of colleagues. This study adds the knowledge to understand the job related issues of academic staff in the context of Pakistan.

Keywords: academic staff, employee turnover, employee commitment, job stress, job satisfaction

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Angyal Miklós: Eskütétel és istenítélet – Gondolatok a kriminalisztika mécsese mellől Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán

Swear and Ordeal

Idén ünnepeljük Arany János, hazánk egyik legkedveltebb epikus költőjének és a realista költészet megteremtőjének születése 200. évfordulóját. Arany nemcsak ismerte, de egyaránt használta a középkori német és skót, valamint a székely népballadák elemeit is. A tanulmány célja két népszerű balládájának történeti elemzésén túl, Arany életének, költészetének és balladáinak üzenetét közvetíteni korunk állam- és rendészettudományi hallgatói és művelői számára.

Kulcsszavak: Arany János, balladák, eskütétel, istenítélet, üzenet

This year Hungary celebrates the 200th Anniversary of János Arany’s birthday, one of Hungary’s greatest epic poet and creator of realistic poetry. He was familiar with German and Scottish ballads and borrowed judiciously from these, as well as from the Hungarian ballads of Transylvania. The aim of this study is the historical review of two popular ballads, in addition to transmit the messages of his life, poetry and ballads to the police and students of political science and scientists of our century.

Keywords: János Arany, ballads, swear, ordeal, message
 

__________________________________________________________________________________________________________

Potoczki Zoltán: A lottójövedék magyarországi története

A Brief History of the Lottery Excise in Hungary

A jövedéki adóztatás szövevényes múltra tekint vissza. A  mai szabályozás gyökerei a  közép-kori jövedékek, illetve más, fogyasztási típusú adók formájában mutatkoztak meg. A különböző állami monopóliumok között megtaláljuk a lottó-, illetve sóárusítás, valamint az italmérés jogát, majd pedig Amerika felfedezését követően megjelenik a dohányjövedék is. A középkori Európa találmánya a sorsjáték, melynek máig legnépszerűbb formája a lottó, amelyet nálunk sokáig lutri néven emlegettek. A lottó a fogadásokat kedvelő emberek leküzdhetetlen játékszenvedélyéből szü-letett. A 19. századi Magyarországon a lottóból fakadó bevételek 1867-től kezdve évről évre milliós tételként szerepeltek az államkincstár bevételi rovatában, így az állami jövedékek szempontjából egyre jelentősebbé vált. A jelen tanulmány a lottójövedék fejlődésének legfontosabb állomásait mutatja be, melyeken végighaladva megállapítható, hogy az egykori lottójövedékre a mai szeren-csejáték-szabályozás elődjeként tekinthetünk

Kulcsszavak: állami bevételek, jövedék, lottó, szerencsejáték

The excise tax has a  convoluted history. The  current regulation roots in the medieval excise duties and other consumption taxes: one can find the trade of lottery, salt and spirits among the various state monopolies, and, after the discovery of America, the tobacco excise duty appears, too. Gambling is the invention of medieval Europe. Its most popular form is the lottery which was named “lutri” in our country for a long time. Lottery originates in the insurmountable passion for game of the gambling-loving people. In the 19th century Hungary, from 1867 onwards, the revenue arising from lottery meant millions in the revenue section of the Treasury every year, so it became more and more important from the perspective of the State Excise. This study presents the most important stages of development of the lottery excise duty.

Keywords: state revenues, excise duty, lottery, gambling