2017/1

Tartalom
Köszöntő: Kiss György

Tanulmányok

 • Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese – Hohmann Balázs – Rózsás Eszter: Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös tekintettel az új közigazgatási rendtartásra
 • Szabó Ildikó: Az adómegállapítás jogtörténeti kialakulása és fejlődése
 • Bencsik András: A helyi önkormányzatok (pénzügyi) autonómiájáról
 • Gregor Anikó – Pallai Katalin: Kormánytisztviselői integritástréningek hatásosságának elemzése – 2. rész: A módszerben rejlő további lehetőségek
 • Nagy Barna Krisztina: Kartellkérdés a szindikátusi szerződés relációjában
 • Marján Attila – Boros Luca: Az állampolgárság, nép, nemzet, alkotmányozás és föderalizmus értelmezési nehézségei az Európai Unióban
 • Buda Lorina: Does Banking Union Resolve the Impossible Trinity of the Eurozone?
 • Buzás Péter – Révész Balázs: A drónok alkalmazásának alkotmányossági korlátai az Egyesült Államokban
 • Paiman Ahmad: Ethical Leadership between Governance and Human Nature
 • Siska Katalin: Az oszmán közigazgatási rendszer dimenziói
 • Jakovác Katalin – Németh Erzsébet: A pénzügyi kultúra fejlesztésének nemzeti stratégiái: tapasztalatok és tanulságok
 • Mélypataki Gábor: A közszolgálati munkajog keretei az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében
 • Budai Balázs Benjámin: Lean, Six Sigma és a Theory of Constraints a közigazgatás minőségi (értékalapú) újraszervezésében
 • Iván Dániel: Egy összegző közigazgatás-tudományi alapmunka – gondolatok Koi Gyula könyvéről
 • Huszti Ernő: Az állampénzügyek felértékelődő szerepéről, az aktív állami szabályozás fontosságáról
 • Hegyesi Zoltán: Recenzió Dušan Janák könyvéről

__________________________________________________________________________________________________________

Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese – Hohmann Balázs – Rózsás Eszter: Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös tekintettel az új közigazgatási rendtartásra

The Atypical Activity and Decision-Making of the Administrative Authorities with Special Regard to the New Act on the Administrative Proceedings

2018. január 1-jével hatályba lép a közigazgatási hatósági eljárást újrakodifikáló általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, amely alapjaiban változtatja meg a közigazgatási hatósági eljárás jelentősebb jogintézményeit. Jelen tanulmány a közigazgatási hatóságok atipikus cselekményei, illetve döntéshozatali formái mellett, az illetékesség hiányában történő eljárást vizsgálja. A kutatás keretein belül feldolgozták a sommás eljárásra, a függő hatályú döntésre, illetve a hatósági bizonyítványra, igazolványra, nyilvántartásra, valamint a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályozást. A tanulmány egyrészt tudományos igénnyel, elméleti szempontból közelít nevezett jogintézményekhez, másrészt vizsgálja azok gyakorlati érvényesülését is.

Kulcsszavak: függő hatályú döntés, hatósági ellenőrzés, határozatnak minősülő okiratok, közigazgatási hatósági eljárás, illetékesség hiánya, sommás eljárás

On the 1st of January 2018 the Act on the Administrative Proceedings takes effect, which basically changes the most important legal institutions of the administrative procedure. This paper examines the procedures of atypical acts and decision-making of the administrative authorities as well as their procedures in the absence of jurisdiction. Within the framework of the research the regulations concerning the summary procedure, the pending decision, the official certificate, the official card, the official register and the official control were processed. The study, on the one hand, approaches said legal institutions with a scientific need from a theoretical point of view. On the other hand it also examines their practical effectiveness.

Keywords: pending decision, official control, deeds certified as decisions, administrative proceedings, the absence of jurisdiction, the summary procedure

__________________________________________________________________________________________________________

Szabó Ildikó: Az adómegállapítás jogtörténeti kialakulása és fejlődése

Rövid kitekintésekkel az adómegállapítás fejlődése tekintetében a feltételes adómegállapítás jogtörténeti fejlődésére

The Legal Formation and Development of Tax Assessment

A tanulmány összegzi az adómegállapítás kialakulására vonatkozó kutatások eredményeit. A tanulmány célja átfogó képet adni a magyar és az egyetemes adójogfejlődésről. A tanulmány az összehasonlító jog módszertanával ad teljes körű képet az adózás változásairól. Az adómegállapítás magyar és egyetemes fejlődésének alapos ismerete nélkül nem lehet eredményes, hatékony adóigazgatást felépíteni. A kutatás eredménye egy átfogó kép bemutatása az adózás fejlődéséről.

Kulcsszavak: adó, adóhatóság, adóigazgatás, feltételes adómegállapítás, jogfejlődés

The study summarizes the research results of development of the tax assessment. The aim of the study is to describe the complex picture about the Hungarian and the universal tax law. The study used the methodology of the comparative law to complex picture about the development of the taxation. It is not possible to build an effective and efficient tax administration without the detailed knowledge of the Hungarian and the universal tax administration. The result of the study is a complex picture about the development of the taxation.

Keywords: tax, tax authority, tax administration, Advance Tax Ruling, development of law

__________________________________________________________________________________________________________

Bencsik András: A helyi önkormányzatok (pénzügyi) autonómiájáról

On the (Financial) Autonomy of Local Municipalities

A helyi önkormányzatok az államszervezet, s ezáltal az egységes nemzeti közigazgatás részei, így létezésük a demokratikus államberendezkedés megkérdőjelezhetetlen velejárója. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás azonban nem lehet változatlan a dinamikusan fejlődő körülmények közepette, így megállapítható, hogy az önkormányzatok szervezetére és működésére vonatkozó jogi szabályozás permanens változásban van. A gazdasági környezet átalakulása szükségszerűvé teszi az önkormányzatok számára biztosított mozgástér figyelemmel kísérését, esetlegesen pedig annak felülvizsgálatát, módosítását. Megállapítható, hogy az elmúlt években alapvető változtatások történtek a helyi önkormányzatok pénzügyi mozgásterét érintő jogszabályi környezetben, aminek legmarkánsabb elemei az ún. feladatfinanszírozási rendszer intézményesítése és az önkormányzati hitelfelvétel állam által történő korlátozása voltak. A tanulmány a jelzett problémakört járja körül, aminek keretében a hatályos szabályozás alapján érinti az önkormányzati gazdálkodás egyes elméleti és gyakorlati kérdésköreit.

Kulcsszavak: Magyarország Alaptörvénye – autonómia – feladatfinanszírozás – adósságot keletkeztető ügylet – helyi önkormányzat – pénzügyi kontroll

Local municipalities are part of the state structure and the unified national public administration, thus their existence is an unquestionable element of state organism. The regulation of local municipalities, however, cannot remain unchanged in a dynamically developing environment, therefore, it can be stated that the legal regulation of local municipalities’ organisation and operation is in permanent change. The change of the economic environment makes it necessary to pay attention to the scope of action that local municipalities have and its potential supervision or modification. We can say that the legal environment affecting local municipalities’ financial scope for action has gone through fundamental changes in recent years. The most characteristic features of these changes were the institutionalisation of the task financing system and the state limitation of local municipalities’ opportunities to take out loans. The current study discusses this topic, in which it also includes some theoretical and practical issues of local municipality management based on the effective regulation.

Keywords: Fundamental Law of Hungary – autonomy – task-financing – debt-generating transaction – local self-government – financial control

__________________________________________________________________________________________________________

Gregor Anikó – Pallai Katalin: Kormánytisztviselői integritástréningek hatásosságának elemzése – 2. rész: A módszerben rejlő további lehetőségek

Analysis of Effectiveness of Integrity Trainings for Civil Servants: Part 2: Learning Points Beyond the Validation

Két részből álló tanulmányunk célja, hogy egy 2013-ban és 2014-ben, a magyar kormánytisztviselők körében a korrupcióval kapcsolatos tréning hatékonyságát az eddig szokásos elégedettségi felmérés helyett az attitűdökben és az ismeretekben elérni kívánt hatás szemszögéből vizsgálja. A folyóirat 2016/2. számában megjelent első részben globális átlagok szintjén vizsgáltuk az eredményeket. Ebben a második részben a résztvevői szintű adatokat elemezzük. Eredményeink szerint a globális átlagok elmozdulásának tekintetében hatékony tréning eredményei mögött nemcsak olyan tréningrésztvevők húzódtak meg, akiknek a várt irányba mozdultak a vélekedései, hanem olyanok is, akiknek nem változott, vagy éppen romlott. Eredményeink szerint ebben több faktornak, köztük a tréninget tartó trénerek hatásának is fontos szerep jut. A cikk második részében azokat a javaslatokat és lehetőségeket osztjuk meg, amelyek általánosságban is közelebb viszik a tréningmódszer alkalmazóit a tréningek hatékonyságának méréséhez, a problémák feltárásához és a hatékonyság növeléséhez.

Kulcsszavak: oktatáshatásosság mérése, integritásoktatás, tréning, hatáselemzés, kvantitatív kutatás

This article is the second part of the paper in which we present the results of an effectiveness assessment survey of public integrity trainings that were organized for Hungarian civil servants in 2013 and 2014. The aim of the survey was to move beyond the usual satisfaction surveys and give an impartial validation for the training method. In the first part of our paper that was published in the previous issue of the journal we presented the results of the analysis carried out on the level of the global averages. According to our results the trainings produced significant learning impact both on knowledge and attitude level in the desired direction. In this article we present the result of the analysis carried out on the level of individual participants that shows that although the global averages were positive, some participants did not change their opinions and some changed in the opposite direction. Our research identified multiple factors that played a role in this unexpected impact – trainers’ impact being one of those. In the second part of this article we present proposals for further research that could support training designers’ and providers’ learning by offering a more detailed picture of the diverse learning trajectories of different participants and the performance of the trainers.
Keywords: training effectiveness, integrity education, training, effectiveness analysis, quantitative
research

__________________________________________________________________________________________________________

Nagy Barna Krisztina: Kartellkérdés a szindikátusi szerződés relációjában

Cartel-Question Regarding the Syndicate Agreement

A köz- és a magánjog határterületét képező jogterületeken, nevezetesen a verseny- és közbeszerzési jogban is az elmúlt években számos olyan ügyről hallhattunk, ahol a gazdasági szereplők összejátszása vagy megállapodása a verseny tisztaságát sértette, avagy veszélyeztette. A tanulmány célja ezeknek a megállapodásoknak és összejátszásoknak pusztán a szindikátusi szerződés mint sajátos kooperációs kontraktus szempontjából történő bemutatása. Ennek keretében a vonatkozó szakirodalom, a jogszabályok, valamint a Gazdasági Versenyhivatal döntéseinek a feldolgozására törekszem, és az így tett megállapításaim szintetizálom jelen tanulmány keretében. Ami az eredményt és a levont konklúziót illeti, úgy gondolom, hogy a kartellezés egy olyan jelenség, amit teljes egészében megszüntetni nem lehet. Törvényi előírásokkal megtiltható, de nem kizárt annak lehetősége, hogy – bár titokban, de – továbbra is fennmaradnak.

Kulcsszavak: alkalmi egyesülés, atipikus szerződés, integritási megállapodás, konzorcium, közös ajánlattétel, megállapodás, összejátszás

In the fields between public and private laws, like in competition law and procurement law, there have been many cases in the past few years, where the collaboration or agreement of companies affected fair competition. The main purpose of this paper is to demonstrate the collaborations and agreements of companies, which have a big impact on fair competition, regarding the syndicate agreement, like a unique cooperation agreement. In this context first I would like to examine the legal literature, the statutory instruments in force and the resolutions of The Office of Economic Competition. Then I would like to synthesize my statements in this paper. I conclude that cartels cannot be eliminated entirely. We can make them illegal, but we cannot exclude the possibility they are established in secret.

Keywords: atypical contracts, integrity agreement, consortium, joint bidding, agreement, collusion

__________________________________________________________________________________________________________

Marján Attila – Boros Luca: Az állampolgárság, nép, nemzet, alkotmányozás és föderalizmus értelmezési nehézségei az Európai Unióban

Difficulties in Interpreting Concepts of Citizenship, People, Nation, Constitution and Federalism in the European Union

A tanulmány néhány alkotmányjogi és politikai koncepciónak, az EU mint jogi és politikai konstrukció keretein belüli értelmezhetőségének megragadására tesz kísérletet. Megállapítható, hogy az állampolgárság, a nemzet, a nép, de még az alkotmányozás is áttételesen vagy igen nehezen értelmezhető az Európai Unió kontextusában. Ennek politikai, jogi és egyes társadalmi okait is elemzik a szerzők.

Kulcsszavak: európai alkotmányozás, európai démosz, föderalizmus, nemzeti identitás, uniós polgárság

The paper discusses selected legal and political concepts. How they can be interpreted in relation to the context of the European Union as a legal and political construct. The paper concludes that citizenship, especially the concept of “people”, ethnos and even demos is rather difficult to be conceptualized in the framework of the EU. The paper analyses the political, legal and some of the social reasons behind this phenomenon. Keywords: EU citizenship, EU constitution, European demos, federa Jakovács lism, national identity

__________________________________________________________________________________________________________

Buda Lorina: Does Banking Union Resolve the Impossible Trinity of the Eurozone?

Megoldás a Bankunió az eurózóna szerkezeti problémájára?

Jelen tanulmány alapját egy közgazdasági lehetetlenségi tétel adja, mely szerint a Gazdasági
és Monetáris Unió jelenlegi formájában fenntarthatatlan. Továbbá bemutatja azon intézményi
változásokat, melyeket a gazdasági és pénzügyi válság óta hajtottak végre. Konklúzióképpen
megemlíti, hogy ezen intézkedések nem elegendők a felvázolt lehetetlenségi tétel
feloldására. A bankunió teljes befejezésével ezen lehetetlenségi tétel megszűnne, és egy szerkezeti
probléma megoldódna az eurózónán belül.

Kulcsszavak: bankunió, Gazdasági és Monetáris Unió, pénzügyi válság, ellentmondásos hármas, európai
intézmények

This study is based on an inconsistent trinity of the Eurozone, which proves that the Economic
and Monetary Union in its current form is not sustainable, and the financial and economic
crisis management measures do not dissolve the problems clearly, although completing the
Banking Union would be a solution.

Keywords: Banking Union, EMU, financial crisis, inconsistent trinity, institutions

__________________________________________________________________________________________________________

Buzás Péter – Révész Balázs: A drónok alkalmazásának alkotmányossági korlátai az Egyesült Államokban

Constitutional Limits of the Use of Drones by the Authorities in the United States

Vannak-e korlátai a pilóta nélküli repülő rendszerek hatóságok általi alkalmazásának az USA Legfelsőbb Bíróságának gyakorlata alapján? A tanulmány célja annak bemutatása, hogy milyen alkotmányossági követelmények alapján ítéli meg a Legfelsőbb Bíróság a hatóságok információszerző tevékenységének jogszerűségét, és hogy e tesztek mennyiben alkalmazhatók az említett rendszerek alkalmazásával végzett cselekményekre. Az első rész bemutatja a drónokkal végzett megfigyelés magánszférára gyakorolt hatásait. A második rész számba veszi a magánszféra-védelemmel kapcsolatos precedens értékű ügyeket. Az elemzés fókuszában elsősorban azok a kérdések állnak, amelyek a drónok alkalmazásának lehetséges korlátait jelenthetik. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi alkotmányos keretek alapvetően képtelenek megfelelő védelmet nyújtani az érintettek számára magánszférájuk háborítatlansága érdekében. A döntéshozóknak ezért meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az egyének jogait a hatóságok tiszteletben tartsák.

Kulcsszavak: alkotmányossági tesztek, drón, Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, jogorvoslat, magánszféra

Are there any limits of the use of unmanned aerial systems by authorities within the practice of the U.S. Supreme Court? The aim of this article is to analyze the constitutional requirements applied by the Supreme Court when deciding on the legality of information gathering activities of authorities, and whether these tests are applicable to the use of such systems. The first part describes the impact of the use of drones on privacy. The second part examines the relevant case-law concerning privacy protection. The analysis focuses mainly on issues relevant to the possible limits of the use of drones. The article concludes that the current constitutional framework is basically unable to provide adequate protection for the privacy of citizens. Decision-makers therefore must take the necessary steps to ensure that the rights of individuals are respected by the authorities.

Keywords: constitutional tests, drone, judicial remedy, privacy, Supreme Court of the United States of America

__________________________________________________________________________________________________________

Paiman Ahmad: Ethical Leadership between Governance and Human Nature

“To rule is easy, to govern difficult.” Johann Wolfgang von Goethe

This paper discusses the relationship between ethical leadership and good governance; furthermore, it highlights specific concepts and issues of ethical leadership and good governance. The remarks of this paper are based on the scholars’ viewpoint on ethical leadership, human nature, leadership and good governance in general, as leadership means guidance and leading, thus people/communities expect leaders to practice codes and principles of ethics in leading the institutions, people and community or the country. In the 21st century ethical leadership and good governance as new trends of governance have attracted the scholars’ attention, however, as a discipline of study, it is better developed and focused in the developed world compared to the developing world, since corruption, governance failure, poverty, hunger, conflict, and multifactor failures are experienced in the current century in the developing world.

Keywords: Ethical leadership, leadership, Ethics, Good Governance, Developing Countries

__________________________________________________________________________________________________________

Siska Katalin: Az oszmán közigazgatási rendszer dimenziói

Dimensions of the Ottoman Administrative System

Az oszmán közigazgatási rendszer rövid bemutatását követően az oszmán milletrendszer vizsgálatához deduktív módszerrel közelítek. Célom, hogy bebizonyítsam, hogy az oszmán közigazgatási rendszerben a milletek ugyanolyan fontos szerepet töltöttek be, mint a területi alapú egységek, és nem pusztán vallástörténeti szempontból jelentősek, hanem közigazgatási szempontból is. Konklúzióm során azt a kijelentést teszem, hogy az oszmán közigazgatási rendszerben a két rendszer párhuzamosan működött, így tudták a katonai rendszert és a hódított területek etnikailag és vallásilag erősen megosztott lakosságát egyszerre, egységben igazgatni. Az oszmán múlt eredményeinek bemutatása – mint modern kori jogtörténeti trend – véleményem szerint nélkülözhetetlen Törökország jelenlegi helyzetének megértéséhez, problémáinak kezeléséhez.

Kulcsszavak: Oszmán Birodalom, közigazgatási rendszer, iszlám jog, milletrendszer, provinciák In my essay after a short presentation of the administrative system of the Ottoman Empire with my deductive approach I focus on analysing the millet system of the Ottomans. My goal is to prove that millets played as important role in the Ottoman administrative system as territorial units. They had not only religious but also administrative significance. In my conclusion I claim that in the Ottoman administrative system the two systems operated in parallel, so the Ottomans could administer both the military system and the ethnically and religiously highly diversified population of the conquered territories. Analysing the results of the Ottoman past – as a modern legal history trend – in my opinion, strongly contributes to understanding the current situation in Turkey.

Keywords: Ottoman Empire, administrative system, Islam law, millet system, provinces

__________________________________________________________________________________________________________

Jakovác Katalin – Németh Erzsébet: A pénzügyi kultúra fejlesztésének nemzeti stratégiái: tapasztalatok és tanulságok

National Strategies for Financial Literacy: Lessons from Experiences

Minden gazdasági szereplő elemi érdeke, hogy az ország polgárai tájékozottak legyenek a pénzügyek területén, és pénzügyi döntéseiket kellő körültekintéssel hozzák meg. Számos országban ezért nemzetstratégiai prioritásként határozzák meg a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését, s ez különösen jellmző lett a pénzügyi válság kirobbanását követő időszakban. Mivel a magyar lakosságot nagymértékben és súlyosan érintette a válság, és súlyos hiányosságok detektálhatók a lakosság pénzügyi ismereteit illetően, a pénzügyi kultúra fejlesztésének vonatkozásában a stratégiaalkotás szükségessége újra és újra megfogalmazódik. A stratégia sikerességének érdekében érdemes a nemzetközi tapasztalatokat górcső alá venni, és feltárni a sikeres stratégiák összetevőit. Az OECD összegző tanulmányai, valamint egyes nemzeti stratégiák elemzése alapján megállapítható, hogy a sikeres stratégiák számos közös vonással jellemezhetők: kialakításuk kutatásokra, felmérésekre alapozva, körültekintő előkészítést követően történt meg, széles együttműködésben valósultak meg, valamint rendszeres a programok értékelése, a tapasztalatok visszacsatornázása. A tanulmány ezen kívül ismerteti az Állami Számvevőszék hazai pénzügyi képzési programokat felmérő kutatását is.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra fejlesztése, nemzeti stratégia, pénzügyi edukáció, számvevőszék, ellenőrzés

It is public interest that citizens be well-informed in the field of finances and make grounded financial decisions. Therefore in many countries the development of financial literacy became national priority, especially after the outbreak of the financial crisis. Since the Hungarian population was severely affected by the crisis, and lack of information and knowledge can be detected, the need for strategy is formulated over and over again. For the success it is suggested to have a closer look at the international experiences and explore the components of the successful strategies. According to the analysis of the OECD’s summary and several national strategies, we can determine common features in successful strategies: establishment of the design is based on surveys and thorough preparations, there is broad cooperation in the implementation phase, the strategies are evaluated and there is a feedback mechanism. The study also presents the survey of the State Audit Office of Hungary on financial literacy initiatives in Hungary.

Keywords: audit, financial education, financial literacy, national strategy, supreme audit office

__________________________________________________________________________________________________________

Mélypataki Gábor: A közszolgálati munkajog keretei az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében

The Framework of the Civil Service Law in Light of the Decisions of the Constitutional Court

A tanulmány célja, hogy a közszolgálati jogot az alkotmányosság oldaláról mutassa be. Ennek oka a közszolgálati dogmatika újraértelmezése, melyet az elmúlt években hatályba lépett új közszolgálati törvények fémjeleznek. Az új jogszabályok tendenciózusan próbálják a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó joganyagot a magánjogtól, azon belül is a munkajogtól elválasztani. Az új relációk új szabályokat igényelnek. Az új szabályok miatt több régi kérdés ismét előkerül. A tanulmányban ezeket a kérdéseket vizsgálom, a korábbi Alkotmány és a mostani Alaptörvény szemszögéből. A vizsgálat lefolytatásához az Alkotmánybíróság esetjogát használom fel.

Kulcsszavak: Alaptörvény, hivatalviselés joga, közszolgálati jog, munkajog, munkához való jog

The goal of this paper is to present public service law from the perspective of constitutionalism. The reason is that we need to reinterpret the dogmatic of public service law on account of the new Acts that entered into force in the last years. The new Acts tried to separate public service law from private law, within that, from labour law. These new relations need new rules. Because of these new rules, several questions arise. In this paper I would like to research these questions from the perspective of the former and the new Constitution. To do this research, I will analyse the case law of the Court of Constitutional.

Keywords: constitutions, the right of office, public service law, labour law, right of work

__________________________________________________________________________________________________________

Budai Balázs Benjámin: Lean, Six Sigma és a Theory of Constraints a közigazgatás minőségi (értékalapú) újraszervezésében

The Role of Lean, Six Sigma and a Theory of Constraints in the Qualitative (Value-Based) Re-Organizing of Public Administration

Van három olyan (egymással egyre inkább összefüggő) szervezési módszertan, mely – alkalmazott technikáin keresztül – hatásos választ adhat a közigazgatás újjáalakításakor felmerülő kérdésekre. Ezek olyan fejlesztő megoldások, melyek közös jellemzője, hogy másodlagos hatásuk a minőség javulása. (Ezért is hívják gyakran minőségfejlesztési módszereknek). Elsődleges hatásuk különböző, hiszen míg a Lean az értékteremtő folyamatokra fókuszál, addig a Six Sigma a veszteségek csökkentésére, a Theory of Constraints pedig a gyenge láncszemek felszámolására. Alkalmazásukat a szervezet folyamatainak javulása, adminisztrációja és döntéstámogatása hatékonyabbá válása, rugalmas alkalmazkodási képességének fejlődése, gyorsabb és pontosabb szolgáltatások nyújtása alacsonyabb költségeken, így javuló versenyképesség kíséri.

A következőkben bemutatjuk, hogy mit jelent, és miért fontos az értékteremtés. Melyek az érintett módszertanok céljai? Kik a kulcsszereplők? Majd a Lean két eszközére fókuszálva megmutatjuk, miért pont a közigazgatásra gondolhatunk a Kaizen és a VSM módszereinek számbavételekor. A teljesebb kép kedvéért kitérünk a módszerek gyengeségeire és közigazgatási specifikumaira is.

Kulcsszavak: Lean – Six Sigma – Theory of Constraints – érték – értékteremtés – Kaizen – VSM – sikerkritériumok és buktatók

There are three (progressively associated) organizational methodologies, which can give effective answers to questions related to the administration of remodelling. The secondary

effects of these solutions are quality improvement. (This is why they are often called quality improvement methods.) But their primary effects are different: while the Lean focuses on value-creating processes, Six Sigma concentrates to reduce losses, the Theory of Constraints would eliminate the weakest links. These methodologies may improve organizational processes: administration and decision support could be more efficient, the flexible adaptability of the organization could develop, faster and more accurate services can be provided with lower costs, and competitiveness might improve In the following we would like to introduce, what value-creation means, and why it is important. What are the goals of the involved methodologies? Who are the stakeholders? Why the Kaizen and the VSM could help Public Administration to improve their processes? For the more complete picture, we finally touch upon the weaknesses and the PA-specifics of the discussed methods as well.
Keywords: Lean – Six Sigma – Theory of Constraints – Values – Value-creation – Kaizen – VSM – Success
Criteria and Pitfalls

__________________________________________________________________________________________________________

Iván Dániel: Egy összegző közigazgatás-tudományi alapmunka – gondolatok Koi Gyula könyvéről

A Reference Monograph on Administrative Science – Thoughts on Gyula Koi’s Book

A recenzió Koi Gyula A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig című munkájának ismertetését célozza azzal, hogy bemutatja a mű szerkezeti felépítését, struktúráját, valamint a mű keletkezésének hátterét, annak céljait, továbbá metodológiáját. A terjedelmi korlátokat figyelembe véve az egyes fejezetek részletes elemzésére nem kerül sor, ugyanakkor kiemelem a kötet érdekességeit és erényeit.

Kulcsszavak: kameralisztika, Koi Gyula, közigazgatási jog, közigazgatástan, közigazgatás-tudomány, külföldi hatások, Policeywissenschaft, recenzió, Lőrincz Lajos, Szamel Lajos

The aim of this review is to introduce Gyula Koi’s book, On the Confine of Centuries. Pathfinding and Careers of Four Hungarian Administrative Legal Scholars, by presenting the structure of the opus as well as its intellectual background and its goals and its methodology. With respect to the length restrictions not every chapter is analysed in-depth, I rather tried to emphasize the interests and virtues driving this piece of work.

Keywords: Administrative Law, Administrative Science, Cameralism, Foreign Influences, Gyula Koi, Lajos Lőrincz, Lajos Szamel, Policeywissenschaft, Review, Study of Public Administration

__________________________________________________________________________________________________________

Huszti Ernő: Az állampénzügyek felértékelődő szerepéről, az aktív állami szabályozás fontosságáról

About the Increasing Role of Public Finances and the Significance of Active State Regulation

A tanulmány Lentner Csaba Rendszerváltás és pénzügypolitika – Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről című könyve (Akadémiai Kiadó, 2016) kapcsán íródott. Közismert, hogy a 2007–2008-as válságot követő időszakban a hazai térben is felerősödtek azon gyakorlati metódusok és tudományos iskolák, amelyek az aktív, észszerű állami gazdaságbefolyásolás mentén vélik fenntarthatónak a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás előmozdítását. Ezen új törekvések egyik meghatározó, iskolateremtő professzora Lentner Csaba, akinek Rendszerváltás és pénzügypolitika című könyvében olvasható gondolatai megismerésre méltóak és szakmai fórumra invitálóak. Több mint negyed évszázaddal a rendszerváltozás után az alkalmazott gazdaságpolitikai modellek, a rendszerek rendszertanai újra és újra összeméretnek, és az összehasonlítás új módszerei elemi erővel törnek a felszínre, amelyek az államtudomány, benne az állampénzügytan és a jó kormányzás fontosságát, tudományos megalapozottságát erősítik.

Kulcsszavak: pénzügypolitika, állami szabályozás, aktív állammodell, 2007–2008-as válság utáni időszak, nem konvencionális monetáris-fiskális mechanizmusok

This study written about Csaba Lentner’s book entitled Change of Regime and Financial Policy – Facts and False Beliefs About the Neo-Liberal Concept of Transition to a Market Economy and the Unconventional Instruments Used in Public Finance Since 2010, which was published by Akadémiai Publishing House in 2016. Everybody knows that in the period after the 2007–2008 crisis, the practical methods and scientific schools advocating that the promotion of economic growth and financial stability is maintainable through active and reasonable state influence of the economy also strengthened in Hungary. One of the most prominent and trendsetting professors of these efforts is Csaba Lentner, who outlined, in his book Change of Regime and Financial Policy, ideas worth familiarizing with and inviting professional discussions. More than a quarter of a century after the change of regime, the applied economic policy models and system taxonomies are still repeatedly compared and the new comparative methods emerge overwhelmingly, confirming the significance of and scientific grounding for statecraft, including public financing and good governance.

Keywords: Public Finance, State Regulation, Active State Model, Life after Subprime Crisis, Fiscal and Monetary Policy on non Conventional Way

__________________________________________________________________________________________________________

Hegyesi Zoltán: Recenzió Dušan Janák könyvéről

Review of Dušan Janák’s Book

E recenzió célja a 2014-ben megjelent A szociológia intézményesülése Közép-Európában – Összehasonlító tanulmány a szociológiai intézmények alapításáról Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és a cseh tartományokban a 20. század első felében című1 munka megismertetése és ajánlása. A szerző a szociológia tudományos kibontakozásának kezdeteit vizsgálja a közép-európai országokban.

Kulcsszavak: komparatív tudományok, szociológia, Közép-Európa, Visegrádi országok

The purpose of the review is to present and recommend a book entitled The Institutionalisation of Sociology in Central Europe – A Comparative Study on the Formation of Sociological Institutions in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary in the First Half of the 20th Century, published in 2014. The author analyses the beginning of the scientific appearance of sociology in Central European countries.

Keywords: comparative studies, sociology, Central-Europe, Visegrad Group