2013/4

Tartalom

 • Kis Norbert: Köszöntő
 • Fejes Zsuzsanna: A magyar választási rendszer átalakulásának közjogi kihívásai
 • Franczel Richárd: Az Egyesült Királyság miniszterelnöki intézménye
 • Gellén Márton: A közszféra és a magánszféra viszonya az egyéni karrierutak tervezésében
 • Kis Norbert: Tapasztalatok és tanulságok a kormánytisztviselői döntőbizottság működésének első éveiről
 • Marján Attila: Az Európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája
 • Révész Balazs: Adatvédelmi kérdések a választási eljárás során
 • Szabó Szilvia - Petro Csilla: Szakmai beszámoló személyügyi tevékenységek kihívásai konferenciáról
 • Szakács Gábor: Munkaköralapú rendszer, javadalmazási alternatívák, intergritás
 • Szakály Sándor: A híd elemei - Közös tankönyv
 • Szilvásy György Péter: Kodifikáció elméletben és gyakorlatban
 • Trocsányi László: A külföldön élők szavazati jogáról
Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2013/4

Cikkek

__________________________________________________________________________________________________________

Fejes Zsuzsanna: A magyar választási rendszer átalakulásának közjogi kihívásai.

Beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán rendezett tudományos konferenciáról (2013. június 7.)

Absztrakt
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közjogi Intézete, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, valamit a Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztálya közös szervezésében került sor 2013. június 7-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán A magyar választási rendszer átalakulásának közjogi kihívásai című tudományos konferencia megrendezésére. A konferencia a választásokat mint a képviseleti demokrácia kiemelten fontos elemét és annak – Magyarország alaptörvényének hatálybalépését követő – az alkotmányos rendszert érintő legaktuálisabb közjogi kérdéseit tárgyalta.

Abstract
The Institute of Public Law of National University of Public Service, together with the Hungarian Association of Law and Political Sciences and with the Hungarian Jurist Association and the Public Administration Legal Section organized on June 7th 2013 a scientific conference with the title: "The challenges of the Hungarian electoral system's transformation in terms of public law". The conference took place at the Faculty of Public Administration -Sciences of the National University of Public Service. The conference discussed the elections as a highly important element of representative democracy, which is at the same time one of the most important and most up-to-date issues following the coming into effect of the Hungarian Fundamental Law.

__________________________________________________________________________________________________________

Franczel Richárd: Az Egyesült Királyság miniszterelnöki intézménye

Absztrakt:
Az alábbi tanulmány az Egyesült Királyság kormányzati rendszerét és kitüntetetten a miniszterelnöki intézményt kívánja bemutatni. Intézmény alatt nem(csak) a háttérapparátust, hanem magát a miniszterelnöki funkciót értjük. A brit politikai berendezkedés egyes alkotmányos alapjainak – úgymint államforma és államszerveződés, alkotmány, kormányzati rendszer, végrehajtó hatalom – bemutatása után meghatározott szempontok szerint megvizsgáljuk, hogy miként keletkezik a miniszterelnök megbízatása, mi jellemzi a kormány(fő) parlament előtti felelősségét, milyen főbb feladat- és hatáskörei emelhetők ki, milyen fő sajátosságai vannak háttérapparátusának, milyen a miniszterelnök alkotmányos kapcsolata a politikai rendszer főbb intézményeivel (államfő, parlament stb.). Végül rövid összegzésként értékeljük a brit miniszterelnöki intézmény szerepét, politikai-hatalmi súlyát.

Abstract:
The reader currently holds the first element of a four part study, in which the Western-European Prime ministerial-institutions are analysed. First, the institution of the British Prime Minister is under scope. Under the word institution, we not only mean the body of experts under the Prime Minister, but also the Prime Minister’s position itself. The study will show how the Prime Minister is entrusted by the mandate, the rules and conventions that abides the responsibility to the Parliament, the title’s main tasks and competences, the relations with other constitutional institutions, the unique nature of its background mechanics, and finally, how to evaluate the institution’s role regarding political power

__________________________________________________________________________________________________________

Gellén Márton: A közszféra és a magánszféra viszonya az egyéni karrierutak tervezésében

Absztrakt: A tanulmány egy empirikus kutatás eredményeit dolgozza fel, amely stakeholder-interjúk, fókuszcsoportos vizsgálatok és országos reprezentatív kérdőíves vizsgálat alapján készült 2013 júniusában. A kutatás témája a tágan értelmezett közszféra és a magánszféra közötti mobilitási hajlandóság feltérképezése volt, különös tekintettel a közszférában a közelmúltban történt, jelentős mértékű változásokra, továbbá a magánszférában a gazdasági válság következtében bekövetkező jövedelemcsökkenésre. A tanulmány külön értékeli a generációspecifikus és a státus-önbesorolás szerinti, mobilitást befolyásoló percepciókat a közszférával kapcsolatban, amelyet erősen befolyásol a közérdek iránti társadalmi elkötelezettség mintázata, valamint a weberi közigazgatási modellel kapcsolatos elvárások mély beágyazottsága.

Abstract:
The article analyzes the results of an empirical research on the public perceptions of mobility between the public and the private sector. The research was based on stakeholder interviews, focus groups and on a representative survey of the entire population in June, 2013. The research theme has a momentum currently due to recent changes in the public personnel policy and due to the institutional settings of the public sector. The recent losses in the income positions in the private sector also influence mobility perceptions. The article separately evaluates mobility-influencing perceptions with regards to generation-specific and status-specific factors. Due to these findings, cross-sectoral mobility is significantly attributed to the social pattern of loyalty to the common good. According to the findings of the study, public perceptions regarding public administration are significantly influenced by the deep embeddedness of the expectations regarding the the Weberian public administrative model.

__________________________________________________________________________________________________________

Kis Norbert: Tapasztalatok és tanulságok

Absztrakt:
2012. július 1-jén alakult meg a Kormánytisztviselői Döntőbizottság (KDB). Alapításáról, hatásköréről és működésének alapvető szabályairól a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), további szervezeti és eljárási szabályokról a 168/2012. (VII. 20.) kormányrendelet rendelkezik. A magyar közszolgálati jogban történeti előzmények nélküli jogorvoslati fórum jött létre. A testület megalakítása része volt a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programnak, kiemelten a tisztviselői pálya jogi „infrastruktúrájára” vonatkozó fejlesztéseknek. A fórum első éve jelentősebb szakmai vagy tudományos vitát nem indított el, működésének fontosabb vonásai máig kevéssé ismertek, még a közigazgatáson belül is. Ezzel együtt a testület tette és teszi a dolgát, és a döntőbizottság korábbi tagjaként (első elnökeként 2012. augusztustól 2013. májusig) úgy gondolom, hogy az első év visszaigazolta a jogalkotói várakozásokat.

Abstract:
This Supreme Committee was instituted on July 1. Its institution, competency and the basic rules of its action are disposed of by the law CXCIX. from 2011 regarding public servants, and the further instructions of organizing and proceedings are regulated by the 168/2012 (VII. 20) governmental decree.

In the Hungarian public service law a legal remedy forum has come into being with no historical antecedents. The establishment of the corporation was part of the Magyary Zoltán public administration assistance program. It aims mainly to develop the legal "infrastructure" of civil servant career. The first year of the forum did not start any significant professional or scientific debate, the relevant features of its operation have been little known until now, even within the public administration. However, the corporation does its duties and as a previous member of the Supreme Committee (having been its first chairman btw. August 2012 and May 2013) I appreciate that this first year has justified the legislators’ expectations.

__________________________________________________________________________________________________________

Marján Attila: Az európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája

Absztrakt:
A jelen tanulmány terjedelmi okokból vázlatszerűen taglalja egyes, alapvetően méretüknél fogva fontosnak tekinthető tagország EU-politikájának a legalapvetőbb vonásait. Vagyis a tanulmány keretében nem törekszik arra, hogy mind a huszonnyolc tagország vagy akár az eurózóna tagországainak az EU-hoz való viszonyát vizsgálja, csak az öt, az integráció sorsa szempontjából legfontosabb ország (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság) EU-politikáját elemezzük. Az általános politikai háttér rövid felvillantása után a kiválasztott tagországok EU-politikáit csak alapvetői irányainak ismertetése szintjén elemzi. Ezzel együtt néhány fontos rendező elv (az EU jövőjéhez, egy esetleges kétsebességes Európához, a bővítéshez, a közös költségvetéshez és a válságkezeléshez való viszony) szerepeltetésével igyekszik strukturálni a tagországok EU-politikáinak ismertetését, és tartalmaz egy olyan összefoglalást, amely a vizsgált tagországoknak a fenti alapvető szempontokhoz (az EU jövőjéhez, egy esetleges kétsebességes Európához, a bővítéshez, a közös költségvetéshez, az agrár- és regionális politikához, illetve a válságkezeléshez) való viszonyát ismerteti.

Abstract:
This paper discusses the EU policies of some of the key EU member states (Germany, France, UK, Italy and Poland) without attempting at giving a comprehensive analysis on each sectoral aspects, rather focusing on some of the most pertinent elements of these policies. Moreover it provides a background to the rapidly changing European political geometry which is described by the growing dominance of Germany, as a “reluctant hegemon”, the steady withdrawal of the UK from the EU’s political forefront, and the steady decline of French influence in European matters. This latter development  is one of the key drivers behind the weakening of the historically crucial Franco-German tandem. The paper takes a closer look at member states positions on budget, agricultural policy, the euro crisis management and the “future of Europe” debate. 

__________________________________________________________________________________________________________

Révész Balázs: Adatvédelmi kérdések a választási eljárás során

Absztrakt:
Az elmúlt választások adatvédelmi panaszainak jelentős hányada alapvetően az ajánlással és a névjegyzékből történő adatszolgáltatással kapcsolatos, így a tanulmány elsődlegesen e két problémakör tükrében tekinti át, hogy a választási eljárás átalakulása miként befolyásolta az adatvédelem ügyét a választások kontextusában. Ezt követően az adatvédelem és a nyilvánosság ügyét érintő új eljárási megoldásokat értékeli a szerző, végül kitér a kampánycélú adatkezelések egyéb eseteire is. A tanulmány a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok adatai megismerhetőségének eltérő kezelése okán ismerteti a névjegyzék nyilvánosságát érintő szabályozást, bemutatja választási eljárás nyilvánosságát és a szavazás titkosságát rögzítő új szabályokat. A szerző az elmúlt évtized adatvédelmi biztosi és adatvédelmi hatósági jogeseteinek és jogértelmezésének ismertetésével vizsgálja azt is, hogy miként tehet eleget a jelölt, jelölő szervezet az adatvédelmi előírásoknak a választópolgárok szavazatiért folytatott küzdelemben.

Abstract:
A significant percentage of complaints concerning data protection during the past elections has been related to the data supply from voters' registers and recommendations, therefore the study reviews in terms of these, to what extent the changes of the electoral proceeding will influence the issue of data protection in the context of the elections. The author appraises the new methods of data protection and publicity, and touches upon the issue of data managing for campaigns. The article deliniates the regulations regarding the data of those voters who live abroad with no address in Hungary, thus needing different handling. He presents the new regulations regarding the publicity of electoral procedures and pinpoints the new rules of electoral secrecy. By exposing the last decade's data protection commissioner and data protection authority cases, the author analyses how the candidates and the nominating orgaization can follow the instructions of data protection during the fight for the citizens' votes.

__________________________________________________________________________________________________________

Szabó Szilvia–Petró Csilla: Szakmai beszámoló A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című tudományos konferenciáról

Absztrakt:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködésének keretében A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatbancímmel lezajlott szakmai konferenciának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának épülete adott otthont 2013. október 31-én.

Abstract:
With the co-operation of the National University of Public Service and the National Association of Humane Experts a professional conference took place on October 31, 2013 at the Faculty of Public administration Science, with the title "Challenges of activity with personal cases in public administration

__________________________________________________________________________________________________________

Szakács Gábor: Munkaköralapú rendszer, javadalmazási alternatívák, integritás

Absztrakt:
A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program igen ambiciózus terv megvalósítását tűzte célul, amikor a közszolgálton belül honos, alapvetően zárt típusú, karrieralapú rendszert fokozatosan fel kívánja váltani egy nyitott, jellemzően munkaköralapú rendszerrel. Ezt a célkitűzést a kormány az alábbiak szerint fogalmazta meg: „A magyar közszolgálat alapvető fordulat előtt áll. Cél a közigazgatásban eltöltött éveken (tapasztalaton) alapuló előmeneteli rendszer helyébe egy munkaköralapú rendszer bevezetése. Ennek oka, hogy míg az előbbi a tapasztalatot, addig az utóbbi az egyéni tudást, kompetenciát és teljesítményt helyezi a karrierpályán történő előrejutás fokmérőjévé. Ez a rendszerszintű átalakítás nem pusztán jogszabályok módosítását igényli, hanem új szerepbe helyezi a közigazgatási vezetőket, újfajta belépési politikát igényel, és magával vonja a köztisztviselői képzési rendszer átalakítását. Röviden: kultúraváltást hoz és igényel. A két rendszer között felfedezhető különbségeket a témával foglalkozó hazai és nemzetközi területen tevékenykedő szakemberek és kutatók jól ismerik, hisz e tárgykörben számos publikáció, szakértői elemzés látott napvilágot. A közszolgálatban dolgozók többsége viszont már jóval kevesebb érdemi információval rendelkezik a tárgykört illetően. Ennek ellenére sokan szeretnének valódi és szemmel látható változást az emberierőforrás-menedzsment, valamint a közszolgálati jog tárgykörébe tartozó területeken is. Ezért talán nem érdektelen a változást akarók és a jelenlegi megoldás mellett síkraszállók figyelmét is felhívni arra, hogy a tervezett intézkedések – ha azokat következetesen, a szakma szabályai és az egyéb területeken összegyűlt tapasztalatok figyelembevételével fogják megvalósítani – a közszolgálat valamennyi szegmensét, annak irányítását, kultúráját, erőforrás-gazdálkodását, kapcsolatrendszerét, együttműködését, szakmai tevékenységét, motivációját, követelménytámasztását, tehát, ahogy a Magyary program keretbe foglalja, a szervezetet, a feladatot, az eljárást és a személyzetet egyaránt érinteni fogják.

Abstract:
Magyary Zoltán Program for Public Administration Development aims at putting a rather ambitious plan into action. It is willing to gradually change the basically closed type, career-based system into an open, typically activity-based one. Introducing the new system necessitates a number of changes beyond reasonable complex professional task management. Among others the substantive alteration in the approach and attitude of civil servants and professional and dynamic management is needed. Traditional human resource practice should be developed to create strategic-based, integrated HR management and as part of that a shift in the policy and practice of granting allowance is necessary. When doing this, aspects of integrity have to be considered.

__________________________________________________________________________________________________________

Szilvásy György Péter: Kodifikáció elméletben és gyakorlatban

Konferenciabeszámoló

Absztrakt:
2013. április 19-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara (NKE KTK) Kodifikáció elméletben és gyakorlatban címmel konferenciát tartott, amelyet az NKE KTK és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Állam- és Jogelméleti Tanszéke (ÁJT) szervezett meg. A moderátori szerepet Tamás András (DSc), az NKE KTK professor emeritusa vállalta.

Az egyes előadások rövid összefoglalója a következőkben olvasható.

Abstract:
On April 19, 2013 the Public Administration Faculty of the University of Public Service had a conference on Codification in theory and practice, organized by the University of Public Service and the Law Department of the Faculty of Law ELTE. The moderator was András Tamás (Dsc) professor emeritus.

The summary of lectures can be read here.

__________________________________________________________________________________________________________

Szakály Sándor: „A híd elemei” – a közös modul tankönyveiről, amelyek összekötnek

Absztrakt:
A 2012. január 1-jén létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetem a köz szolgálatát vállalni akarók felsőfokú képzési intézménye – azaz egyetem –, egy újonnan alakult egyetem minden lehetőségével és nehézségével. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – elődintézményekből létrejött három karának: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Közigazgatás-tudományi Kar, Rendészettudományi Kar – hallgatói a hivatásrendjükhöz igazított tanrendek és tematikák elvégzését követően jutnak el diplomájuk megszerzéséig.

Az egyetemi képzés egyik fontos célja az egységesülő közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtésének támogatása a képzési rendszer oldaláról. Az átjárhatóság megteremtése bizonyosfajta közös képzési rendszer, ún. közös modul kialakítását igényelte. A közös modul tantárgyainak illeszkedniük kell az új típusú képzési rendszerbe. Fontos megjegyezni, hogy a közös modul tartalmazza a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát is. Ennek figyelembevételével olyan alapozó, összefoglaló tananyagok készültek az egyes tantárgyak mellé, amelyek mindezt sikeresen elősegítik. Szám szerint tizenöt tankönyv készült el ez idáig. Ezek olyan ismeretanyag megalkotását jelentik, amelyek közös tudásalapot biztosítanak mindhárom kar hallgatóinak, és amelyekre az egyes közszolgálati hivatásrendek ráépíthetik a további tudásanyagukat.

S hogy melyek ezek a tankönyvek? Vegyük őket sorba, azzal a reménnyel, hogy a mostani rövid felsorolás után alapos ismertetők születnek azokról.

Abstract:
On January 1, 2012 the National University of Public Service came into being, an institute for the superior trainig of those willing to serve the public – a University – with all the possibilities and hardships  that a new establishment faces.

The National University of Public Service has 3 faculties (come into existence from forbear institutes): the Faculty of Military Sciences and Officer Training, the Faculty of Public Administration and the Faculty of Law Enforcement.  Their students graduate following the completion of the curriculum and thematic practice tailored to their professional order.

An important point of the superior training is supporting from an academic side the creation of permeability among different public service careers that are getting standardized. This kind of permeability requires a kind of common training system, the creation of the so called common modules. The curriculum of the common module has to fit into the new type trainig system. It is important to note, that the common module includes the material of the basic public administration exam too. Taking this into consideration, some basic, summarizing materials have been attached to the curriculum to support this idea successfully. Up to now 15 text books have been completed. They represent the creation of such tutorial material which assures a common basis of knowledge to the students of all three faculties, and at the same time a basis for developing into further, specialized material according to the professional orders.

And which are these textbooks? Let’s take a look at each hoping that our brief ennumeration will evolve into more detailed reviews.

__________________________________________________________________________________________________________

Trócsányi László: A külföldön élők szavazati jogáról

Absztrakt:
A tanulmány a külföldön élők szavazati jogával foglalkozik, Magyarország egy ismert modell, a „gondoskodó anyaországi” modell országaihoz tartozik, amelyek a nemzeti alkotmányban és törvényi szinten is szabályozni kívánják az anyaország és az anyaországon kívül élő nemzettestek viszonyát. Az elemzés kitér az Emberi Jogok Európai Bírósága tematikus gyakorlatának ismertetésére is, amely fontos szempontokat határozott meg. A Velencei Bizottság e tárgyban született jelentése alapvetően pozitív megközelítéssel tekint a külföldön történő szavazásra, így annak megállapításait is szükséges bemutatni. Az egyes nemzeti jogokban megjelenő formai feltételeket és szavazási módokat a Velencei Bizottság véleménye megfelelően tükrözi. Ezek közül a magyar példát a tanulmány részletesebben is elemzi, ahogy a magyar Alkotmánybíróság tematikus gyakorlatát is, mert számos olyan határozat született, amely a külföldön tartózkodó állampolgárok szavazati jogát érinti.

Abstract:
The subject of this study is the foreigners’ right of voting. Hungary belongs to the countries that model the „caring mother country” that wish to constitutionally and legally regulate the relationship of national communities living in and outside the mother country. The analysis reviews the thematic practice of the European Court of Human Rights that has defined important aspects. The report of the Venice Comission concerning this issue regards voting abroad with a basically positive approach, so it is necessary to present its statements as well. The opinion of the Venice Comission reflects properly the formal conditions and voting ways that appear in some national laws. Among them, the Hungarian example is analysed in more details. the same as the thematic practice of the Hungarian Constitutional Court, because numerous decisions have been issued that affect the voting right of citizens living abroad.