2013/3

Tartalom

 • Köszöntő
 • Rixer Ádám: A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei
 • Marján Attila: A föderelizmus fogalmának Európai kontextusbanvaló értelmezhetőségéről
 • Nyikos Györgyi: Kohéziós intézményrendszerek-tapasztalatok és kihívások
 • Hutkai Zsuzsanna: Az Uniós források felhasználásának gyakorlata
 • Sárközy Szabolcs:  A német és osztrák társasági jog alakulása
 • Klotz Péter: Korrupciómegelőzés a közigazgatásban - a korrupció elleni kormánystratégia
 • Mezey Gyula: A közigazgatási teljesítmény- és minőségmenedzsment néhány összefüggései
 • Orbán Anna: A közigazgatási infromatika oktatásának egyes aspektusai
 • Soós Hajnalka: Szemelvények a minőségbiztosítási rendszerek megjelenéséről
 • Szalai András: Manipuláció vagy korrekció
 • Almásy Gyula: A közigazgatás szervezés és technológia fejlődése Magyarországon
 • Horváth Attila: Magyary Zoltán örökségének nyomában
 • Kovács Tamás: A mobilalkalmazások  lehetőségei a helyi közigazgatásban
 • Zsolt Péter: Az angol médiaszabályozási folyamat bemutatása
Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2013/3

Cikkek

__________________________________________________________________________________________________________

Rixer Ádám: A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben

Absztrakt:
A tanulmány az elmúlt 25 évben keletkezett - a magyar közigazgatás valamely vonatkozását tudományos igénnyel feldolgozó, elsősorban angol nyelvű - munkák rendszerező áttekintését végzi el. Az írás különböző vizsgálati szempontok mentén feldolgozza - és részben bemutatja - a keletkezett irodalmat, továbbá feltárja ezen irodalom súlypontjait - lehetővé téve következtetések levonását a magyar közigazgatás-tudomány mai jellegzetességeit illetően is.

Abstract:
This essay offers a systematizing survey of those works of different social sciences that managed to introduce any aspect of Hungarian public administration in foreign languages - mainly in English - in the last 25 years. This writing makes a catalogue of such works applying some scientific aspects, revealing priorities of these as well. Moreover, it enables us to conclude on contemporary features of Hungarian Administrative Sciences. 

__________________________________________________________________________________________________________

Marján Attila: A föderalizmus fogalmának európai kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről

Absztrakt:
E tanulmány az európai gazdasági és politikai föderalizmus témáját és annak európai értelmezhetőségét kívánja áttekinteni. A föderalizmus politikai, gazdasági és fiskális elemeinek ismertetése és az USA történeti példájára való rövid kitekintés után megvizsgálja az euróválságnak az európai föderalizálódásban játszott szerepét, továbbá az általa elindított legfontosabb intézményi változásokat.

Abstract:
This study aims to review the subject of the European economical and political federalism and its European interpretations. After presenting the political, economical and fiscal elements of federalism, and touching upon the historical example of the USA, it analyses the role of the euro crisis in the European federalization, as well as the most important institutional changes it has brought upon.

__________________________________________________________________________________________________________

Nyikos Györgyi: Kohéziós intézményrendszerek – tapasztalatok és kihívások

Absztrakt:
A jelenlegi gazdaság helyzetben meghatározó kérdés, hogy a rendelkezésre álló korlátozott forrásokat – jelen téma vonatkozásában a fejlesztési célú forrásokat – hogyan lehet a leghatékonyabban és fenntartható módon felhasználni. Az új 2014–2020-as költségvetési időszak előkészítése zajlik minden területen: nemcsak a költségvetési egyeztetések, hanem az ágazati jogalkotás, így a kohéziós politika új rendszerének kialakítása is folyamatban van. Új megközelítés jegyében alakulnak a szabályok, az eredményorientáltság kerül a középpontba, ami kultúraváltást igényel az intézményrendszer működésében. 2014 utáni időszakra sokkal szigorúbb kohéziósforrás-felhasználási szabályok készülnek, mint eddig: előzetes és utólagos feltételekkel, mérföldkövekkel, szigorú kifizetési feltételekkel és teljesítménytartalékkal. Korlátozva lesz, hogy egy-egy programban hány célt tűzhet ki a tagállam (tematikus koncentráció), a választható célkitűzések listája pedig az EU 2020-as stratégiából lebontva kerül a jogszabályba. Szigorodik tehát a rendszer, és a vállalások mellé pénz-visszafizetési garanciák is társulnak majd. A fejlesztéspolitikai beavatkozások megítélése a fejlesztési források sikeres abszorpciójáról áttolódik a hatásosság és eredményesség szempontjainak mind erősebb érvényesítése felé. A tervezési, programozási feladat átgondolása mellett jelentkezik az a kérdés is, hogy milyen intézményrendszer szükséges a végrehajtási feladatok ellátásához, szükséges-e és milyen jellegű a jelenlegi szervezetek átalakítása, illetve milyen tényezők befolyásolják a kohéziós végrehajtási intézményrendszer struktúráját.

Abstract:
An essential question of the present economical situation is: how can the limited resources at disposition - in terms of this subject: the development resources – be used in the most efficient and sustainable way? The preliminary work for the new 2014-2020 budget period is going on in all domains: not only the budget compliance but also the departamental law constitution. Thus the new system of the cohesive politics is in a fully creative process now. The rules are being constituted with a new approach: centering around achievement orientation, which requires a cultural change in the functioning of the institutional system. For the period after 2014 much stricter rules can be previewed than before, regarding the usage of cohesion resources: with prior and posterior conditions, milestones, strict payment conditons and achievement resources. The number of targets set by the member states will be limited (thematic concentration), the target option list will get into the statute as detached from the EU2020 strategy. So the system is becoming stricter, and performance reimbursement guarantees will be associated to the pledge. The development-policy interventions will be mainly judged by the efficiency criteria rather than by the successful absorbtion of development resources. Besides pondering the planning and programming task, a question arises, namely: what kind of institutional system is needed to attend to the executive assignments; whether transforming the present organs will be necessary, and if so, to what extent, and which are the factors that influence the structure of the cohesive executive institutional system.

__________________________________________________________________________________________________________

Hutkai Zsuzsanna – Az uniós források felhasználásának gyakorlata, szabályozási háttere

Absztrakt:
A tanulmány arra kíván választ adni, hogy hazánk uniós forrásfelhasználását milyen szabályok határozzák meg, és hogyan járulhatnak ezek hozzá ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból minél többet fel tudjunk használni. A tanulmány első része a szabályozási keretet vizsgálja, amely több elemből tevődik össze, több tényezőtől függ: egyrészt az uniós költségvetéstől, az azok felhasználását előíró kohéziós politikai alapelvektől, iránymutatásoktól, rendeletektől, másik oldalról pedig a hazai szabályozástól. Az uniós elvek jelentik az egyik legerősebb kötöttséget a tagállamok számára. Ezeket figyelembe véve a lebonyolítás mikéntjének megszervezése, szabályozása azonban nagyrészt tagállami feladat. A tagállamok szabályozását a szerző két csoportra különíti el: a „kemény szabályozó csoport”-ba tartoznak a megvalósítással összefüggő törvények, rendeletek, utasítások, a „puha szabályozó csoport”-ba tartoznak a fejlesztési tervek, illetve az egyes projektekhez kapcsolódó pályázati dokumentációs csomag. A tanulmány elsősorban a „puha” szabályozási körbe tartozó elemek kapcsán fogalmaz meg javaslatokat, s ehhez kapcsolódóan a hazai uniós forrásfelhasználást is bemutatja a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv adatai alapján.

Abstract:
The aim of the study is to present the regulations determining the application of EU resources and also to show how these rules can contribute to the best possible utilization of the obtainable resources. The first part of the study examines the background regulations of resource applications which depend on the following factors: the EU budget and the principles, ideas, guidelines, decrees of Cohesion Policy specifying the budget's utilization and on the other hand the domestic regulations. The EU principles mean the strongest limitation for the member states. Taking these into consideration the organization and regulation of the practice of utilization is the duty of the member states. The regulations of the member states can be divided into two groups: the laws, decrees and directives determining the application of resources belong to the "hard regulations", and the development plans and the certain projects' documentation packages belong to the "soft regulations". The study formulates proposals in connection with the soft regulations and in the meantime also presents the actual application of the EU resources on basis of the data of national development plans.

__________________________________________________________________________________________________________

Sárközy Szabolcs: A német és az osztrák társasági jog alakulása, különös tekintettel a kft. szabályozására

Absztrakt:
A Kft. a legkisebb megalkotott kereskedelmi társasági forma, amely a német jog tipikus terméke a XIX. sz. végén s amely jelentős karriert futott be a kontinentális Európában. A német Kft. intézmény fejlődéstörténetét igyekszik végigkövetni a tanulmány, különös tekintettel arra, hogy a 2008-as reform létrehozta a csekély tőkével rendelkező vállalkozói társaságot is. A tanulmány utolsó része azt a folyamatot kíséri végig, ahogy Ausztriában a hagyományos kereskedelmi törvénykönyvet vállalti törvénnyé változtatták a 2000-es évek legelején.

Abstract:
Ltd-s represent the smallest form of commercial associations, being the typical produce of the 19th century German law, and recording a significant career throughout continental Europe. This study aims to follow the history of the evolution of the German Ltd institution, focussing on the fact that the 2008 reform also generated the enterprising associations of those who possess a small capital. The last part of the study follows the process along which in Austria the traditional commercial code was transformed at the beginning of the 2000s into enterprise law.

__________________________________________________________________________________________________________

Dr. Klotz Péter: Korrupciómegelőzés a közigazgatásban – a korrupció elleni kormánystratégia végrehajtásának eddigi tapasztalatai és a továbblépés lehetséges irányai

Absztrakt:
A kormány 2012. március 28-i ülésén hagyta jóvá a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupciómegelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározatot. E kormányhatározat új, a megelőzést előtérbe helyező szemlélete és az előírt intézkedések nagy száma miatt kiemelt jelentőségű a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések sorában. Jelen cikk a kormányhatározat végrehajtásának állását tekinti át, egyben felvázolja a közeljövőben várható intézkedések irányát.

Abstract:
On March 18th 2013 the Government approved of the 1104/2012. (IV.6) decree regarding governmental measures directed against corruption and about accepting the Program of Corruption Prevention in Public Administration. This governmental decision is of high significance among the measures meant to restrain corruption, due both to its preventional conception and to the large number of prescribed measures. This article reviews the situation of the enforcement of the governmental decree, pointing to the measures to be taken in the near future.

__________________________________________________________________________________________________________

Mezey Gyula: A közigazgatási teljesítmény- és minőségmenedzsment néhány összefüggése

Absztrakt:

A közigazgatás teljesítmény- és minőségmenedzsmentjének hazai továbbfejlesztéséhez ad javaslatokat ez a cikk. A liberalizálás, a privatizálás, a dereguláció sebezhetőbbé tehetik a gyenge, ellenben még erősebbé az erős nemzetgazdaságot. Egyes gazdálkodási alapelvek sérülhetnek, és a közigazgatásnak még meghagyott ellenőrzés és szabályozás Új Közigazgatás (NPM New Public Management) vagy éppen az Új Kormányzás (New Governance) ajánlotta egyes eszközei „vakfoltokkal” rendelkeznek.

Amit nyerhetnénk az NPM ideáljai révén, elfolyhat az elektronikus közigazgatás kiadásainak vámján. Ráadásul a hatékonyság ellenőrzésének mérése olyan önállósuló igazgatási folyamattá válik, ami nem is a helyi közmenedzsmenthez, kevéssé a politikai kontextushoz, hanem a nemzetállamon kívül meghozott „játékszabályokhoz”, talán járadékvadászokhoz is igazodó, adminisztratív és jogi berendezkedéshez illeszkedik.

Ezért a közigazgatási szabályozás hatékonyságát az egyes alrendszerekben az érintettek közötti „játszma” elemzése és a zérusösszegű játszmák visszaszorítása biztosíthatná leginkább.

Abstract:
This article motions the national achievement management and quality management of public administration to further development. Liberalization, privatization, deregulation can render a weak national economy more vulnerable, but on the other hand they can boost a strong economy. Some basic economical principles can suffer damage, and some implementations suggested by the controlling and regulating competencies still left to public administration (NPM - New Public Management or New Governance) have "blind spots".

Whatever could be gained by the ideals of NPM can get lost on the other hand by the costs of electronical public administration. Moreover, checking the efficiency is becoming an increasingly independent process of administration, which might suit the supplies-chasers and suits rather the judiciary and administrative arrangements whose "rules of the game" have been decided upon beyond the nation state. It does not suit the local public management or the political context.

Therefore the efficiency of public administration regulations could be assured mostly by analysing the "games" among those affected in some subsystems, and by restraining the zero total games.

__________________________________________________________________________________________________________

Orbán Anna: A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai

Absztrakt:
A hazai közigazgatás-tudományi oktatás színvonalának megőrzése és javítása érdekében célszerű lehet átgondolni, hogy milyen irányokban változott az információtechnológia, az informatikai rendszerek, a hazai és nemzetközi követelmények rendszere, továbbá milyen irányban lenne indokolt a közigazgatási informatika hazai tantervét változtatni, fejleszteni. A szerző válaszokat keres a „hogyan tovább?” kérdésre.

Abstract:
In order to maintain and to improve the level of education in the Hungarian public administration-sciences it is practical to take into consideration what the new tendencies in informational technologies are, to get to know the normatives in the national and international requirement systems and in what direction should changes be implemented in the national informatics curriculum. The author is looking for answers to the question: "what next?"

__________________________________________________________________________________________________________

Soós Hajnalka: Szemelvények a minőségbiztosítási rendszerek megjelenéséről a közigazgatásban

Absztrakt:
A kilencvenes évek óta Magyarországon is megfogalmazódott az igény a közigazgatás működésének szabályok közé szorítására, egységesítésére. Elsőként az 1992-ben elkészült közigazgatás korszerűsítését célzó programban jelent meg az igény arra, hogy egy olyan közigazgatási rendszert alakítsanak ki, amely a mindennapi működése során a minőség, eredményesség és hatékonyság elveit tartja szem előtt. A kilencvenes évek végén kiadott kétéves kormányzati feladattervek (mint például a 1052/1999. [V. 21.] kormányhatározat) már elvárásként fogalmazták meg a minőségbiztosítási rendszerek bevezetését a közigazgatásban is. Jelen írás ezen rendszerek bevezetésének néhány hazai példáját kívánja bemutatni, ehhez azonban először szükséges röviden tisztázni a minőség fogalmát, a minőségirányítás kialakulásának és elterjedésének okait, valamint a közigazgatásban használatos minőségértékelési rendszerek jellemzőit.

Abstract:
Since the 1990-s there has been a demand on regulating and standardizing the functioning of public administration in Hungary too. First this claim was formulated in 1992, in a program that meant to make public administration more up-to-date, that is, public administration should be achievement oriented, focussing on quality and efficiency. The 2-year governmental assignments issued at the end of the 1990-s (ex. 1052/1999. (V.21.) government decree) already formulated the expectation of introducing the quality assurance systems in the Hungarian public administration too. This study aims to present some Hungarian examples for the initiation of these systems. This requires first of all to briefly clarify the notion of quality, the reasons for the demand to spread quality control, and the main features of quality assurance systems used in public administration.

__________________________________________________________________________________________________________

Szalai András: Manipuláció vagy korrekció? A népszavazás mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya

Absztrakt:
A népszavazást a parlamentáris kormányzat egyik külső ellensúlyaként közelítem meg. Parlamentáris kormányzaton a kormányt és az azt támogató parlamenti többséget értem. A külső ellensúlyon pedig olyan intézményeket, amelyek a törvényhozó hatalmon kívül állnak, és így korlátozzák a kormányzati többséget. Ilyen külső ellensúly véleményem szerint a népszavazás is. Hazánkban a rendszerváltás óta létezik a népszavazás intézménye, de a parlamentáris kormányzattal szembeni ellensúly lehetséges eszközeként meglátásom szerint igazán csak 2002 után jelent meg. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a népszavazás kétélű fegyver, mert egyrészről a nép akaratának demokratikus megnyilvánulása, amely korrigálja a kormányzat illegitim döntéseit, másrészt teret engedhet a manipulációnak is.

Abstract:
My approach to referendum sees it as an external counterbalance to parliamentary administration. I mean by parliamentary administration the government and the parliamentary majority that supports it. The external counterbalance means in my terms the institutions that exist beyond the legislative power and thus restrain the governmental majority. Referendum is an external counterbalance too.  The referendum has existed in our country since the change of the regime, but in my opinion, the referendum actually appeared as a possible counterweight against the parliamentary administration after 2002. We must not overlook the fact that the referendum is a whip-saw, as on the one hand it is the democratic manifestation which corrects the illegitim decisions of the government, on the other hand it can leave room to manipulation as well.

__________________________________________________________________________________________________________

Zsolt Péter: Az angol médiaszabályozási folyamat bemutatása a Leveson-jelentés példáján

Absztrakt:
Az angol demokrácia és médiaszabályozási óvatosság továbbra is példaértékű lehet a világ számára. Az érintettek a legnagyobb sokkhatást követően is megőrizték a demokratikus tárgyalás hagyományát, Cameron döntése pedig nem nélkülözte a közvélemény elvárásával szembeni bátorságot.

Abstract:
You can lean on England's traditions, strong journalist organisations, and the society's active interest , when you are thinking about a new type of mediaregulation. But the decisions aren't always popular there. In this case, just one media case, an interception scandal, starts the enactment.

The case could have happened elsewhere, as well. The investigative journalist follows the police exploration, sometimes even goes before it, in every democracy. Here the press used tools like secret agencies do.  It could happen at anywhere else that the demand for the sensation, results illegal journalist behaviour. It could also happen in Hungary that the journalists disturb the investigation, what's more it isn't impossible, that they commit crime by intercepting private mobile phones. However what's scientifically interesting is not the case, but the social work that followed the scandal.. Every democratic state wants to have a good quality media, that doesn't threaten the job of the authorities, and doesn't harm to victims.

What kind of illegal act had the press done in England in 2011? What new regulatory proposals had come up? What was the way of finding the solution, and what the solution itself was? - The article answers these questions.. It presents a good practice. It's doubtless that the procedure of decission-making is exemplary. Although there could be arguments about the solution, the writer thinks that this is also positive.

__________________________________________________________________________________________________________

Almásy Gyula: A közigazgatási szervezés és technológia fejlődése Magyarországon

Absztrakt:
Ezen rövid tanulmány a fenti cím alatt elkészített doktori disszertációm rövid összefoglalása. A munkát egy közel húszéves oktatói és kutatói munka előzte meg. A közigazgatási szervezés és technológia elméleti, történeti és gyakorlati példáit, elméleteit gyűjtöttem egy csokorba, és ezen összegző kutatómunka alatt alakultak ki azok a tézisek, amelyeket az alábbiakban foglaltam össze.

Abstract:
This brief study is the summary of my Ph.D. thesis.

This work had been preceded by almost two decades of teaching and research. I collected the theoretical, historical and practical examples of the organization and technology of public administration on a bunch and this summarizing research work resulted in the thesis presented below.

__________________________________________________________________________________________________________

Horváth Attila: Magyary Zoltán örökségének nyomában

Beszámoló az I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferenciáról (Tata, 2013. június 11.)

Absztrakt:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium szervezésében 2013. június 11-én került sor Tatán az I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferenciára. A hazai közigazgatás-tudomány klasszikusa születésének 125. évfordulója előtt tisztelgő esemény – Magyary munkásságának felelevenítésén túl – kiváló lehetőséget teremtett a közigazgatást érintő szakmai aktualitások megvitatására is.

Abstract:
In the arrangement of the National University of Public Service, the Magyary Zoltán Public Academy Society and the Magyary Zoltán Vocational College, the 1st Magyary Zoltán National Memorial Conference took place in Tata, on June 11, 2013. The 125th birth anniversary of the classical scholar of national public administration science was not only a respectful memorial event, by recalling Magyary's work, but also an excellent opportunity for discussing present time professional issues of public administration. 

__________________________________________________________________________________________________________

Kovács Tamás: A mobilalkalmazások lehetőségei a helyi közigazgatásban

Absztrakt:
Jelen tanulmány a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójára készített pályamunkám kivonata, amelynek célja az elért eredmények bemutatása. Dolgozatomban a mobil-közigazgatás, azon belül is egy jövőbe mutató téma bemutatása: a mobilalkalmazások lehetőségei a helyi közigazgatásban. A dolgozat fő kérdése, hogy miért és mely területeken érdemes a helyi közigazgatásnak foglalkozni az m-közigazgatással. A tanulmány nagy figyelmet fordít a lehetséges fejlesztési irányokra úgy, hogy közben természetesen nem feledkezik meg társadalmi szorítóerők, illetve a jogi környezet befolyásoló szerepéről sem.

Abstract:
My research focuses on the possibilities for mobile administration. This paper aims to present an innovative mobile governance idea, with an emphasis placed on opportunities and proposals. I chose this topic because the mobile devices, specifically smart phones have increased in popularity, the main reasons included the development of information and communication technologies and devices with great potential.

As the Hungarian mobile governance literature is a lack of studies, so my work is designed to complement. The SMS-based processes topics explained in more detail, but the topic of new devices are less developed. The new devices, especially smartphones means a kind of evolutionary development in the local public administration.

The OTDK-thesis aims the presentation of the channel’s characteristics and the examination of the hungarian laws, and finally to show, that involving smart phones would be a great choice.