2013/2

Tartalom

 • Köszöntő
 • Bukovics István: Gondolatok a közigazgatás tudományos megalapozásáról
 • Tamás András: A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a hadtudományom belül
 • Turkovics István: A jogorvoslathoz való jog az Alkotmánybítóság gyakorlatának tükrében
 • Sáfi Csaba: A határon túli oroszokkal kapcsolatos politika intézményi hátternének kialakulása
 • Navracsics Tibor: A közigazgatás korszerűsítésének programja
 • Kéki Zoltán: A jegyző az államigazgatásban a járások megalakulása után
 • Győrffyné Kukoda Andrea: Miért éppen közigazgatás
 • Kolozsi Pál Péter: Pénzügyi válság és szabályozás intézményi megközelítésben
 • Szalai András: Rezümé Rixer Ádám a magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után
 • Juhász Lilla Mária: Egyetemek a közszolgálati továbbképzésben
Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2013/2

Cikkek

__________________________________________________________________________________________________________

Bukovics István: Gondolatok a​ közigazgatás tudományos megalapozásáról

Absztrakt:
Jelen munka kiindulópontja, hogy a közigazgatás feladata az elfogadható társadalmi állapotok fenntartásának vezérlése.

A közigazgatás, mint tevékenység, igazgatás (nem csupán adminisztráció). A fogalom kibernetikai értelmében nemcsak szabályoz, vezérel is. Ennélfogva célszerű a vezérléselmélet megállapításait érvényesíteni.

A társadalmi igény (a szükséglet) mindig plurális (minden igénylőnek egyidejűleg több, egymástól függetlenül kielégíthető és kielégítendő) igénye van. Kielégítésük helyessége lokálisan nem, csak globálisan (rendszerszinten) biztosítható.

Ezen igényalternatívákból (egymástól függetlenül megvalósítható igényváltozatokból) való fiskális választás a teljesülés személyi és tárgyi feltételeinek összhangját (korrelációját, harmóniáját) mindig rontja.

A klasszikus közgazdaságtan központi fogalmai, a szűkösség és a verseny többé nem elegendőek a közigazgatás problematikájának jobb megértéséhez és így tudományos megalapozásához. Szükség van az igényteljesülési feltételek harmonizációjára.

Az igényteljesülési feltételek harmonizációjának elmulasztása nemkívánatos állapotokat és konfliktusokat gerjeszt. Az  igényteljesülés illetve igénytámogatás személyi és tárgyi feltételeinek összhangját megfelelő informatikai eszközzel biztosítani lehet.

Abstract:
The starting point of this study is the following: The main task of public administration is controlling the activities that maintain acceptable social conditions.

Its major premises (hypotheses, postulates, axioms) are as follows:

Law-based public administration is not a scientific activity in the science sociological sense of the concept. Sustainable public administration is not a scientific but a normative term as its focus is on values rather than on facts.  Public administration knowledge needs to rest on a scientific basis to ensure that there are efficient and valuable elements in the activity.  

Public administration (public service) involves, most of all, directive rather than administrative activities.  In the cybernetic sense, it also has a controlling function in addition to its regulatory function.  Thus, it is advisable to assert the statements of the theory of control also in this field.

Its tools:

 • The consistent and paradigmatic definition of the concept of acceptable societal conditions,
 • Elaboration of theoretical methods applied to sustain operation.

Methods: handling the conflict between rationality (we tell what follows from what) and fairness (”if something is due, there will be enough”). In other words, it handles the conflict between facts and values in a paradigmatic manner.

The controlling function of public administration requires an operative support system that ensures the balance between the personal and social conditions of satisfying needs.

A social necessity (need) is always a plural term (each applicant will have a number of concurrently prevailing needs that can be and should be satisfied independently of each other). These needs can be only satisfied on a global (system) level rather than locally. A fiscal choice made from these alternative needs (variations of needs that can be implemented irrespective of each other) will always impair the accord (correlation, harmony) of the personal and objective conditions of satisfaction.

The key concepts of classical economy, that is, shortage and competition are no longer enough to facilitate a better comprehension, and, consequently, to lay the scientific foundation of the aspects of public administration.

The conditions required for the fulfilment of needs must be harmonised but the lack of such harmonisation will lead to unwanted situations and conflicts. We can ensure an accord between the personal and objective conditions required for the fulfilment and support of needs using information technology tools.

__________________________________________________________________________________________________________

Tamás András: A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a tudományokon belül

Absztrakt:
Tegyük fel, hogy létezik közigazgatás-tudomány. Ehhez általános előkérdés, hogy mi a tudomány, és mi a közigazgatás. Az ezekre adott válaszok szerint tárgyalható a téma – vagyis kereshető e tudomány helye és szerepe –, amely ezúttal első sorban tudományelméleti, s korántsem csak közigazgatás-tudományi kérdés.

Abstract:
Let's assume, there is a science of public administration. But prior to this we must settle the question of defining both science and public administration. This subject then can be discussed further on in accordance with the answers - that is, depending on these the place and role of this science can be searched -, this being in the first place a matter of theoretical science rather than just one of public administration-sciences. 

__________________________________________________________________________________________________________

Turkovics István: A jogorvoslathoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Absztrakt:
Az Alkotmánybíróság fennállása óta több beadvány kapcsán is foglalkozott a jogorvoslathoz való joggal. Az évek alatt kialakult egy bírói gyakorlat, amelynek eredményeként mára már meglehetősen pontosan meghatározásra került a nevezett jog terjedelme. Teljes bizonyossággal természetesen nem állítható, hogy a jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban megállapított és jelenleg is érvényben lévő elvek sorában nem következhet be változás a jövőben. Véleményem szerint azonban a jelenleg kialakított gyakorlat alapján felállítható szempontrendszer, amely a jogorvoslathoz való jog terjedelmi korlátait jelöli ki, szinte már teljesnek tekinthető. Jelen tanulmányban az kerül bemutatásra, hogy az AB gyakorlata alapján melyek azok a szempontok, amelyeknek egy jogorvoslati rendszernek összességében, és az egyes jogorvoslatoknak  önmagukban is meg kell feleniük. Mivel a tanulmány a közigazgatási jog területét érinti − a felhasznált döntések is leginkább ezt a területet érintő beadványokkal kapcsolatban születtek −, ezért a leírt megállapítások elsősorban a közigazgatási eljárási joggal kapcsolatosak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy más a büntető, vagy a polgári jogi eljárásjogokra nézve ne lennének igazak.

Abstract:
There have been several submissions dealing with the legal redress since the establishment of the Constitutional Court. A judical custom has been evolved all through the years, which circumscribes the reach of this right. Of course we can not say with fully confidence, that there won’t be any change in the future on the field of legal principles in connection with the legal redress of our days. But in my oppinion we can set up on the grounds of this judical custom an almost round system of aspects, which shows us the reach of the legal redress. In this paper I’m demonstrating after the judical custom of the Constitutional Court, which are these aspects or point of wiews, the whole legal redress system itself and the singel remedys have to fit. Because this study is based on the field of administrative law – most of the judgements have been borned from such submissions – my statements are in connection with the administrative proceeding law. But this does not mean, that they can’t be true on other, criminal or civil proceedings.

__________________________________________________________________________________________________________

Sáfi Csaba: A h​atáron túli oroszokkal kapcsolatos politika intézményi hátterének kialakulás

Absztrakt:
A Szovjetunió szétesését követően mintegy 25 millió etnikai orosz és még ennél is több oroszajkú lakos maradt a szovjet utódállamokban, vagyis az Oroszországi Föderáció határain kívül, és ezáltal létrejött Európa legnagyobb nemzeti/nyelvi kisebbségi közössége. Ez a hatalmas népességszám, amely az utódállamok közötti migráció és a népességfogyás következtében mára lecsökkent, magától értetődően feltételezte, hogy az orosz (kül)politika is figyelmet fordít rá. Mivel az orosz külpolitikai mozgástér egyik legfontosabb területe a posztszovjet térség, így a határon túli oroszok/oroszajkúak is a külpolitika részévé váltak. A velük való törődés, foglalkozás komplex megközelítést igényel. Vagyis a határon túli oroszokkal/oroszajkúakkal kapcsolatos politika kialakítása - hasonlóan más nagy határon túli nemzetrésszel rendelkező államokhoz - nemcsak a jogszabályi, de az intézményi háttér megteremtését is feltételezi. Intézményi háttér nélkül ugyanis a kérdéskört szabályozó jogszabályok megvalósítása, betartatása, ahogy a nemzetközi jog számos esete is mutatja, erősen kétségessé válik.

Abstract:
After the collapse of the Soviet Union more than 25 million ethnic Russian and Russian speaking found themselves behind the frontier of the Russian Federation. As the soviet state fell apart a “Russian-question” was born as a result, and the leading Russian and other politicians weren’t ready for it. Besides it the Russian political elite for a long time also underestimated the importance and the weight his Russian compatriots and therefore this newly emerged subject was not important pillar of the Russian foreign policy. After the new millennium the situation has changed. In June 2000 Russia accepted his new foreign policy strategy. According this strategy the post-soviet region became one of the main area of the Russian foreign policy. Thanks to this during of Putin’s first two presidential period the Russian/Russian speaking communities of the Commonweals of Independent States also become a more important part of this policy. However an important contradiction remained between the theory and the practical implementation, which therefore had a negative effect on the policy’s efficiency.  The article in brief shows how is developed the institutional background of the Russian/Russian speaking minority in the CIS countries, how many state and/or government institution is dealing with the biggest ethnic/linguistic minority of Europe, what was the difference between the Yeltsin’s and the Putin’s periods, and what was the possible reason of the failure of this institutional policy till the mid of 2000’s.

__________________________________________________________________________________________________________

Kéki Zoltán: A jegyző szerepe az államigazgatásban a járások megalakulása után

Absztrakt:
A jegyző - történelmi időkre visszatekintve is - meghatározó szereplője a közigazgatásnak. Ahhoz, hogy érthető és értékelhető legyen a jegyző járások megalakulását követő jogállása, vissza kell kalandozni az elmúlt idők szabályozásába.

A tanácsrendszer előtti korszakban a jegyző az állam köztisztviselője, a községi közigazgatás vezetője volt.

Az 1990. évi önkormányzati szabályozás visszanyúlt a közigazgatási hagyományokhoz. A települési önkormányzatok hivatalának vezetője a jegyző, akit a pályázók közül a képviselő-testület választ, majd nevez ki határozatlan időre. A jegyző az önkormányzat embere, bár általános hatáskörű, helyi államigazgatási szerv is egyben, miután számtalan államigazgatási hatáskör címzettje.

A járási hivatalok létrejöttével a jegyzők jogállása alapvetően megváltozik. Az általános hatáskörű államigazgatási szerepe megosztásra kerül a járási hivatallal, miután több hatásköre átkerül oda. Ugyanakkor az új önkormányzati törvényi szabályozás beemeli a jegyzőt az önkormányzati szervek sorába. 2013. január 1-től önkormányzati hatáskörben is eljárhat a jegyző. Ez a megfogyatkozott államigazgatási hatáskörök mellett az önkormányzati pozíció erősödését jelenti. A viharos jogalkotási folyamatok sodrában azonban módosultak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok. A jegyzőt a polgármester nevezi ki, s megbízatása bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A jegyzői jogállás ezen változásait mutatja be az előadás.

Abstract:
The notary has been since historical times a determining presence in public administration. In order to understand and to evaluate his legal position following the appearance of townships, we have to take a look at old times' regulations.

In the period preceding the council system the notary was a public servant of the state, the leader of the communal public administration.

The 1990 municipality regulations reached back to the traditions of public administration. The notary became the leader of the settlements' self government office. He was elected from among the candidates by the board of deputies and was appointed for an indefinite period. The notary was the representative of self government, being at the same time the organ of the local public administration, with a general competency, as he was the addressee of numerous public administration competencies.

After the formation of township offices, the notaries' legal position has changed basically. Their general competency in state administration got shared with the township office as several of his competencies belong there now. At the same time he has become a member of the municipality organs. Since January 1, 2013 the notary has been entitled to proceed in municipality matters as well. This represents a recruitement of municipality positions vis-á-vis the decreasing state administration sphere of action. But during the stormy processes of law constitution, the rules referring to labour relations have changed. The notary is now appointed by the mayor and his appointment can be withdrawn any time with no justification. This lecture aims to present these changes in the notary's legal position.

__________________________________________________________________________________________________________

Győrffyné Kukoda Andrea: Miért éppen a közigazgatás?

(Az igazgatásszervezői szakma választásának motivációi (kérdőíves felmérés a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatói körében)

Absztrakt:
A közigazgatás, a tisztviselői hivatás, mint választható életpálya elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásával került a pályaválasztó fiatalok látókörébe. A hallgatók a közigazgatást viszonylag jó megélhetést biztosító, érdekes, változatos és széleskörű munkalehetőséget adó „örök” szakmának tekintik, melyben hosszú távon képzelik el életpályájuk alakulását. A két különböző évben végzett felmérés eredményeinek elemzése alapján azonban ezen a Karon is észrevehető, hogy a hallgatók körében egyre nagyobb számban jelennek meg olyanok, akik a jelentkezéskor nem feltétlenül tudják, hogy mi is az a közigazgatás és nem is feltétlenül a közigazgatásban képzelik el folytatni szakmai életüket. Választási motivációik között új tényezőként jelenik meg, hogy a KTK-n magasak a keretszámok, viszonylag alacsonyak a felvételi pontszámok és nagyon vonzó az államilag támogatott helyek magas száma is. A sikeres pályaválasztás érdekében fontos lenne elérni, hogy ez utóbbi szempontok helyett inkább a szakma iránti elhivatottság kialakulását biztosító feltételek, azaz a megfelelő pályaismeret, a reális önismeret, a pályaválasztási érettség (a határozott életcél), az egyéni értékrendszer, az értékorientáció valamint a saját és a pályaadottságok összeegyeztetése vezérelje a felsőoktatásban továbbtanulni igyekvőket az életpályául kitűzött szakmájuk kiválasztásakor

Abstract:
Public administration, civil service, as a career that can be opted for, has come up on the horizon of young people simultaneously with the establishment of the National University of Public Service. The students find public service a "permanent" trade that offers a relatively good living being at the same time interesting offering varied working possibilities. Still, the results of the survey carried out in two different years reveal that there is an increase in the number of students coming to this Faculty without being sure about what public administration actually means or not necessarily planning to work in this domain as professionals. As a motivation for their choice there is a new factor, namely the frame-figures are higher at the Public Administration Sciences faculty, while the entrance examination scores are relatively low and the numerous places supported by the state are attractive too. In order to opt for a future profession successfully it would be of higher importance to  create conditions for their becoming committed to their vocation, assuring the proper knowledge of the career, real self-knowledge, the maturity required for opting correctly (a definite life aim), an idividual system of values, a proper value orientation as well as corelating their own aptitudes with the requirementse of their vocation when they choose their life career.

__________________________________________________________________________________________________________

Kolozsi Pál Péter: Pénzügyi válság és szabályozás intézményi megközelítésben

Absztrakt:
A válság következtében világszerte felértékelődik az állam szerepe, és ennek a szemléletváltásnak elméleti közgazdaságtani alapjai is vannak. Az intézményi megközelítés alapján a szabályok, törvények, illetve az informális kötöttségek alapjaiban meghatározzák egy gazdaság és egy társadalom fejlődési lehetőségeit. A gazdasági életben mindenekelőtt a tranzakciós költségek és a bizonytalanság csökkentésére, illetve az externáliák és az információs aszimmetria mérséklésére van szükség, a megfelelő szabályozásnak pedig van lehetősége a piaci kudarcok kezelésére. A gazdaságpolitika egyik célja ebből adódóan a megfelelő, az adott időszak problémáit leghatékonyabban kezelni képes intézményi mátrix kialakítása, a szabályozási környezet rugalmassá és alkalmazkodóképessé tétele.

Magyarországon a 2007-2008-ban kirobbant válság utóhatásaként, különösen 2010-et követően megindult a szabályozási környezet átalakítása. A fő trend a pénzügyi piacok regulációjának újraszabása, a kontrollok erősítése volt, ami logikusan következett abból, hogy a válság kitörése - legalábbis részben - a szabadon engedett piacra és a szabályozás gyengeségére volt visszavezethető.

Abstract:
Due to the economical crisis, the role of the state has increased all over the world, and this change of conception has got some theoretical economical basis too. Through institutional approach the rules, laws and informal restrictions determine the possibilities of social and economical development. In economical life the highest priorities are to decrease the costs and the insecurity, and to moderate the externalities as well as the informational assimetries, while a suitable regulation is capable of handling the market failures. Therefore one aim of the economical policy is to create an institutional matrix able to handle in the possibly most efficient way the problems of the given period, to create a flexible regulating environment able to adjust itself.

As an aftermath of the 2007-2008 economical crisis in Hungary, especially since 2010, the regulating environment has been transforming. The main trend is the retailoring of the financial market regulations, the increasing of controls, which comes as a logical consequence of the fact that the crisis had broken out - at least partly - due to the freedom of market and the weakness of regulation.

__________________________________________________________________________________________________________

Szalai András: Rezümé Rixer Ádám A Magyar jogrendszer jellegzetességei című könyvéről

Absztrakt:
Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi docens műve 2012 őszén jelent meg a Patrocinium Kiadó gondozásában. Amint azt tudjuk jól, a 2010-ben lezajlott „fülkeforradalom” következtében lényegesen átalakult a magyar jogrendszer. Rixer Ádám könyve annak az új jogszemléletnek a tendenciáit mutatja be, amely a Fidesz-KDNP kétharmados kormány hatalomra kerülése után jelent meg hazánkban.

Abstract:
Dr. Rixer Ádám senior lecturer's book was published by Patrocinium Kiadó in autumn 2012. As we know it, due to the "cabin revolution" in 2010, the Hungarian legal system was essentially transformed. Rixer Ádám's work shows the tendencies of the new legal conceptions that have appeared in our country following the FIDESZ-KDNP two-third-majority government coming into power.

__________________________________________________________________________________________________________

Juhász Lilla Mária: „Egyetemek a közszolgálati továbbképzésért”

Absztrakt:
Az alábbi szemlecikk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 2013. január 30-án megrendezett, az „Egyetemek a közszolgálati továbbképzésért” című szakmai napról tudósít. A rendezvény ünnepélyes keretein belül 10 felsőoktatási intézmény vezetője írta alá a közszolgálati továbbképzés tárgyában történő együttműködésről szóló keretmegállapodást. A megállapodás értelmében példaértékű összefogás valósul meg a magyar nemzeti felsőoktatásban. Az együttműködés fő célja a közszolgálati továbbképzési rendszer strukturális  és tudományos megújítása, a továbbképzési igények rugalmas és hatékony kezelése. A közigazgatás fejlesztésének újabb állomását jelenti a továbbképzési rendszer reformja, a több évtizedes, változatlan struktúrában történő működés után, az aktuális tudományos eredményeket felhasználva, rendszertani és módszertani szempontból megújult közszolgálati továbbképzési rendszer működése veszi kezdetét.

Abstract:
The below survey article reports on the ‘Universities for the public service professional training” titled professional day organised by the National University of Public Service on 30th of January, 2013. Within the ceremonial framework of the programme, leaders of 10 higher education institutions signed the framework agreement on the cooperation in connection with the public service professional training. According to the agreement an exemplary alliance has been materializing in the Hungarian national tertiary education. The main objective of the cooperation is the training and academic renewal of the public service professional training, the flexible and effective handling of the professional training’s needs. A newer stage of the development of the public administration was established with the reform of the professional training, after more decades being in unchanged structure operation, using the current academic outcomes, so a renewed operation of public service professional training system commences from the view of taxonomy and methodology as well.