Európai Tükör - Közlési feltételek

Európai Tükör – Szerzői útmutató

 

TISZTELT SZERZŐINK!

Az Európai Tükör (European Mirror) lektorált társadalomtudományi folyóirat. Az itt megjelenő írások kizárólag elsőközlésűek, és leginkább a társadalomtudomány területéről – ezen belül pedig kiemelten a politikatudomány, a közgazdaság-tudomány és jogtudomány – közöl írásokat. A publikálásra kerülő kéziratok kategóriái:  tanulmányok, szakpolitikai gyorsjelentések, jogesetek és recenziók. A publikálás magyar és angol nyelven lehetséges.

 

1. A PUBLIKÁCIÓ LÉPÉSEI

1.1. Benyújtás előtt kérjük, tanulmányozza szerkesztési útmutatónkat (2) és jogi feltételeinket (3).

1.2. Kéziratokat a szerkesztőség elektronikusan fogad.

 A felelős szerkesztő e-mail címe: pasztor.szabolcs@uni-nke.hu

1.3. A kézirat beérkezésétől számítva két héten belül adunk tájékoztatást a befogadásról vagy az elutasításról.

1.4. A kézirat elbírálása kettős vaklektorálással történik (bővebben lásd a lektori útmutatót).

1.5. A kézirat átdolgozott változatát a nyomdai tördelési munkánkat követően ellenőrzésre küldjük a szerzőknek.

 

2. SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK

2.1. A tanulmányok átlagos terjedelme 1 ív (40 000 leütés szóközzel), ettől ± 25–50 százalékkal lehet eltérni.

Kérjük a szerzőinket, hogy a tanulmány címe legyen rövid, tömör és kifejező!

2.2. Elvárás a tanulmányokkal szemben a hibátlan nyelvhelyességaz angolul írt szövegek esetében is.

2.3. A tanulmányok minden esetben kb. 800–1000 karakteres összefoglalóval (absztrakt) kezdődnek, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) főbb hipotézisek, állítások, b) alkalmazott vizsgálati módszerek, c) következtetések. Az összefoglalóban nem szerepelhetnek hivatkozások.

Kulcsszavak: európai integráció, mennyiségi lazítás, euró

2.4.     Az első oldal alján lábjegyzetben kérjük feltüntetni a szerző(k) foglalkozását (esetleg beosztását), a munkahelyét és e-mail címét, a tanulmány elkészítésével kapcsolatos információkat és az esetleges köszönetnyilvánításokat magyar és/vagy angol nyelven. Minden lábjegyzet 9 pontos dőlt betűvel írandó.

Példa: Kovács Béla, az MTA KRTK tudományos főmunkatársa. E-mail: bela.kovacs@krtk.mta.hu.

2.5. A dupla vak lektorálás érdekében két külön fájlt kérünk küldeni a szerkesztőség számára, ezek   egyike ne tartalmazzon azonosításra alkalmas adatokat (név, cím, munkahely) a szerzőről.

2.6. A szerző önmagát csak a legindokoltabb esetben idézze, és akkor is mindenképp hivatkozzon a pontos forrásra. Ellenkező esetben a vak lektorálás folyamán felmerülhet a plágium gyanúja. Emellett a szerzőnek minden olyan esetben kerülnie kell az egyes szám első személyben történő hivatkozást, amikor saját munkáját idézi.

2.7. A tanulmánynak minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző(k) teljes nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal (tól‒ig). Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése elengedhetetlen. A hivatkozások sorkizártak, 9 pontos betűvel írandók és nincs köztük sorkihagyás.

Példák:

Felhasznált irodalom

Szabó Antal – Dénes Péter (2017): Az európai integráció gazdaságtana a harmadik évezred elején.

Közgazdasági Szemle, 14. évf. 1. szám, március, pp. 139–165.

Fosseu, P. – Rodriguez, D. C. (2015): Empirical Analysis of the European SME Sector. American Economic Review, Vol. 65., January, pp. 413–435.

Kaldor, N. (1961): Capital Accumulation and Economic Growth. In: F.A. Lutz – D.C. Hague, (Eds.): The Theory of Capital, St. Martins Press, pp. 177-222.

2.8. A szövegben elegendő a vezetéknevekkel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése elengedhetetlen. A szövegben a hivatkozás dőlt betűkkel írandó. A név és évszám közé vesszőt kell tenni, az oldalszám az évszámtól kettősponttal legyen elválasztva, pl. (Nagy, 2008:34), (Fouquau–Spieser, 2014) kettőnél több szerző esetén az első szerző neve plusz az „et alias” (és a többi) kifejezés rövidítése: (Szabó et al., 2012:4–6).

2.9. Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden meghivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben.

2.10. Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek.

2.11. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

Példa:

KSH (2017): Demográfiai tendenciák – 2017. www.ksh.hu. Letöltés ideje: 2017. október 10.

2.12. A tanulmányt Calibri 10,5 pontos betűtípussal kérjük megszerkeszteni. A szövegben az esetleges kiemelés dőlt betűkkel történjék. A szöveg a lehető legkevesebb egységre tagolódjék!

2.13. A fő- és alcímeket számozzák! A főcím 14 pontos, vastag, álló, alatta a szerző neve: 12 pontos, dőlt betűs. Az Alcím 1: 12-es betűméret, álló, vastag, az Alcím 2: 10,5, álló, vastag, az Alcím 3: 10,5, vastag, dőlt betűs.

Példa:

Az európai integráció gazdaságtana

Bodnár Péter

1. Bevezetés

1.1. Adatminőséggel kapcsolatos problémák

1.1.1. Konzisztencia

2.14. A címek után az első bekezdést a lapszélen kell kezdeni.

2.15. A táblázatokat és az ábrákat folyamatosan kell számozni végig a cikk egészén (a sorszámozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Minden egyes táblázatnak és ábrának címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A cím a táblázat és az ábra fölött található, balra zártan, félkövér betűkkel. A táblázatokat a Word és az Excel programokkal kérjük elkészíteni. A fénymásolással, szkenneléssel készült ábrákat és táblázatokat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem lesznek megfelelő minőségűek. Terjedelmi okokból kérjük, hogy egy tanulmányban lehetőleg 4-5 ábránál és táblázatnál ne szerepeljen több. A táblázat- és ábrabeli megjegyzések és az adatok forrása közvetlenül a táblázat, illetve az ábra alatt helyezkedjék el, 9 pontos dőlt betűkkel írva és balra zárva.

Példa:

1. táblázat: Az Európai Unió tagoroszágai

     
     
     


2.16. A képleteket képletszerkesztővel kérjük elkészíteni. A képleteket jobb oldalon zárójelben, folyamatosan kérjük számozni (tehát az egyes alfejezetekben ne kezdődjön újra a számozás).Forrás: Delgado (2017:3)

Példa:

 

2.17. A tanulmányokat elektronikus formában (e-mailben), Word szövegszerkesztővel elkészítve kérjük eljuttatni a szerkesztőséghez. Minden ábrát, táblázatot Excel programmal elkészítve, külön csatolmányként is kérünk. A magyar nyelven beadott anyagok mellé a magyar és az angol nyelvű Excel fájl is csatolandó

 

3. JOGI FELTÉTELEK

3.1. Az Európai Tükör Kiadója fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy a kiadói célok figyelembe vételével meghatározza, mely művek felelnek meg a kiadás kritériumainak és kerülnek ténylegesen publikálásra.

3.2. Az Európai Tükör Kiadója a publikációt  ingyenesen teszi hozzáférhetővé. Az Európai Tükör

Kiadója általános szabályként nem fizet díjat a Szerzőnek. A Szerző a díjazásról kifejezetten lemond.

3.3. A Szerzőt a művén és a művére vonatkozó közleményen, a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

3.4. A Szerző visszavonhatatlan engedélyt ad a mű címének felhasználásához, a mű egészének vagy egyes részeinek nyilvánosságra hozatalához nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve, de nem kizárólagosan az interneten történő  felhasználást is. A Szerző engedélyt ad az Európai Tükör Kiadójának a mű többszörözésére, terjesztésére, átdolgozásra és bármely nyelvre történő fordítására.

3.5. A Szerző a mű fentiekben felsorolt felhasználására területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged az Európai Tükör Kiadójának.

3.6. A Szerző a művét máshol szabadon felhasználhatja.

3.7. A mű Szerzőjének álláspontja nem feltétlenül tükrözi az Európai Tükör Szerkesztőségének és

Kiadójának álláspontját.

3.8. A Szerző szavatol azért, hogy a mű a saját egyéni-eredeti szellemi alkotása, és azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői joga, amely az Európai Tükör Kiadója felhasználását akadályozná vagy korlátozná.

3.9. A Szerző a fenti feltételeket a mű benyújtásával elfogadja és tudomásul veszi.

3.10. A nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Köszönettel:

Az Európai Tükör szerkesztősége

 

Budapest, 2017 októbere